Pravni slovar

PRAVNI SLOVAR

Pravni slovar, v katerem so abecedno urejene in pojasnjene besede pravnega terminološkega jezika.

A

alternativna obveznost: obveznost, pri kateri je določenih več predmetov izpolnitve, med katerimi izbira dolžnik, če ni drugačnega dogovora – izbirna obveznost
alternativna ponudba: ponudba, v kateri ima stranka pravico izbirati med več obveznostmi
alternativna vzročnost: vzročnost, pri kateri ni dvoma, da je škodo povzročila ena izmed več med seboj povezanih oseb, ni pa mogoče ugotoviti, katera, zaradi česar so vse solidarno odgovorne
alternativni ček: ček, ki poleg imena remitenta vsebuje klavzulo »ali prinositelju«
alternativno predpisana kazen: določitev več kazni v zakonu za posamezno kaznivo dejanje, med katerimi sodišče izbere eno in jo izreče, npr. zapor ali denarna kazen
ambasada: v mednarodnem pravu veleposlaništvo
amnestija: akt milosti, ki ga v obliki splošnega pravnega akta, navadno zakona, sprejme zakonodajni organ, in s katerim se ustavi kazenski pregon, zniža ali odpusti kazen ali se kako drugače ublaži pravni položaj obsojencev
amnestijska klavzula: v mednarodnem pravu klavzula v mirovnih pogodbah, ki omogoča podeljevanje amnestije
amortizacija hipoteke: izbris zastarane hipoteke
amortizacija listine: postopek razveljavitve listine, s katero se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo premoženjske pravice
amortizacija vrednostnega papirja: sodna razveljavitev izgubljenega ali uničenega vrednostnega papirja v fizični obliki
amortizacija: v ekonomiji postopek odpisovanja vrednosti delovne priprave med njeno obratovalno dobo 2. v ekonomiji znesek odpisa vrednosti delovne priprave
amortizacijska doba: v davčnem pravu predpisano obdobje uporabe opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin 2. v ekonomiji obdobje, za katero se pričakuje, da bo delovna priprava opravljala svoje naloge
amortizacijska osnova: v ekonomiji znesek, od katerega se obračunava amortizacija
amortizacijska stopnja: v ekonomiji letni odstotek odpisov vrednosti delovne priprave, izračunan kot obratna vrednost amortizacijske dobe, podane v letih
amortizacijski načrt: načrt odplačevanja posojila, navadno v obliki preglednice
amortizacijski odpis: znižanje vrednosti premoženja zaradi amortizacije
analogia iuris: pravna analogija
analogia legis: zakonska analogija
analogija znotraj pravnega pravila: pravno sklepanje, pri katerem se pravna posledica, ki se nanaša na izrecno navedene dejanske stanove v pravnem pravilu, razširi na druge dejanske stanove, ki v pravnem pravilu niso izrecno omenjeni, a so jim v bistvenem podobni – analogia intra legeman
ananonimna priča: priča, glede katere so zaradi zagotavljanja njene varnosti ali varnosti njenih bližnjih uporabljeni ukrepi v kazenskem postopku, zaradi katerih njena identiteta ni znana obdolžencu in zagovorniku
anticipirana dokazna presoja: vnaprejšnja dokazna presoja
anticipirani posestni konstitut ega: posestni konstitut, pri katerem gre za vnaprejšnjo izročitev stvari, za katero prenosnik še ni pridobil razpolagalne sposobnosti
antihreza: pravica hipotekarnega upnika do pobiranja plodov, ki jih daje zastavljena nepremičnina, ali do drugačnega izkoriščanja nepremičnine – antihretska zastava
antitrust: omejevanje tržne konkurence s sporazumi podjetij, usklajenimi ravnanji podjetij in sklepi združenj podjetij ter z zlorabami prevladujočega položaja enega podjetja ali več podjetij
anuiteta: obrok, ki obsega obdobni znesek vračila posojila in pripadajoče obresti
anuitetna obveznica: obveznica, pri kateri se glavnica vrača v času trajanja posojila
anuitetno posojilo: posojilo, ki se odplačuje v periodičnih obrokih, ki obsegajo plačilo dela glavnice in pripadajoče obresti
anulatorna klavzula: v mednarodnem pravu skladnostna klavzula
apatrid: v mednarodnem pravu oseba, ki ni državljan nobene države, ker je državljanstvo izgubila ali ga še ni pridobila – oseba brez državljanstva
apelacija: zahteva, naj odločbo ponovno preizkusi sodišče, nadrejeno sodišču, ki je odločbo izdalo
apoen: v ekonomiji vrednost, na katero se glasi kovanec, bankovec ali vrednostni papir
apreciacija: v ekonomiji povečanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto v sistemu drsečih deviznih tečajev
aprehenzijska teorija: teorija, po kateri je tatvina dokončana, ko storilec kaznivega dejanja z odvzemom stvari onemogoči razpolaganje z njo prejšnjemu imetniku in pride stvar v storilčevo dejansko razpolaganje
apropriacija: izvirna pridobitev lastninske pravice na podlagi odločbe državnega organa
ara kot odstopnina: ara, pri kateri je predvidena možnost odstopa od pogodbe
ara: določen denarni znesek ali določena količina nadomestnih stvari, ki jo ena stranka ob sklenitvi pogodbe izroči drugi stranki v znamenje, da je pogodba sklenjena
arbiter tram: oseba, ki jo izbereta stranki, da odloči o sporu – do leta 1999 razsodnik
arbitrabilnost spora: lastnost pravnega razmerja, da se o njem sme odločati pred arbitražo
arbitrarnost: samovoljnost
arbitraža: izvensodni način reševanja sporov, pri katerem stranke pooblastijo enega ali več arbitrov za rešitev medsebojnega spora
arbitražna klavzula: arbitražni sporazum, s katerim se stranki dogovorita glede reševanja morebitnega bodočega spora pred arbitražo, zapisan v obliki klavzule v glavni pogodbi med strankama – kompromisorna klavzula
arbitražna komisija: komisija, ustanovljena za ugotovitev določenih spornih dejstev, npr. lastnosti dobavljenega blaga2. v mednarodnem pravu komisija, ustanovljena za celovito razrešitev spora
arbitražna odločba: odločba, izdana v arbitražnem postopku, ki je praviloma dokončna in po svojem učinku izenačena s pravnomočno sodno odločbo
arbitražna pogodba: arbitražni sporazum
arbitražni dogovor: arbitražni sporazum
arbitražni spor: spor, o katerem se odloča v arbitražnem postopku
arbitražni sporazum: sporazum strank, da o njunem medsebojnem sporu, ki je že nastal ali utegne nastati iz določenega pravnega razmerja, odloča arbitraža in je lahko sklenjen kot samostojna pogodba ali kot del materialnopravne pogodbe
arbitražno sodišče: arbitraža
argument avtoritete: argument hierarhije
argument hierarhije: pravno teoretični argument, ki določa, da ima v primeru hkratne veljavnosti dveh pravnih pravil, ki na nasprotujoč si način urejata isti abstraktni dejanski stan, prednost tisto z višjo stopnjo pravne moči
argument kronologije: časovni argument
argument precedensa: pravno teoretični argument, ki določa, da mora v primeru pravne praznine ali v primeru več mogočih razlag istega pravnega pravila imeti prednost tista razlaga, ki jo je sodišče ali drug državni organ pri oblastnem odločanju že sprejel ali uporabil
argument specialnosti: pravno teoretični argument, ki določa, da ima v primeru hkratne veljavnosti dveh pravnih pravil, ki na nasprotujoč si način urejata isti abstraktni dejanski stan, prednost tisto, ki se nanaša na ožje področje urejanja ali ožjo skupino oseb
argumentum a cohaerentia: argument, ki določa, da je treba med možnimi razlagami izbrati tisto, ki v pravnem sistemu odpravlja notranja nasprotja med pravnimi
argumentum a simili ad simile: sklepanje po podobnosti
arhipelag: mednarodnem pravu skupina otokov in njihovih delov, vode, ki jih povezujejo, in drugi naravni elementi, ki so med seboj tako tesno povezani
arhipelaška država: v mednarodnem pravu država, v celoti sestavljena iz enega ali več arhipelagov, ki pa lahko obsega tudi druge otoke
arhipelaška temeljna črta: v medna¬rodnem pravu ravna temeljna črta, ki združuje
arrestatorium: izplačilna prepoved
arria formula: v mednarodnem pravu neformalni sestanek držav članic Varnostnega sveta v zvezi z vprašanji mednarodnega miru in varnosti zunaj uradnih prostorov, tudi s sogovorniki, ki niso člani
ascendenca: predništvo
asertorna prisega: prisega, s katero priča po zaslišanju potrdi, da je govorila resnico
asignacija: dvojno pooblastilo, pri katerem asignant pooblasti asignata, da na njegov račun opravi določeno izpolnitev asignatarju, tega pa pooblašča, da v svojem imenu sprejme to izpolnitev – nakazilo
asignant: oseba, ki pri asignaciji pooblasti asignata in asignatarja
asimetrična zvezna država: v nekaterih pravnih sistemih zvezna država, v kateri imajo teritorialne enote različen pravni položaj, zlasti glede svojih pristojnosti
ataše: v mednarodnem pravu član diplomatskega predstavništva, navadno najnižjega ranga, zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve
atomistična konkurenca: tržna konkurenca, pri kateri nek proizvod ponuja več ponudnikov in po njem povprašuje zelo veliko število povpraševalcev
atrakcija pristojnosti: pritegnitev pristojnosti za odločanje o neki zadevi na sodišče, pristojno za odločanje o zadevi, ki je z njo povezana, npr. pristojnosti za nasprotno tožbo na sodišče, ki je pristojno za tožbo
aval: zaveza poroka, da bo poravnal menični znesek, če ga ne bo plačal glavni menični zavezanec – menično poroštvo
avalirana menica: menica, na kateri je napisan aval
avalist: oseba, ki jamči za izpolnitev menične obveznosti – menični porok
avans: predujem
avizirna banka: banka, ki prenaša izjave akreditivne banke upravičencu akreditiva
avtentična listina: pristna listina
avtentična razlaga: razlaga pravne določbe, ki jo poda tisti organ, ki je predpis sprejel
avtomatični stabilizator: v ekonomiji mehanizem ekonomske politike, ki samodejno zmanjšuje nihanja v realnem bruto domačem proizvodu, npr. socialni transferji
avtonomija strank: v mednarodnem zasebnem pravu navezna okoliščina, na podlagi katere si stranke same izberejo pravo, ki se bo uporabilo v čezmejnem razmerju
avtonomija volje strank: pravica strank, da prosto urejajo obligacijska razmerja v okviru javnega reda – zasebna avtonomija
avtonomija: samostojnost organa, skupnosti ali pravne osebe pri sprejemanju predpisov in upravljanju zadev, ki se nanašajo na ta organ, skupnost ali pravno osebo – samouprava
avtonomna dajatev: carinska dajatev v okviru skupne carinske tarife za določene izdelke na podlagi tarifne opustitve ali tarifne kvote
avtonomna investicija: v ekonomiji investicija, ki ni odvisna od proizvoda
avtonomna likvidacija: redna likvidacija
avtonomna pokrajina: v nekaterih pravnih sistemih državnopravna enota, na katero država prenese del svoje oblasti in ji omogoča samostojno odločanje o nekaterih javnih zadevah in njihovo urejanje s predpisi
avtonomna potrošnja: v ekonomiji potrošnja, pri kateri je raven dohodka enaka nič
avtonomna regija: ožja, geografsko ali etnično opredeljena teritorialna enota znotraj države z določeno stopnjo politične avtonomije
avtonomna tarifna kvota: v pravu EU tarifna kvota za blago, ki je v Eu na voljo v nezadostnih količinah
avtoritarnost: oblastnost
avtoritativna razlaga: razlaga pravne določbe, ki v pravnem sistemu uživa spoštovanje, upoštevanje ali ima zavezujočo moč
avtorska pogodba: pogodba, s katero se prenašajo materialne in druge avtorske pravice
avtorska pravica: pravica, sestavljena iz materialnih, moralnih in drugih upravičenj, ki jo avtor pridobi v trenutku stvaritve avtorskega dela
avulsio: odtrgnina
azil: zatočišče, ki ga država v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom zagotavlja tujcem, ki so v izvorni državi preganjani

