Članki

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

ZAČASNA ODREDBA

Začasna odredba je časovno omejen institut zavarovanja. Z začasno odredbo se ohrani obstoječe stanje ali ustvariti novo začasno stanje, za zavarovanje uspeha sodnega postopka, v katerem upnik uveljavlja svojo terjatev oziroma uspeh izvršbe.

Objavil Igor Pirc

IZVRŠNICA

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Izvršnica je po pravni naravi izvršilni naslov, vsebovati pa mora tudi potrdilo o izvršljivosti.

Objavil Igor Pirc

INSOLVENTNOST

Insolventnost natačneje ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-NPB12), ki določa, da je insolventnost položaj, ki nastane, če je dolžnik trajnejše nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben.

Objavil Igor Pirc

IZVRŠBA

Izvršba ali izvršilni postopek je pravni postopek, katere cilj je, da dolžnika prisili, da izpolni svoje obveznosti do upnika.

Objavil Igor Pirc

MENICA

Menica je vrednosti papir v kateri je vsebovana obligacijska terjatev. Menica ima lahko plačilno, jamstveno in kreditno funkcijo.

Objavil Igor Pirc

HIPOTEKA

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnah. Hipoteka obsega celotno nepremičnino, kot tudi vse njene sestavine in plodove v kolikor niso ločeni od glavne stvari. Ravno tako hipoteka obsega pritikline, ki so v lasti zastavitelja. Hipoteka je namenjena zavarovanju terjatve vse do njenega dokončnega poplačila.

Objavil Igor Pirc

JAVNI POZIV ZA VAVČERJE – NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski podjetniški sklad jeobjavil VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih podjetja lahko prejmejo za sofinanciranje različnih poslovnih storitev. S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60% sofinanciranja upravičenih stroškov.

Objavil Igor Pirc

Kolektivna pogodba

KOLEKTIVNA POGODBA Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev. Kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom – delavcem lahko podeli samo več pravic kot jih daje zakon. Kolektivna…

Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.