B

bančna garancija brez ugovora: neodvisna bančna garancija pri neodvisni bančni garanciji banke preverjajo resničnosti vsebine listin, temveč za izplačilo garantirane vsote zadostuje že, da se banki predložene listne po obliki in vsebini skladajo z garancijskimi pogoji
bančna garancija na prvi poziv: neodvisna bančna garancija
bančna garancija: garancija, za katero se banka zaveže, da bo upravičencu izplačala določen znesek, če bodo izpolnjeni določeni pogoji bančna garancija je tudi eden izmed primernih instrumentov finančnih zavarovanje , ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila
bančni akcept: akcept menice, pri katerem kot trasat nastopa banka
bančni ček: ček, ki ga izda banka, s katerim se zaveže, da bo plačala koristniku znesek, ki je naveden na bančnem čeku
barirani ček: ček, ki ga lahko unovči samo banka
bdp: bruto domači proizvod
beneficirana delovna doba: zavarovalna doba v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se zaradi opravljanja del v oteževalnih okoliščinah poveča za določen količnik
beseda strank: v pravdnem postopku faza glavne obravnave, v kateri stranke podajo svojo presojo dokazov, izvedenih na glavni obravnavi, razložijo svoje sklepe o dejstvih, pomembnih za odločitev in svojo zaključno pravno oceno
bianko akcept: menični obrazec, ki nima vseh bistvenih sestavin menice, ima pa podpis akceptanta
bianko ček: ček, ki nima vpisanega podatka o znesku
bianko indosament: indosament pri katerem indosatar ni naveden
bianko menica: izdelek poslovne prakse in ni urejena v zakonu o menici uporablja se predvsem kot instrument za zavarovanje terjatev
bilanca stanja: prikaz premoženjskega stanja družbe ali druge pravne osebe ob koncu poslovnega ali koledarskega leta
bilanca stanja: prikazuje informacijo podjetju, tudi iz obdobja nekaj let in to vrednotimo v odnosu do ostalih finančnih izkazov v bilanci stanja so prikazana sredstva in viri teh sredstev
bilančni dobiček: pravno utemeljeni znesek neto dobička tekočega leta, prenesenega neto dobička iz prejšnjih let in rezerv iz dobička
birokratska ovira: administrativna ovira
bistvena kršitev določb postopka: kršitev določb postopka, ki bistveno vpliva ali bi lahko vplivala na zakonitost in pravilnost odločbe
bistvena napaka: napaka storjena pri sklepanju pravnega posla, zaradi katere ta ni veljaven
bistvena sestavina pravnega posla: za veljavnost pravnega posla se morata pogodbeni stranki sporazumeti o njenih bistvenih sestavinah bistvene sestavine se razlikujejo od vrste pravnega posla
bistvena zmota: za bistveno zmoto gre, če sta nanaša na bistvene lastnosti predmeta, na osebo, s katero sklepa pogodba, kadar se sklepa glede na to osebo, ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu
bistveno zmanjšana prištevnost: psihično stanje storilca v trenutku izvršitve kaznivega dejanja v katerem je njegova prištevnost močno zmanjšana in se sme zato kaznovati mileje
blagajniški ček: ček, ki se predloži v izplačilo pri tistem sedežu banke, kjer ima trasant svoj čekovni račun
blagajniški zapis: vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek in ima rok dospelosti do enega leta
blago: premičnine, namenjene za trg
blagovna borza: borza, kjer se trguje z blagom
blagovna klavzula: klavzula, ki določa, da se višina dolžnikove denarne obveznosti določi glede na spremembe cen za blago in storitve
blagovna menica: menica, izdaja za kreditirano dobavo blaga, ki ga je treba plačati ob roku, določenem v menici
blagovna menjava: neposredna menjava dobrin
blagovna vrednost denarja: notranja vrednost denarja
blagovna znamka: je pravica industrijske lastnine
blagovni vrednostni papir: vrednostni papir, pri katerem se zapisana pravica nanaša na določeno blago
blagovne rezerve: rezerve namenjene zagotavljanju osnovne preskrbe ob večjih tržnih nestabilnostih
bližnje sorodstvo: razmerje
bodoča stvar: stvar, ki v trenutku sklenitve prodajne pogodbe še ni nastala li pa nima lastnosti individualne stvari
bodoča škoda: škoda, ki še ni nastala, obstaja pa verjetnost, da bo nastala v prihodnosti sodna praksa pri presojanju, ali je bila bodoča škoda gotova ali ne, ne uporabi merilo dobrega strokovnjaka, temveč merilo skrbnega oškodovanca in zavezanca za plačilo odškodnine
bodoči zakonec: oseba, ki namerava skleniti zakonsko zvezo
bolniška odsotnost: odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov
bona fides: dobra vera
bona vacantia: zapuščina brez dediča
boniteta: je ugodnost, ki ni dana v denarju ampak v naravi
bonitetna ocena: kazalnik plačilne sposobnosti subjekta
borza: organizacija za trgovane jz vrednostnimi papirji ali blagom
borzna cena: povprečna cena vrednostnega papirja ali blaga na določen dan ali v določenem obdobju na posamezni borzi
borzni posel: posel, ki se sklene na borzi
božičnica: nagrada delavcem ob koncu koledarskega leta k plači za poslovno uspešnost delodajalca
brezplačna pravna pomoč: pravica upravičenke oziroma upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka
brezposelna oseba: iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo in se prijavi pri zavodu za zaposlovanje
brezposelnost: je stanje, ko so osebe brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru, ko postane njihovo delo nepotrebno
broker: borzni posrednik
brutissimo proizvod: v ekonomiji > vseobsežni proizvod
bruto cena: v ekonomiji cena, pri kateri so upoštevani davki
bruto dobiček: v ekonomiji dobiček, ki je razlika med poslovnimi prihodki ter proizvajalnimi stroški prodanih proizvodov in storitev, vključno z nabavno vrednostjo prodanega trgovskega blaga
bruto dohodek: v ekonomiji dohodek, v katerega še niso všteti davki in odbitki
bruto domači proizvod: v ekonomiji vsota vseh dobrin in storitev, ustvarjenih na ozemlju domače države v določenem časovnem obdobju, običajno v enem letu
bruto investicijski učinek: v ekonomiji povečanje proizvoda zaradi investicij, h kateremu so prispevali vsi proizvodni faktorji
bruto nacionalni dohodek: v ekonomiji > bruto nacionalni proizvod
bruto nacionalni proizvod: v ekonomiji dohodek, ki ga ustvarijo državljani in pravne osebe domače države v določenem časovnem obdobju, običajno v enem letu
bruto plača: plača pred obračunom akontacije dohodnine in prispevkov za socialna zavarovanje a
bruto prejemek: prejemek pred odbitkom bremen dohodnine in prispevkov za obvezna socialna zavarovanje a kosmati prejemek
bruto proizvod: v ekonomiji vrednost dobrin in storitev, proizvedenih v določenem časovnem obdobju kosmati proizvod
bypass poslovanje: obvodno poslovanje

C

carina ad valorem: vrednostna carina
carina: davek na uvoženo ali izvoženo blago, ki ga zavezanec plača ob uvozu blaga na carinsko območjali ob izstopu blaga iz carinskega območja
carinska črta: mednarodnem pravu črta, ki določa mejo carinskega območja endržavali držav carinskunijin praviloma sledi državni meji na kopnem, obmejnih jezerih, rekah in morju carinska meja
carinski dolg: znesek uvoznali izvozndajatve, ki ga mora plačati carinski dolžnik in jpredpisan za določeno blago
carinski dolžnik: oseba, ki jdolžna plačati carinski dolg
carinski nadzor: splošni ukrepi carinskih organov za zagotovitev spoštovanja carinskzakonodajin drugih pravil, ki suporabljajo pri prehodu blaga čez carinsko črto
carinski organ: upravni organ, pristojen za pobiranjcarin in za opravljanjdrugih z zakonom določenih nalog, zlasti finančna uprava
carinski posrednik: carinski zastopnik
carinski postopek prostcon: postopek, v katerem sdovoli hramba neunijskega blaga v prosti coni, nda bi za takšno blago veljaluvozna dajatev ali drugdajatve, ki jih določajo veljavni predpisi, z izjemo prepovedi vnosa ali iznosa blaga s carinskega območja
carinski protekcionizem: zmam delovanje, ki ščiti proizvajalcznotraj carinskega območja pred konkurenco iz tretjih držav
carinski režim: celota pravnih predpisov posamezndržavali skupindržav, ki tvorijo carinsko unijo, ki ureja obveznosti in pogojplačila carinv zvezi s prehodom blaga čez carinsko črto
carinski sporazum: mednarodna pogodba, ki med državami pogodbenicami ureja vprašanja s področja carin
carinski zastopnik: oseba, ki jo druga oseba za svojposlovanjs carinskimi organi imenujza izvrševanjdejanj, določenih s carinsko zakonodajo carinski agent, carinski posrednik
carinsko območje: ozemljenali več držav, za katero velja enoten carinski režim, npr evropska unija carinsko ozemlje
carinsko ozemlje: carinsko območje
carinsko pravo: pravo, ki ureja carinski sistem, npr vrstcarinskih dajatev, pogojin stopnjza carinjenjposameznega blaga, carinskpostopke
carinsko skladiščenj: hramba neunijskega blaga v posebej za to odobrenih in nadzorovanih prostorih
cassa sconto: izraz v pogodbi, ki označuje, da primeru takojšnjega plačila prizna popust
casus belli: latv mednarodnem pravu
causa aquirendi: latkavza, pri kateri jizpolnitev enstrankrazlog za obveznost drugstrank
causa credendicausa credendi: causa aquirendi
causa donandi: latkavza, pri kateri stranka sklenpravni posel z darilnim namenom
causa solvendi: latkavza, pri kateri sstranka dodatno zavežutrditi prvotno obveznost
cautio actori tožniška varščinacautio iudicatum solvi: tožniška varščinacedent ent odstopnik
cedirano državno ozemlj: mednarodnem pravu
celinskoevropski pravni sistem: kontinentalni pravni sistem
celofanska napaka: napaka pri ugotavljanju upoštevnega trga, do katerlahko pridpri uporabi ssniptesta, čsv primeru, ko opazovano podjetjna podlagi svojtržnmoči žzaračunava monopolno ceno, izhaja iz napačnpredpostavke, da to ni res
celostni razvoj otrokovosebnosti: celoviti razvoj otroka
celotni odkaz: zasv mednarodnem zasebnem pravu kolizijsko pravilo, ki odkazujtako na kolizijska pravila kot tudi na substančnnormtujega prava
celoviti razvoj otroka: razvoj, ki obsega skladen telesni in duševni napredek otrokovosebnosti celostni razvoj otrokovosebnosti, osebnostni razvoj otroka
cena na enoto mere: cena po enoti mere
cena na ključ: klavzula v gradbeni pogodbi, ki določa, da stroškza vsa izvedena dela po pogodbi nosi izvajalec ključ v roke
cena po enoti mere: klavzula v gradbeni pogodbi, ki določa, da jkončno plačilo odvisno od dejanskega števila izvedenih merskih enot cena na enoto mere, enotna cena
cena posebnpriljubljenosti: subjektivna vrednost, ki jo ima stvar za oškodovanca, npr zaradi dragega spomina afekcijska cena, pretium affectionis
cena proizvodnega faktorja: v ekonomiji vrednost, za katero jmogočpridobiti lastninsko pravico na proizvodnem faktorju
cenilec: izvedenec, ki upravnemu organu na njegovo zahtevo poda izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravicter mnenjo njeni vrednosti ali o denarni vrednosti povzročenškode
cenitev davčnosnove: ugotovitveni postopek za odmero davka prek podatkov, ki posredno kažejo na višino davčnosnovali na podlagi primerjavz drugimi zavezanci za davek
cenitev zapuščine: ugotavljanjtržnvrednosti zapuščinna zahtevo skrbnika, dedičev, volilojemnikov ali upnikov
cenovna diskriminacija: omejena konkurenca, pri kateri ponudnik razdeli enoten trg na podtrgz različno elastičnostjo povpraševanja po njegovem proizvodu in brez komunikacijmed njimi ter na teh podtrgih oblikujrazličncene
cenovna konkurenca: tržna konkurenca, pri kateri spodjetniški cilj poskuša doseči s tržno strategijo, ki temelji na ugodni ceni
cenovna vojna: ekonomiji boj konkurentov za višji tržni delež prek zniževanja cen
cenovno vodstvo: ekonomiji odziv na stanjomejenkonkurence, v katerem močni oligopolisti samostojno določajo ceno, šibkejši pa sji prilagajajo
center za socialno delo: organ, ki opravlja nalogna področju družinskih razmerij, predvsem varstva otrok, mladine, družine, rejništva, posvojitev in na področju socialnvarnosti
centralizacija: upravna ureditev, v kateri ima osrednja oblast odločilen vpliv na odločitvnižjih ravni in lahko presoja njihovo zakonitost in smotrnost
centralizirana ustavnosodna presoja: ustavnosodna presoja zakonov in drugih predpisov, za katero jpristojen samo en sodni organ, npr ustavno sodiščkoncentrirana ustavnosodna presoja
centralna banka: ekonomiji banka, ki na območju državali skupnosti držav sooblikujin izvaja monetarno politiko, opravlja denarnstoritvza državo in zasebni bančni sektor, skrbi za trdnost valute, izdajo bankovcev, kreditiranjbank, hrani rezervna sredstva emisijska banka
centralni register oporok: uradna evidenca o oporokah, napravljenih ali shranjenih pri sodišču, notarju ali odvetniku
cepitev dohodka: zmanjšanjobdavčitvdružinv sistemih, kjer jta skupnost opredeljena kot davčni zavezanec za davek od dohodka fizičnih oseb tako, da spri izračunu davčnosnovdohodek razdeli med družinskčlanpo predpisanem ključu
cerkveno pravo: kanonsko pravo
certificirani ček: ček, pri katerem banka redno preverja, ali ima kupec kritje, in blokira kritjdo določenega zneska z žigom »certificirano do«
certifikacijska znamka: znamka, ki sprizna kot certifikat o izpolnjevanju določenih standardov v zvezi z blagom ali storitvami
certifikat o količinskem in kakovostnem pregledu: listina, ki jo izda strokovna organizacija po pregledu količinin kakovosti blaga
cesija državnega ozemlja: v mednarod­nem pravu
cesija namesto izpolnitve: odstop terjatvnamesto izpolnitve
cesija v izterjavo: odstop terjatvv izterjavo
cesija v zavarovanje: odstop terjatvv zavarovanje e
cesija: odstop terjatve
cesionar: prevzemnik
ciljna država: država, ki jcilj konkretnmigracijali migracijskih tokov namembna država
circa: izraz v pogodbi, ki dovoljujdoločeno odstopanjod dogovorjenkoličine
cirkulacija: ekonomiji
cirkularni akreditiv: krožeči akreditiv
cirkularni ček: ček, ki ga banka izda določenemu uporabniku na podlagi vnaprej položenega kritja krožeči ček
cisterna: izraz v pogodbi, ki označujdeset tisoč kilogramov neto
civilna poroka: civilna sklenitev zakonskzveze
civilna pravda: sodni postopek v primeru civilnopravnega spora, v katerem nastopata tožeča stranka in tožena stranka, sodiščpa jpri odločanju praviloma vezano na zahtevkstrank
civilna pravna oseba: oseba civilnega prava
civilna restitucija: restitucija, pri kateri sškoda povrnv denarju
civilna sankcija: sankcija zaradi kršitvdoločb civilnega prava, npr odškodnina, neveljavnost pogodbcivilnopravna sankcija
civilna sklenitev zakonskzveze: sklenitev zakonskzvezpred pristojnim državnim organom civilna poroka
civilna sodba: sodba, s katero sodiščv pravdnem postopku odloči o pravici civilnega prava ali obveznosti
civilna tožba: tožba v pravdnem postopku
civilni delikt: npustno dejanje, s katerim oškodovalec povzroči škodo oškodovancu, s katerim ni v poslovnem razmerju, in jtemelj za neposlovno odškodninsko obveznost
civilni plod: periodični prihodek, izražen v obliki denarja ali druggeneričnstvari, ki izvira iz pravnega razmerja, ki ga sklenupravičenec z drugo osebo, npr obresti, najemnina, zakupnina fructus civiles
civilni proces: civilni sodni postopek
civilno izvršilno pravo: pravo, ki ureja materialnopravnpogojza sodno izvršbo in zavarovanje terjatev, materialnopravnposledicizvršbin zavarovanje a terjatev ter postopek izvršbin zavarovanje a terjatev
civilno izvršilno procesno pravo: del civilnega procesnega prava, ki ureja postopek izvršbin zavarovanje a terjatev
civilno materialno pravo: pravo, ki ureja osebna in premoženjska razmerja
civilno stanje: osebni status
civilnopravna sankcija: civilna sankcija
civilnopravni spor: spor iz osebnih, družinskih, premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb
common law: v nekaterih pravnih sistemih splošen opis pravnih sistemov, ki izhajajo iz izročila angleškega pravnega sistema in pripisujejo pomembno vlogo sodniško ustvarjenemu pravu
competentia rationloci: krajevna pristojnost
competentia rationmateriae: stvarna pristojnost
competentia rationpersonae: pristojnost sodišča, upravnega ali drugega organa, vezana na osebo, o katerpravicah ali obveznostih tečpostopek
conditio: pogoj
confusio: zlitje
constitutum possessorium: posestni konstitut
contra proferentem: pravilo, po katerem svsebina nejasnizjavali pogodbrazlaga v škodo osebe, ki jo pripravi
convocatio creditorum: poziv upnikom
corpus delicti: predmet, ki neposredno dokazujizvršitev kaznivega dejanja, npr ukradenstvari, sredstva kaznivega dejanja, stvari, pridobljens kaznivim dejanjem
culpa in contrahendo: predpogodbena odgovornost
culpa in custodiendo: odgovornost za nadzor pri izpolnjevanju obveznosti
culpa in eligendo: odgovornost za izbiro ljudi pri izpolnjevanju obveznosti
culpa in instruendo: odgovornost za poučitev ali navodila pri izpolnjevanju obveznosti
culpa lata: huda malomarnost
culpa: malomarnost
curator ad actum: skrbnik za posebni primer

Č

čakalna doba v pravu socialne varnosti: čas od nastanka socialnega primera do pridobitve denarnega nadomestila v medicinskem pravu pričakovani čas od vpisa na čakalni seznam do dejanskega začetka zdravljenja
čarterski prevoz: prevoz z delno ali v celoti najeto ladjo ali letalom
časovna veljavnost kazenskega zakona: veljavnost kazenskega zakona v obdobju od njegove uveljavitve do njegove odprave z novim zakonom
časovno ne ločen vzgojni ukrep: vzgojni ukrep, ki ga sodišče ob njegovem izreku časovno ne omeji, o njegovem prenehanju pa odloči pozneje, ko vzgojni ukrep doseže svoj namen
častni konzularni funkcionar: v mednarodnem pravu oseba, vključno z vodjo konzulata, ki za državo pošiljateljico častno in brez plačila opravlja konzularne funkcije
ček na ime: ordrski ček
ček s prečrtanjem: barirani ček
ček: vrednostni papir, s katerim izdajatelj pooblasti banko, naj iz njegovega dobroimetja na določenem računu plača prejemniku plačila določeno vsoto
čekovna golica: čekovni blanket čekovna klavzula označba, da je listina ček
čekovni avalm: čekovno poroštvo
čekovni izdajatelj: čekovni trasant
čekovni pozvanec: čekovni trasat čekovni trasantm oseba, ki izda ček čekovni izdajatelj
četrtni odbor: posvetovalno telo občinskega sveta, ki slahko ustanovi za ožji del občine, ki obsega območje določene mestne četrti, in ima pooblastilo, da občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine
čezmejni delovni migrant: obmejni delavec
čezmejni promet: promet med strankami iz različnih držav
čezmejni učinek: čezmejni vpliv
čista cena v ekonomiji: cena, v kateri niso upoštevani davki
čista javna dobrina: ekonomiji dobrina, pri kateri je izključitev posameznika iz potrošnje tehnično nemogoča in nezaželena, saj so mejni stroški oskrbe dodatnega uporabnika enaki nič
čista plača: neto plača
čista terjatev: likvidna terjatev
čisti dobiček v ekonomiji: neto dobiček
čisti dohodek: neto dohodek
čisti proizvod: ekonomiji
čisto gospodarsko kaznivo dejanj: pravo gospodarsko kaznivo dejanj
članski vrednostni papir: korporacijski vrednostni papir
člen: oblikovno ločena in navadno oštevilčena smiselno zaokrožena enota normativnega besedila, ki lahko obsega enega ali več odstavkov ali ožjih enot, npr alinej paragraf
črta sorodstva: razmerje med predniki in potomci ali med potomci istega prednika ne glede na stopnjo ali koleno sorodstva linija sorodstva, vrsta sorodstva

D

damnum emergen: navadna škoda
darilo iz hvaležnosti: darilna pogodba iz hvaležnosti
darilo med zakoncema: darilna pogodba med zakoncema
darilo z bremenom: darilna pogodba z bremenom
darilo za primer smrti: darilna pogodba za primer smrti
datio in solutum: nadomestna izpolnitev
dato menica: menica dnevnica
davčna enota: davčni razred
davčna evazija: davčna utaja
davčna izterjava: davčna izvršba
davčna pogodba: sporazum o izogibanju dvojni obdavčitvi
davčna številkak: dš identifikacijska oznaka, ki jo davčnemu zavezancu ali komu drugemu ob vpisu v davčni register dodeli davčni organ
davčni destinatar: oseba, ki po volji zakonodajalca nosi davčno obveznost, zaradi česar plača davek iz svojega dohodka ali premoženja, npr končni kupec pri davku na dodano vrednost, čeprav jzavezanec prodajalec
davčni dolg: znesek davka, ki mora biti po zakonu plačan davčnemu upniku
davčni multiplikator: ekonomiji multiplikator, ki pokaže, za koliko enot enota davkov spremeni ravnotežni proizvod
davčni nadzor: splošni ukrepi za ugotavljanjin zagotavljanjspoštovanja materialnih in procesnih davčnih predpisov, npr davčni inšpekcijski nadzor, nadzor obračunov
davčni nosilec: oseba, ki dejansko nosi davčno obveznost ngledna voljo zakonodajalca končni plačnik davka
davčni objektm: davčni predmet
davčni plačnikm: plačnik davka
davčni porok: oseba, ki poleg davčnega dolžnika z vsem svojim premoženjem jamči, da bo plačala davek namesto davčnega dolžnika
davčni predmet: posamezna dejstva ali pravice, npr premoženjskpravice, dohodki, pravni posli, ki jih zakon določa kot podlago za obdavčitev davčni objekt, predmet obdavčitv
davčni razred: dadel davčnosnove, ki jpodlaga za izračun davčnobveznosti, določen z razponom zneska denarja ali razponom v drugačni merski enoti in količini, npr izpust ogljikovega dioksida v gramih na prevoženi kilometer davčna enota
davčni zavezanec: fizična ali pravna oseba ali skupnost oseb brez pravnosebnosti, ki jna podlagi davčnega predpisa dolžna plačati davek
davčno brem: na davčna obveznost
davčno nevtralna obravnava: postopek uveljavljanja nevtralndavčnobravnavureja zdavp v 303 členu čželi zavezanec uveljavljati nevtralno davčno obravnavo in izpolnjujpogojpo 5 členu zdoh, mora takšno davčno obravnavo priglasiti pri davčnem organu na posebnem obrazcu
davčno prevaljevanje: prevalitev davka
davčno priznani odhodki: odhodki, ki so potrebni za pridobivanjobdavčenih prihodkov pri davkih od dejavnosti fizičnih in pravnih oseb
davek na dohodek: davek, ki obdavčujdohodke, npr dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb
davek na potrošnjo: davek, ki obdavčujodplačntransakcije, npr dobavblaga in storitev, uvoz, in katerega nosilec jpraviloma končni potrošnik
davek na premoženje: davek, ki obdavčujpremoženjskpravicin njihovprenosali pridobitve, npr davek na lastništvo nepremičnin, davek na dediščinin darila
davek od dohodkov pravnih oseb: davek, ki so ga za ustvarjeni dohodek dolžnplačevati pravnosebin tuja združenja brez pravnosebnosti, ki niso obdavčena z dohodnino
ddv številka: davčno številko ima vsak zavezanec za davek, določa pa jo 33 člen zakona o davčnem postopku
debitor: dolžnik
decelerator: v ekonomiji razmerjmed naložbami in spremembo porabe, ki jo naložbizzovejo, čjvrednost tega razmerja manjša od ena
dedič ab intestato: zakoniti dedič
dedič in abstracto: orebitni dedič po zapustniku, čod dvanja odpaddedič in concreto, npr zapustnikov vnuk ob živem zapustnikovem sinu
dedič in concreto: dedič, ki v skladu z zakonitim dednim rm dedujv konkretnem primeru smrti zapustnika
dedič: oseba, ki po zapustnikovi smrti ali ob razglasitvi zapustnika za mrtvega prejmnjegovo premoženjali vstopi v njegovpodedljivpravicin obveznosti
dedni naslov: pravna podlaga za dvanje, kar jlahko oporoka, zakon ali v nekaterih pravnih sistemih dedna pogodba
dedni upravičenec: oseba, ki ima v skladu z dednim pravom določeno dednopravno upravičenjdedno nasledstvo
dedno odpravljeni dedič: dedič, ki jždobil nadomestilo za to, kar bi mu na podlagi zakona pripadlo iz naslova dvanja po zapustniku, npr na podlagi darila za življenja
defekt razuma: tanje, ko oseba nmorpravilno razumeti pomena danizjavin njenih pravnih posledic
defekt volj: tanje, v katerem oseba nmorravnati v skladu s sicer pravilnim dojemanjem in zato ni sposobna postopati skladno s svojo zavestjo
deflator: v ekonomiji indeks cen, izračunan kot razmerjmed nominalnim proizvodom in realnim proizvodom v razmerah inflacij
dejanje: dejanje, s katerim spoškodujejo ali ogrozijo temeljndružbenvrednot
dejanjmajhnega pomena: dejanje, ki izpolnjujzakonskznakkaznivega dejanja, vendar szaradi majhnnevarnosti storilec nsankcionira
dejanska oblast države: v mednarodnem pravu učinkovit nadzor in uprava ozemlja države, ki ju izvajajo državni organi efektivna oblast
dejanska podlaga sodb: dejstva, ki jih navedejo strankza utemeljitev svojih stališč, ngledna to, ali jih sodiščštejza pomembna, dejstva, ki jih sodiščugotovi po uradni dolžnosti, ter splošno znana in domnevana dejstva, na katera sodiščoprsodbo
dejanska podlaga tožbe: tožbeni temelj
dejanska posest: neposredna posest
dejanska škoda: navadna škoda dejanska vzajemnost v mednarodnem pravu vzajemnost, ki nima podlagv mednarodni pogodbi ali zakonu, temveč temelji na medsebojni praksi držav
dejanska zaposlitev: dejansko delovno razmerj
dejanski interes: interes, ki nteži k izboljšanju pravnega položaja stranke, temveč k izboljšanju njenega ekonomskega položaja, npr interes upnika, da sodiščzavrnzahtevek drugega upnika proti njegovemu dolžniku
dejanski investicijski učinek: v ekonomiji investicijski učinek, realiziran ob zaključku investicij
dejanski nadzor: v mednarodnem pravu mednarodnopravni standard, ki ga uporablja meddržavno sodiščpri ugotavljanju pripisljivosti ravnanja posameznikov ali skupin državi za potrditev njenodgovornosti po mednarodnem pravu učinkoviti nadzor
dejanski posestnikm: neposredni posestnik
dejanski stan kaznivega dejanja: vsi bistveni znaki kaznivega dejanja, opredeljeni v zakonu
dejansko gradivo: procesno gradivo, na podlagi katerega sodiščali upravni organ ugotavlja dejansko stanje, pomembno za odločitev
dekan diplomatskega zbora v mednarodnem pravu: vodja diplomatskega zbora
deklarant: oseba, ki vloži carinsko deklaracijo v svojem imenu, ali oseba, v imenu katerjcarinska deklaracija vložena
deklaratorna odločba: ugotovitvena odločba
deklaratorna sodba: ugotovitvena sodba
deklaratorna tožba: ugotovitvena tožba
deklaratorni sklep sklepa: ugotovitveni sklep
deklaratorni učinek: učinek, s katerim sta z dnem vpisa v zemljiško knjigo vpisana pravica ali pravno dejstvo javno objavljena in s tem vsakomur znana publicitetni učinek, učinek javnobjav
deklaratorni vrednostni papir: vrednostni papir, pri katerem zapisana pravica obstaja na podlagi temeljnega razmerja in nnastanna novo z njegovo izdajo
deklaratorno priznanje krivde: priznanje krivde, ki ga poda domnevni storilec, hkrati pa mu jočitano kaznivo dejanjžpopolnoma dokazano z drugimi dokazi
deklaratornost vpisa: vpis v zemljiško knjigo, čpravica na nepremičnini nastanzunaj zemljiškknjigna podlagi zakonskdoločbe, vpis tpravicpa zagotavlja predvsem deklaratornučink
del stavb: prostor ali skupina prostorov v stavbi, ki slahko samostojno pravno urejajo
delavec delavec: fizična oseba, ki jv delovnem razmerju na podlagi sklenjenpogodbo zaposlitvi v sistemu varnosti in zdravja pri delu fizična oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja delo zaradi usposabljanja
delavec migrant: oseba, ki migrira iz endržavv drugo, da bi stam zaposlila ali ker tam žopravlja delo, vendar nza svoj račun
delavec: delavec vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjenpogodbo zaposlitvi po določbi 3 člena zvzd delavec
delavska participacija: sodelovanjdelavcev pri upravljanju
delavski direktor: član upravkapitalskdružbe, ki jodgovoren za kadrovska in socialna vprašanja
delavsko soupravljanje: sodelovanjdelavcev pri upravljanju
delegacija pristojnosti: prenos pristojnosti
delegat: oseba, izbrana in pooblaščena za zastopanjinteresov določenskupinodposlanec
delež: alikvotni del celote, ki ob delitvi pripadposamezniku
deležnik: oseba z deležem v določenem podjetju
delictum communium: splošno kaznivo dejanje
delictum proprium: posebno kaznivo dejanje
delikt: protipravno ravnanje, prekršek ali kaznivo dejanje, za katero jpredpisana kazenska, civilna ali upravna sankcija
deliktna odškodninska obveznost: neposlovna odškodninska obveznost
delimitacija v mednarodnem pravu: razmejitev
delimitacijski spor sporav mednarodnem pravu: mejni spor
delinkvenca: prestopništvo
delitev dela: v ekonomiji razdelitev proizvodnega procesa v več delov, od katerih vsakega opravlja specializiran delavec ali skupina specializiranih delavcev
delitev po vrednosti: civilna delitev
delitev skupnega premoženja: razdružitev premoženja v skupni lastnini zakoncev, pridobljenega z delom v času trajanja zakonskzvezrazdelitev skupnega premoženja
delitev solastnine: delitev dotlej nerazdeljenstvari med vse solastnike, ki sopravi s fizično delitvijo stvari v naravi, s prodajo stvari in razdelitvijo kupninmed solastnikali s pripadom stvari v celoti enemu od solastnikov ob hkratnem izplačilu drugih solastnikov razdružitev solastnin
delitev v naravi: fizična delitev
deljeno navezovanjev mednarodnem zasebnem pravu: distributivno navezovanj
deljivost predloga za kazenski pregon: lastnost predloga, da primeru več udeležencev kaznivega dejanja ali več kaznivih dejanj začnpregon tistih udeležencev ali dejanj, za katerjvložen predlog
deljivost zasebntožbe: lastnost tožbe, da primeru več udeležencev kaznivega dejanja ali več kaznivih dejanj začnpregon tistih udeležencev ali dejanj, zoper katerjvložena zasebna tožba
delna poslovna sposobnost: omejena poslovna sposobnost
delna sprememba ustave: sprememba posameznih določb ustave, ki celovitejnposega v temeljustavnureditv
delna upravna odločba: upravna odločba, s katero upravni organ odloči lo delih zahtevka ali predmeta postopka, o katerih jžmogočodločiti, in velja za samostojno odločbo, ki ji lahko sledijo drugtovrstnodločbin nato dopolnilna odločba
delni umik obtožnega akta: umik obtožnega akta, ki snanaša lna nekatera dejanja, ki sočitajo obdolžencu, ali lna nekaterizmed soobdolžencev
delnica na ime: imenska delnica
delnica na imetnika: prinosniška delnica
delnica na prinosnika: prinosniška delnica
delničar: lastnik delnic
delničar: oseba, ki lahko na podlagi vplačanega deleža v osnovni kapital delniške druže buresničuje premoženjske in članske pravice do delniške družbe, imetnik pravic iz delnic
delničarji družbe: imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v družbi za upravljanje, in ki nameravajo skleniti delničarski sporazum
delniška družba: d d gospodarska družba, katerosnovni kapital jrazdeljen na delnic
delno nadomestilo za invalidnost: nadomestilo, ki ga pridobi delovni invalid s preostalo delovno zmožnostjo, čdela vsaj polovico polnega delovnega časa do leta 03 delna invalidska pokojnina
delno plačilo za izgubljeni dohodek: družinski prejemek, ki ga prejmeden od staršev ali druga oseba, kadar prekindelovno razmerjali začndelati krajši delovni čas zaradi negin varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni
delo na črno: opravljanjdejavnosti, ki ni vpisana v sodni register ali ni določena v aktu o ustanovitvi ali zanjo fizična ali pravna oseba nima zahtevanih predpisanih listin
delo na domu: delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj prostorov delodajalca
delo na praznik ali dela prost dan: delo, zaradi katerega imajo delavci pravico do dodatka pri plači v višini, kot jdoločena v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi praznično delo
delodajalec: fizična ali pravna oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi v sistemu varnosti in zdravja pri delu
delovanjza svoj račun: izvedba dela ali sklenitev pravnega posla posameznika v njegovo korist
delovanjza tuj račun: delo ali sklepanjposlov v korist nekoga drugega
delovna knjižica: do leta 009 obvezni dokument delavca, s katerim dokazujresničnost osebnih podatkov, podatko izobrazbi, zavarovalno in pokojninsko dobo
delovna praksa: delo, ki ga kot obvezno sestavino študijskega ali srednješolskega programa opravljajo študentjali dijaki, da pridobijo nova praktična znanja in utrjujejo svojveščindelovna rentav ekonomiji razlika med normalnim dohodkom in monopolnim dohodkom
delovna teorija vrednosti: v ekonomiji teorija, po kateri jvrednost dobrin in storitev določena samo s količino vloženega dela
delovni pogoji h pogojevmn: pogoji dela
delovno aktivno prebivalstvo: aktivno prebivalstvo, ki vključujzaposlene, npr delavce, javnuslužbence, samozaposlenoseb
delovno in socialno sodišče: specializirano sodišče, pristojno za odločanjo individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter socialnih sporih
delovno področje ministrstva: resor
delovno razmerje: opisano v zakonu zakon o delovnih razmerjih
delovno razmerje: pravno razmerje, ki nastane s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem in v katerem se delavec prostovoljno vključi v organizirani delovni proces delodajalca ter v njem za plačilo opravlja delo po navodilih
delovno telo državnega zbora: stalni ali nestalni odbor ali komisija, ki pred odločanjem državnega zbora obravnava zakonin druga vprašanja iz njegovpristojnosti ter o tem dajpredloge, mnenja in stališča
delovne razmere: pogoji dela
delovršna pogodba: podjemna pogodba
demokratični deficitm: demokratični primanjkljaj
denacionalizacijski upravičenec: fizična ali pravna oseba, ki jpod zakonsko določenimi pogoji upravičena do vrnitvpodržavljenega premoženja
denar: v ekonomiji zakonito plačilno sredstvo in njegovi nadomestki, ki opravljajo funkcije menjave, merilca vrednosti, zaklada in plačilnega sredstva z odlogom plačila v ekonomiji dobrina, ki ssplošno uporablja kot menjalni posrednik, merilec vrednosti in zaklad
denarna kazen: izvršilno sredstvo za dosego izpolnitvnenadomestnih dejanj ali pasivnih ravnanj dolžnika kazen, s katero sstorilcu kaznivega dejanja naloži plačilo
denarna unijav ekonomiji: monetarna unija
denarna veriga: igra ali dejavnost, pri kateri udeleženci vplačujejo določendenarnzneskorganizatorjem ali drugim udeležencem, ki so svključili v igro ali dejavnost pred njimi, in pričakujejo plačilo denarnih zneskov od udeležencev, ki sbodo v igro ali dejavnost vključili za njimi
denarni multiplikator: ekonomiji kazalnik, ki pokaže, koliko denarja lahko bančni sistem ustvari na enoto neto pologa monetarni multiplikator
denarni nadomestek: ekonomiji plačilno sredstvo, ki opravlja funkcijo denarja, a ni zakonito plačilno sredstvo, npr komercialni denar, knjižni denar
denarni obtok: v ekonomiji količina denarja v narodnem gospodarstvu
denegacija pristojnosti: odločitev sodišča, da nbo obravnavalo zadeve, za katero jpristojno denominacija v ekonomiji sprememba, običajno znižanje, imenskvrednosti denarja v ekonomiji
denunciacija: kazenska ovadba
depojski posel: bančna storitev, s katero sza provizijo shranjujejo dragocenosti, vrednostni papirji, dokumenti
deportacija: izgon tujca
depositum irregulare: nepristna shranjevalna pogodba
depositum: shranjevalna pogodba
depozitar: shranjevalec v mednarodnem pravu vlada endržavali vladveč držav, mednarodna organizacija ali njen najvišji uradnik, ki opravlja administrativnnaloggledsklenjenih mednarodnih pogodb, vključno s hrambo izvirnikov besedil
depozitna pogodba: shranjevalna pogodba
derelikcija: opustitev v mednarodnem pravu odrek določenemu delu ozemlja ali državni lastnini
derivativna pravica: izvedena pravica
derivativna pridobitev pravice: izvedena pridobitev pravice
derivativno pravno pravilo: izvedeno pravno pravilo
derogacija pristojnosti: izključitev pristojnosti sodišča ali upravnega organa, ki jpo zakonu pristojen za odločanj
descendenca: potomstvo
desuetudo: nasprotni običaj
detencija: imetništvo
detentor: imetnik
detomor: kaznivo dejanjuboja otroka, ki ga izvrši mati med porodom ali neposredno po njem
devizna klavzulav ekonomiji: valutna klavzula
devolucija pristojnosti: prevzem pristojnosti
dies a quo: relativni rok
dies ad quem: absolutni rok
diferencialna delovna renta: ekonomiji delovna renta, ki jpresežek dohodkov nad dohodki mejnega enostavnega dela
diferencialna prevozna tarifa: tarifa, obračunana po različnih kriterijih cenprevoza
diferencialna zemljiška renta: ekonomiji zemljiška renta, ki presega dohodek, ki ga prineszadnjnajslabššobdelano zemljišč
diferencialni dohodek: ekonomiji dodaten dohodek bolj produktivnih proizvodnih faktorjev
digitalna uprava: euprava
digitalni podpism: epodpis
dilatorni rokm: odložni rok
dilatorni ugovorm: odložni ugovor dinamična konkurencainovacijska konkurenca, praviloma s poudarkom na novih produktih, kar običajno vodi v menjavanjtržnih voditeljev
diplomatska misijav mednarodnem pravu: diplomatsko predstavništvo
diplomatska valizav mednarodnem pravu: diplomatska pošiljka
diplomatski kurir: mednarodnem pravu oseba, ki jpooblaščena, da prenesdiplomatsko pošiljko od pošiljatelja k naslovniku in zato uživa nekaterprivilegijimunitete, ki so nujni za opravljanjtfunkcij
direktna demokracija: neposredna demokracija
direktna diskriminacija: neposredna diskriminacija
direktna izvršba otrokovih stikov: neposredna izvršba otrokovih stikov
direktna škoda: neposredna škoda
direktni davek: neposredni davek
direktni naklep: naklep, pri katerem storilec protipravnega dejanja hoče, da nastandoločena posledica
direktni učinek: v ekonomiji
direktni zastopnikm: neposredni zastopnik
direktno zastopanje: neposredno zastopanj
direktnvolitvh volitevmn: neposrednvolitv
direktor občinskuprave: tajnik občin
direktorat: organizacijska enota ministrstva, oblikovana za del upravnega področja dela ministrstva
disciplinska kazen: kazen, ki jo posebna disciplinska komisija izrečmladoletnemu storilcu kaznivega dejanja v prevzgojnem domu ali zaporniku v zaporu zaradi kršitvhišnega reda, pravil o delovni disciplini in odredb uradnih oseb
disimulirani pravni posel: prikriti pravni posel
disjunktivno pravno pravilo: alternativno pravno pravilo
diskontna obrestna mera: ekonomiji obrestna mera, s katero centralna banka diskontira vrednostnpapirje, ki jih morajo bankpredložiti v zastavo, čželijo dobiti posojilo
diskontni kreditm: eskontni kredit
diskrecija: prosti preudarek
diskrecijska pravica: prosti preudarek
dispozicija strank: razpolaganjstrank s tožbenim zahtevkom ali z drugimi upravičenji, ki jih imajo v postopku
dispozitivni predpism: dispozitivno pravno pravilo
dispozitivno načelo: načelo dispozitivnosti
distančni posel: pravni posel, pri katerem sta pogodbeni stranki v različnih krajih
distribucija: distribucijska pogodba v ekonomiji
distributer: stranka distribucijskpogodbe, ki kupujblago od dajalca distribucijza nadaljnjo prodajo in pospešujprodajo tega blaga
diverzifikacija proizvoda: v ekonomiji preoblikovanjproizvoda, da srazlikujod podobnih proizvodov
divja privatizacija divji lov lova: nezakoniti lov
divji ribolov: nezakoniti ribolov
dobava blaga: obdavčljiva transakcija v sistemu davka na dodano vrednost v obliki ekonomskega prenosa pravicdo razpolaganja z opredmetenimi stvarmi
dobava storitev: opravljanjstoritev
dober gospodar: standard ravnanja, po katerem mora ravnati stranka v obligacijskem razmerju pri izpolnjevanju svojobveznosti in jmerilo za presojo krivd
dobro vladovanjdobro vladovanje: dobro upravljanje
dodatek na delovno dobo: pripada delavcu, višina tega dodatka pa sdoloči v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti
dodatek za delovno dobo: del plače, ki pripada delavcu za vsako dopolnjeno leto delovndob
dodatek za nego otroka: družinski prejemek, namenjen ublažitvi stroškov staršev pri skrbi za otroka, ki potrebujposebno nego in varstvo
dodatek za pomoč in postrežbo: denarna dajatev, ki szagotavlja v primeru odvisnosti od oskrbdrugega, ko upravičenec nmorsamostojno opravljati vseh ali večinosnovnih življenjskih potreb
dodatek za veliko družino: letni družinski prejemek, namenjen družini s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 8 let ali so jih starši dolžni preživljati šv času šolanja
dodatki: za delo v posebnih pogojih sdelavcu določijo tudi dodatki zakon izrecno določa dodatkza nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo in delo na praznikin dela prostdnevpo zakonu višina teh dodatkov in ostali dodatki pa sdoločijo s kolektivno pogodbo
dodelitev otroka: odločitev o vzgoji in varstvu otroka
dogovorjena lastnost stvari: lastnost, ki jo pogodbeni stranki posebej določita
dohodek: ekonomiji sredstva, ki jih v določenem časovnem obdobju za svojo aktivnost v proizvodnem procesu dobijo proizvodni faktorji
dohodkovna hitrost kroženja denarja: v ekonomiji razmerjmed nacionalnim dohodkom in količino denarja v obtoku
dohodkovni cenzusm: dohodkovni pogoj
dohodkovni pogoj: določitev mejdohodka, nad katero jsocialno zavarovanje e, npr pokojninsko in invalidsko zavarovanje e, obvezno zavarovanje
dohodkovni učinek: v ekonomiji učinek spremembrealnega dohodka, ki jpovezan s spremembo mejnkoristnosti denarja direktni učinek
dokapitalizacija: vložitev dodatnega kapitala za povečanjosnovnega
dokazna ocena: dokazna presoja
dokazna podlaga: dokazno gradivo
dokazni predlog: predlog strankali drugega udeleženca postopka, naj sodiščali upravni organ izveddoločen dokaz
dokazni predmet: predmet, uporabljen v dokaznem postopku
dokazovanjsmrti: predložitev dokazila o smrti zapustnika sodišču, npr izpiska iz matičnega registra, odločbo razglasitvi pogrešanca za mrtvega dokladadodatek k pravicam, npr otroški dodatek, ali obveznostim, npr lokalni dodatek k državni dajatvi
dokončani poskus kaznivega dejanja: poskus kaznivega dejanja, pri katerem storilec izvrši vsznake, prepovedana posledica pa šni nastopila
dokončani proizvod: ekonomiji proizvod, ki nbo več predmet proizvodnobdelavin grv končno uporabo dokončano kaznivo
dokončna upravna odločba: upravna odločba, zoper katero ni ali ni več mogočvložiti pritožbv upravnem postopku, zaradi česar odločitev postanpraviloma izvršljiva, mogočpa jo jizpodbijati v upravnem sporu dokončni
doktrina actclair: eu doktrina, po kateri sodišču eu v predhodno odločanjni treba predložiti vprašanja gledprava eu, katerega pravilna razlaga jočitna doktrina acteclairev pravu eu doktrina, po kateri sodišču eu v predhodno odločanjni treba predložiti vprašanja gledprava eu
doktrina neposrednega učinka: načelo neposrednega učinka
dolg zapuščin: obveznost, ki nastanšelpo smrti zapustnika, to jpo uvedbi dvanja, npr stroški pogreba, popisa in cenitvzapuščin
dolgotrajno brezposelna oseba: brezposelna oseba, pri kateri brezposelnost traja dljčasa, praviloma dljkot eno leto
določni naklep: naklep, pri katerem storilec protipravnega dejanja predvidi posledico v tisti obliki, v kateri tudi nastan
dolžni nadzor: skrbnost, s katero jdolžan ravnati nadzornik dolžnik amstranka obligacijskega ali javnopravnega razmerja, ki jdolžna izpolniti obveznost do upnika debitor stranka v izvršilnem postopku, proti kateri suveljavlja ali zavarujterjatev
dolžnik: kdor ima dolg, navadno denarni
dolžniški vrednostni papir: vrednostni papir, pri katerem pripada imetniku pravica zahtevati od izdajatelja vračilo osnovnglavnicin pripadajočih obresti ob njihovi dospelosti, npr obveznica
dolžnost izpolnitvobveznosti: načelo, po katerem mora dolžnik izpolniti obveznost tako, kot jdogovorjeno pacta sunt servanda 7 domneva solidarnosti d
dolžnost lojalnega sodelovanja: načelo lojalnega sodelovanja
dolžnost preživljanja: dolžnost preživninskega zavezanca, da zagotovi sredstva za življenjpreživninskemu upravičencu, npr otroku, zakoncu, staršem preživninska dolžnost
dolžnost pričanja: dolžnost osebe, ki jo sodiščali upravni organ povabi kot pričo, da svabilu odzovin odgovarja na postavljena vprašanja, razen čobstajajo razlogi, zaradi katerih lahko odkloni pričanjali odgovor na posamezna vprašanja
dolžnost skupnega življenja: dolžnost zakoncev živeti skupaj, kar jpogoj npr za obstoj pravicdo preživljanja, nastajanjskupnega premoženja
domača arbitraža domačpravo: nacionalno pravo
domača arbitražna odločba: arbitražna odločba, ki jo izda
domicil: stalno prebivališč
domiciliant: oseba, ki v menico vpišdomiciliata
domiciliat: oseba, ki naj plača menico za akceptanta
domicilni princip domik: procesno dejanjizvršilnega sodišča, s katerim ponudniku, ki na javni dražbi za nepremičnino ponudi najvišjo ceno, prizna pravico, da po plačilu kupninpridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini
domik zapuščine: prisojilo
dominus negotii: poslovni gospodar
domneva materinstva: domneva, da jmati otroka ženska, ki jrodila otroka presumpcija materinstva
domneva nlžnosti: pravna domneva, da jvsakdo nlžen, dokler ni s pravnomočno sodbo ugotovljeno nasprotno
domneva očetovstva: domneva, da jmaterin mož otrokov očpresumpcija očetovstva
domneva pristojnosti: v nekaterih pravnih sistemih načelo ureditvzvezndržave, po katerem državna pristojnost, ki ni izrecno določena v zvezni ustavi kot zvezna pristojnost, pripada zveznim enotam, kot so države, kantoni, republik
domneva solidarnosti: pravna domneva, po kateri so dolžniki pri deljivi obveznosti, nastali z gospodarsko pogodbo, upniku odgovorni solidarno, razen čjsolidarnost dolžnikov s pogodbo izključena 7 domneva ustavnosti d
domneva ustavnosti: pravna domneva, da jzakon ali drug predpis skladen z ustavo, dokler postopku ustavnosodnpresojnugotovi njegova protiustavnost
domneva vzročnosti: domneva, po kateri vzrok za škodo, nastalo zaradi nevarnstvari ali nevarndejavnosti, izvira iz tstvari ali dejavnosti, razen čsdokaždrugač
domneva zakonitosti: pravna domneva, da jzakon ali drug predpis skladen z ustavo, dokler postopku ustavnosodnpresojnugotovi njegova protiustavnost
domnevni pravni naslov: pravni naslov, za katerega določena oseba misli, da ga ima, čeprav ta nobstaja
dpia: postopek, namenjen ugotavljanju tveganj, ki izhajajo iz obdelavosebnih podatkov, ter njihovemu čim večjemu in čimprejšnjemu zmanjšanju dpia so pomembna orodja za preprečevanjtveganj in dokazovanjskladnosti z gdpr
dpo: pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov njena naloga jzagotoviti, da organizacija obdelujosebnpodatksvojih zaposlenih, strank, ponudnikov ali drugih posameznikov v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov
družba hčerka: odvisna družba
družba z neomejeno solidarno odgovornostjo: do leta 993 družba, v kateri vsi člani neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbs svojim celotnim premoženjem
družbena pogodba: sustanovi s pogodbo, ki jlahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki družbeno pogodbo podpišejo vsi družbeniki čjdružbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti podpisi družbenikov overjeni
družbeni proizvod: ekonomiji vsota proizvodov vseh proizvodnih enot določenega narodnega gospodarstva v nekem obdobju
družbenik: član gospodarskdružbe, ki vplača delež v osnovni kapital družbin na podlagi tega pridobi upravljavskin drugpravicv družbi
družbenik: član gospodarskdružbe, ki vplača delež v osnovni kapital družbin na podlagi tega pridobi upravljavskin drugpravicv družbi družbi nevarno
družinska ustava: jdokument družine, jformalnost ki določa pravice, vrednotin pravila, ki snanašajo na lastnikdružinskega podjetja
država imenovanja: v mednarodnem pravu
država izvora: država porekla
država nečlanica: tretja država
država nepogodbenica: tretja država
država prebivališča: država, v kateri oseba običajno prebiva in v kateri jsrediščnjenih življenjskih interesov
država pregona: v mednarodnem pravu država, ki skladno z mednarodnim pravom preganja osumljencmednarodnih kaznivih dejanj, npr pirat
država sedeža: v mednarodnem pravu država, ki gosti sedež mednarodnorganizacij
državni poglavar: navadno enoosebni organ, ki predstavlja državo in jvrhovni poveljnik njenih oboroženih sil šef držav
državni pravobranilec: do leta 07 funkcionar, ki zastopa državo v premoženjskopravnih in drugih zadevah pred sodišči
državni prevrat: tahitra, navadno nasilna sprememba družbenega in političnega življenja v državi 79 dvojezično območjd
državni sekretar: funkcionar v vladi ali državni upravi, ki ga imenujvlada za pomoč ministru pri opravljanju njegovfunkcijin za opravljanjnajzahtevnejših del v vladi ali ministrstvu
državni tožilec: funkcionar, pristojen za pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj in za vlaganjdoločenih procesnih aktov v civilnih in upravnih zadevah, kadar jza to pristojen
dubioza dvopolnost odločanja: v ekonomiji neenakost subjektov, ki odločajo o proizvodnji, v primerjavi s subjekti, ki odločajo o potrošnji
dvojna kaznivost: identiteta norm
dvojna volilna pravica: volilna pravica, pri kateri ima volivec na istih volitvah dva glasova
dvojna zakonska zveza: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki sklenzakonsko zvezo, čeprav j zakonski zvezi z drugo osebo bigamija
dvokrožni volilni sistem: volilni sistem absolutnvečindvolastnik
dvolastniški prehod: mednarodnem pravu mejni prehod, kjer lahko dvolastniki prehajajo državno mejo
dvom: najnižja stopnja materialnresnice, za katero velja, da so razlogi, ki potrjujejo resničnost nekega dejstva, enako verjetni kot razlogi, ki npotrjujejo resničnosti tega dejstva
dvorni dobaviteljm: stranka okvirnega sporazuma
dvostranska mednarodna pogodba: mednarodnem pravu mednarodna pogodba med dvema subjektoma mednarodnega prava bilateralna pogodba
dvostranski obveznostni posel: pravni posel obligacijskega prava, ki nastans soglasjem volj dveh ali več strank, npr pogodba dvostranski pravni posel
dvostransko zavezujoča pogodba: pogodba, pri kateri obveznost nastanza obstranki, zaradi česar jvsaka stranka istočasno upnik in dolžnik
dvotirnost kazenskih sankcij dubioza: dvomljiva terjatev dumping a prodaja blaga v tujini po ceni, ki jnižja od stroškov
dvotirnost kazenskih sankcij: dualizem kazenskih sankcij

E

ediktalni postopek: oklicni postopek
efektivna davčna stopnja: davčna stopnja, ki kažrazmerjmed ugotovljeno davčno obveznostjo in višino predmeta obdavčitvpred obdavčitvijo, npr celoten dohodek pred obdavčitvijo, pri čemer davčno obveznost zmanjšujejo negativni davki, ki jih prejmdavčni zavezanec dejanska davčna stopnja
efektivna oblast v mednarodnem pravu: dejanska oblast države
efektivna obrestna mera: ekonomiji obrestna mera, ki bremeni kreditojemalca in poleg pogodbenobrestnmerupošteva šnačin obrestovanja in vsstroške, ki jih jkreditojemalec dolžan poravnati dejanska obrestna mera
ekološka taksa: okoljska dajatev
ekološko pravo: pravo varstva okolja
ekonomija delitve: ekonomski model, ki omogoča izposojo ali najem sredstev v lasti drugih subjektov
ekonomija obsega: ekonomija, ki omogoča stroškovni prihranek zaradi večjkoličinproizvedenih istovrstnih dobrin in storitev
ekonomija povezanosti: ekonomija razpona 8
ekonomija raznovrstnosti: ekonomija razpona
ekonomija razpona: ekonomija, ki omogoča stroškovni prihranek zaradi proizvodnjveč vrst dobrin in storitev ekonomija povezanosti, ekonomija raznovrstnosti
ekonomija: gospodarstvo družbena veda, ki proučujrabo omejenih sredstev za proizvodnjo dobrin in storitev ter njihovo razdelitev med ljudmi
ekonomska blokadav mednarodnem pravu: gospodarska blokada
ekonomska in monetarna unija: zveza držav, namenjena zbliževanju njihovih gospodarstev ter uvedbi in delovanju skupnvalutgospodarska in denarna unija
ekonomska totalna škoda: škoda, pri kateri jpopravilo vozila tehnično mogoče, ampak bi povzročilo bistveno višjstroškod tržnvrednosti vozila pred poškodbo, zato spovrnškoda v višini tržnvrednosti vozila pred poškodbo
ekonomska, socialna in teritorialna kohezija: v pravu eu socialna povezanost, ki stremi k enakomerni porazdelitvi gospodarskih in družbenih dejavnikov razvoja in primerjalnuspešnosti med vsregijv določeni politični skupnosti ter jeden od ciljev delovanja eu
ekonomski kriminalm: gospodarski kriminal ekonomski liberalizem zmateorija, po kateri naj država čim manj posega v gospodarstvo, zlasti čim manj pravno ureja poslovno delovanjgospodarskih subjektov gospodarski liberalizem
ekonomski monopolm: naravni monopol
ekonomsko odvisna oseba: ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti
ekscidenčna tožba: izločitvena tožba
ekscidenčni razlog: izločitveni razlogeksekucijaprisilna izvršitev sodnali upravnodločbeksekutivna funkcija državnupravefunkcija državnuprave
eksistenčni minimumm v ekonomiji: življenjski minimum
ekskluzivna agencija: ekskluzivna agencijska pogodba
ekskluzivna agencijska pogodba: agencijska pogodba, po kateri ima naročnik za določeno območjali za določenposllenega agenta ekskluzivna agencija, izključna agencijska pogodba
ekskluzivna distribucija: ekskluzivna distribucijska pogodba
ekskluzivna distribucijska pogodba: distribucijska pogodba, po kateri ima dajalec distribucijza določeno območjali določenposllenega distributerja ekskluzivna distribucija, izključna distribucijska pogodba
ekskulpacijski razlog: razlog, ki jlahko višja sila, ravnanjtretjega ali ravnanjoškodovanca, zaradi katerega jobjektivna odgovornost izključena razlog za izključitev odgovornosti storilca kaznivega dejanja
ekspektativno vprašanje: pričakovalno vprašanje
ekspertna priča: izvedena priča
eksplicitna pristojnost: izrecna pristojnost
ekspozitura: izpostava ekspropriacija
ekstenzivna razlaga: razširjajoča razlaga ekstenzivno gospodarjenjev ekonomiji gospodarjenje, ki uporablja majhno količino kapitala v primerjavi z uporabljenim delom
ekstenzivnost hipoteke: pravilo, da hipoteka obsega nepremičnino z vsemi njenimi sestavinami , dokler ti niso ločeni od glavnstvari
ekstradicijav mednarodnem pravu: izročitev
ekstradicijski pripor: pripor tujca v izročitvenem postopku
elastičnost ponudbe: v ekonomiji odziv ponujenkoličinna spremembo cendobrin84 elastičnost povpraševanja e
elastičnost povpraševanja: v ekonomiji odstotkovna sprememba povpraševankoličine, do katerpridzaradi spremembcendobrinza en odstotek
elastičnost stroškov: v ekonomiji odstotkovna sprememba stroškov, do katerpridzaradi povečanja ali zmanjšanja proizvoda za en odstotek
elektivna krajevna pristojnost: izbirna krajevna pristojnost elektor
elektorsko telo: volilno telo
elektronski denar: ekonomiji denarna vrednost, shranjena v elektronski obliki, ki pomeni terjatev do izdajatelja, izdana na podlagi prejema denarnih sredstev za izvrševanjplačilnih transakcij
elektronski podpism: epodpis elektronski zemljiškoknjižni predlog
embargo: v mednarodnem pravu prepoved ali omejitev trgovins kako državo zaradi nestrinjanja z njeno politiko ali ravnanjem, npr prepoved trgovinz orožjem, naftnimi derivati trgovinska zapora
emigrant: oseba, ki zapusti državo svojega državljanstva z namenom bivanja v drugi državi, npr zaradi ekonomskih razlogov
emisija denarja: v ekonomiji dajanjdenarja v obtok
emisijska bankav ekonomiji: centralna banka
emisijski tečaj vrednostnih papirjev: izdajni tečaj vrednostnih papirjev
emisijski znesek delnicska: denarni znesek, s katerim jdoločena višina denarnega plačila ali vrednost nedenarnega premoženja, ki sga delničar zavežplačati ali prenesti na družbo pri prvi prodaji delnice
emptio rei speratae: kup nadejanstvari
emptio spei: kup nade
emšo: krat
enokrožni volilni sistem: volilni sistem relativnvečine
enomandatna volilna enota: volilna enota, v kateri svoli en poslanec uninominalna volilna enota 85 enotni institucionalni okvir e
enoosebna družba: kapitalska družba z enim družbenikom ali delničarjem enostarševska družinaživljenjska skupnost otroka z enim od staršev
enostranska obveznost v mednarodnem pravu: unilateralna obveznost enostranska posvojitev posvojitev, pri kateri otroka posvoji lena oseba, npr samska oseba, partner, ki posvoji otroka svojega partnerja
enostranska sprememba pogodbe: sprememba pogodbe, ki jmogoča na podlagi izjavvoljzgolj enpogodbenstranke
enostranski obveznostni posel: pravni posel obligacijskega prava, za katerega veljavnost zadostujizjava voljenstranke, npr menica, javna obljuba nagrade
enostranski pravni posel: pravni posel, ki vsebujizjavo voljenstranke, npr odpoved najemnpogodbe, oporoka, ponudba
enostransko zavezujoča pogodba: pogodba, pri kateri obveznost nastansamo za eno stranko
enotirnost kazenskih sankcij: monizem kazenskih sankcij
enotirnost uprave: organizacija in delovanjupravna lokalni ravni, pri katerem uprava samoupravnlokalnskupnosti poleg svojih izvršujtudi nalogdržavnuprav
enotna cena: cena po enoti mere
enotna davčna stopnja: davčna stopnja, enaka za vspredmetobdavčitve, ngledna višino davčnosnove
enotna država: unitarna država
enotna kazen: ena kazen za več kaznivih dejanj istega storilca, kadar smu sodi za vsa dejanja skupaj
enotna matična številka občana: k
enotna upravna listina: predpisani obrazec carinskdeklaracijza vnos blaga, iznos blaga, ponovni izvoz blaga ter za dokazovanjstatusa blaga carinska listina
enotni trgm v pravu eu: notranji trg
enovita država: unitarna država enovita ustava
epikontinentalni pas: v mednarodnem pravu del morskega dna in podzemlja ob obali zunaj teritorialnega morja, na katerem ima država suvereno pravico do raziskovanja in izkoriščanja naravnih bogastev
epodpis: niz podatkov v elektronski obliki, ki omogoča enoznačno preveritev in določitev istovetnosti podpisnika
equity: v nekaterih pravnih sistemih sistem pravnih pravil in načel, ki so skot korektiv in dopolnilo sodniškega prava rednih kraljevih sodišč in zakonskega prava izoblikovala pri odločanju urada kraljevega kanclerja, iz katerega jkasnejnastalo posebno sodišče
error facti: dejanska zmota
eskont menice: menični eskont eskont vrednostnega papirja nakup šnezapadlih vrednostnih papirjev z odbitkom obresti od dneva odkupa do dneva zapadlosti
eskontna obrestna mera: ekonomiji obrestna mera, ki jo centralna banka zaračuna za eskontnkreditbankam eskontni kreditm kratkoročni kredit
essentialnegotii: bistvena sestavina pravnega posla
estna prevozna pogodba: prevozna pogodba v cestnem prometu
etatističnolegalistična teorija prava: teorija prava, po kateri jpravo nujno povezano z državo, kot osrednji vir prava pa štejzakon etatizem zmateorija, po kateri ima država osrednjo vlogo, npr pri nastajanju in razvijanju prava
etnična manjšina: narodna manjšina
eu evropsko pravo človekovih pravic: pravo, ki obravnava človekovpravicin njihovo pravno varstvo v pretežno evropskih državah na državni in mednarodni ravni in temelji na evropski konvenciji o človekovih pravicah in sodni praksi evropskega sodišča za človekovpravice
eu nadrejeni finančni holding: finančni holding posamezndržavčlanice, ki ni podrejena družba kreditninstitucijali drugega finančnega holdinga, ustanovljenega v tej državi članici 87 evropska kartica zdravstvenega zavarovanje a
eventualni naklep: naklep, pri katerem storilec nželi določenposledicprotipravnega dejanja, jo pa predvideva in vanjo privoli
evidenca delovnega časa: delodajalec mora voditi evidenco delovnega časa in vanjo dnevno vpisovati podatko številu oddelanih ur evidenca delovnega časa sza posameznega delavca pričnvoditi z dnem sklenitvpogodbo zaposlitvi hrani strajno
evidenca ponudnikov z negativnimi referencami: evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitviz postopkov javnega naročanja
evidenca pravnomočnih odločb prekrškovnih organov o prekrških: uradna evidenca oseb pri prekrškovnih organih, ki so jim ti izdali pravnomočno odločbo o prekrških
evidenca pravnomočnih odločb sodišč o prekrških: uradna evidenca oseb pri ministrstvu za pravosodje, ki so jim sodišča v postopku o prekršku izdala pravnomočno sodbo ali sklep
evidenca volivcev: stalna ali občasna uradna evidenca oseb, ki imajo aktivno volilno pravico
evidentiranjmeje: vpis urejenmejv zemljiški kataster na podlagi elaborata ureditvmeje, ki ga izdela geodetsko podjetje
evokacija: prevzem zadevevolitve
evolitevmn: elektronskvolitvevro
evropska delniška družba: vrsta delniškdružbe, ki omogoča poslovanjv evropskih državah z uporabo enotnega sklopa pravil societas europaea
evropska integracija: evropsko združevanje
evropska patentna prijava: prijava za pridobitev evropskega patenta
evropski nalog za prijetjin predajo: v pravu eu sodna odločba, s katero sodiščzahteva, naj pristojni organi kazenskega pravosodja drugdržavčlaniceu iskano osebo primejo in predajo zaradi sojenja ali izvršitvkazni
evropski upravni prostor: območje, ki ga zaznamujv veliki meri poenoteno delovanjnacionalnih javnih uprav v skladu z načeli in standardi, opredeljenimi na ravni eu
ex antnadzor: vnaprejšnji nadzor
ex post nadzor: naknadni nadzor
exceptio rei iudicatae: ugovor pravnomočnosti exceptio rei transactae
exequatur: sklep o priznanju ali dovolitvi izvršitvtujsodnodločbali tujarbitražnodločbe, ki ga izda sodiščv delibacijskem postopku
exhereditatio bona mente: razdedinjenjv dobrem namenu
exhereditatio: razdedinjenje

F

factoring a ang: odkup terjatev
factoring pogodba: pogodba o faktoringu
facultas alternativa: fakultativna obveznost
faktor: stranka pogodbo faktoringu, ki ji klient ponuja terjatvdo svojih dolžnikov factor
faktura: račun
fakultativni pripor: neobvezni pripor
fakultativni referendumm: neobvezni referendum fakultativno navodilov gospodarskem pravu nezavezujočnavodilo o izvedbi posla, ki ga ena pogodbena stranka da drugi
falsus procurator: zastopnik brez pooblastila
falzificirana listina: ponarejena listina
fiduciant: dajalec zavarovanje a pri prenosu stvari ali premoženjskpravicv zavarovanje
fiduciar: jemalec zavarovanje a pri prenosu stvari ali premoženjskpravicv zavarovanje
fiduciarna cesija: odstop terjatvv zavarovanje
fiduciarni denar: ekonomiji denar brez relevantnnotranjvrednosti
fiduciarni pravni posel: pravni posel, pri katerem fiduciant prenese svojo stvar ali premoženjsko pravico na fiduciarja z razveznim pogojem plačila zavarovanterjatve, npr prenos lastninskpravicv zavarovanje
fikcija neobsojenosti: pravna fikcija, da oseba ni bila nikoli obsojena, ki nastopi z izbrisom obsodbiz kazenskevidenc
fikcija vročitve: pravna fikcija, da jvročitev veljavno opravljena ob nastopu določenih okoliščin, npr s potekom časa od odpremdokumenta, objavna oglasni deski
fiksna ponudba: trdna ponudba
fiksna špedicija: špedicija s fiksnim plačilom
fiksni del plač: nespremenljivi del plač
fiksni devizni tečajv ekonomiji: trdni devizni tečaj
fiksni pravni posel: pravni posel, pri katerem jizpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina fiksni strošek škav ekonomiji strošek, ki ngledna obseg proizvodnjostaja nespremenjen
fiktivna izročitev: nadomestna izročitev fiktivna odločbaodločba, ki ni izdana v postopku, a sneizpodbojno šteje, da jizdana z nastopom določenih zakonskih okoliščin, npr s potekom predpisanega roka za njeno izdajo
fiktivni umik tožb: domnevni umik tožb
filiala: podružnica
finalni proizvod: ekonomiji
finančni lizingm: pogodba o finančnem lizingu
finančno poslovanje: jzagotavljanjfinančnih sredstev, upravljanjz njimi in njihovimi viri ter razporejanjteh sredstev z namenom zagotavljanja pogojev za opravljanjdejavnosti
fingirani pravni posel: fiktivni pravni posel
fleksibilna ustavav nekaterih pravnih sistemih: gibka ustava
fleksibilni devizni tečajv ekonomiji: drseči devizni tečaj
forenzična medicina: sodna medicina
forenzična psihiatrija: sodna psihiatrija
forenzična psihologija: sodna psihologija
forenzična psihopatologija: sodna psihopatologija
forfait: podobno factoringu, edina večja razlika med faktoringom in forfetiranjem jv vrstah blaga in kreditnem obdobju
forfetna špedicija: špedicija s fiksnim plačilom
formalna dokazna teorija: teorija, po kateri sta sodnik ali uradna oseba pri presoji dokazov vezana na vnaprej določeno vrednost posameznih dokazov in njihovprepričljivosti nsmeta presojati sama legalna dokazna teorija, zakonska dokazna teorija
formalna procesna dispozicija: procesno dejanje, ki snanaša samo na vodenjpostopka in nima neposrednega vpliva na vsebino odločitv
formalna sprememba ustave: sprememba ustavpo ustavno predpisanem postopku
formalna upravna odločba: procesni sklep, ki temelji na procesnih okoliščinah in s katerim supravni organ vsebinsko nopredeli o predmetu odločanja, npr sklep o zavrženju zahtevka
formalni pravni posel: oblični pravni posel
formalni udeleženec: udeleženec nepravdnega postopka, kolektivnega delovnega spora ali upravnega postopka, ki dejansko sodelujv postopku, tudi čni subjekt pravnega razmerja, o katerem sodloča, npr center za socialno delo v postopku za odvzem poslovnsposobnosti
formalno nepopolna ponudba: ponudba, ki nizpolnjujvseh zahtev, a jnjennapakizjemoma dovoljeno odpraviti
formalno pomanjkljiva vloga: vloga, ki nima vseh z zakonom določenih sestavin, npr tožba, v kateri tožeča stranka npostavi določenega zahtevka formalno pravopravna pravila in pravna načela, ki urejajo ureditev pravnih oseb
formalno publicitetno načelo: načelo javnosti zemljiškknjig
forum delicti commissi: sodišče, ki jpristojno po kraju povzročitvali nastanka škodsodišče, ki jpristojno po kraju storitvkaznivega dejanja forum deprehensioni sodišče, ki jpristojno po kraju prijetja obdolženca ali po kraju, v katerem sjobdolženec sam naznanil
forum domicilii: sodišče, ki jpristojno po stalnem ali začasnem prebivališču strank
forum electivum: sodišče, ki jkot eno izmed več krajevno pristojnih sodišč pristojno na podlagi izbirstrank
forum ordinatum: sodišče, ki mu pristojnost določi vrhovno sodišč
forum patrimonii: sodišče, ki jpristojno zato, ker ima tožena stranka na njegovem območju premoženj
forum prorogatum: sodišče, ki jkrajevno pristojno na podlagi sporazuma strank
forum rei sitae: sodišče, ki jpristojno, ker jna njegovem območju stvar, o kateri tečpostopek
franšizna pogodba: pogodba o franšizingu
fructus naturalnaravni plod fundacija: ustanova

G

garancijska doba garant: oseba, ki zagotavlja zavarovanje za izpolnitev obveznosti
garancijska doba: garancijski rok garancijska izjavaenostranska izjava, s katero proizvajalec jamči za brezhibno delovanjproizvoda v garancijskem roku
gdpr: z varnostjo podatkov surejajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi spreprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznicpri obdelavi osebnih podatkov
generalna havarija: skupna havarija generalna inkvizicijakrajše, neoblično in splošno poizvvanjo tem, ali jbilo kaznivo dejanjizvršeno in kdo naj bi ga izvršil
generalna prevencija kriminala: preprečevanjkaznivih dejanj s predpisovanjem in izrekanjem kazni
generalna zavarovalna polica: zavarovalna polica, s katero szavarujejo riziki v določeni vrsti zavarovanje a za določeno dobo, premija pa sobračuna ob koncu tdob
generalni državni pravobranilec: do leta 07 državni pravobranilec, ki kot funkcionar vodi in predstavlja državno pravobranilstvo
generalni državni revizor: državni funkcionar z najvišjo pristojnostjo kontroldržavnih računov, proračuna in javnporab
generalni pravobranilec: v pravu eu član sodišča eu, ki v pomembnejših postopkih poda sklepnpredlogo rešitvi zadev
generalno pooblastilo: splošno pooblastilo
generalno zakonsko pooblastilo: splošno zakonsko pooblastilo generična obveznost obveznost, katerpredmet jgenerična stvar, npr denarna obveznost
generično pooblastilo: vrstno pooblastilo
genetski staršm: biološki starš genocid
geografski upoštevni trg: krajevni upoštevni trg
geografsko prikrajšana država: v mednarodnem pravu država, ki gledna geografskokoliščinnmorrazglasiti svojizključnekonomskconali ta nzadošča za zadovoljevanjpotreb njenega prebivalstva
gestija: poslovodstvo brez naročila
gestiji gestor: poslovodja brez naročila
gibljivi del plač: spremenljivi del plačgibljivi devizni tečajv ekonomiji
glas o kaznivem dejanju: nepreverjena vest kot pobuda državnemu tožilcu za zbiranjpodatkov, na podlagi katerih bi sta odločil za kazenski pregon
glasovanjper roll: korespondenčno glasovanje
glasovanjz aklamacijo: v nekaterih pravnih sistemih glasovanjv kolegijskem organu, pri katerem člani izrazijo svojo voljo z glasnim odobravanjem
glavna kazen: kazen, ki slahko kot edina izrečza kaznivo dejanj
glavni delničar: delničar, ki jlastnik več kot 90 odstotkov osnovnega kapitala v delniški družbi
glavni menični zavezanec: glavni menični dolžnik glavni poklicm do leta 0 poklic, ki ga samozaposleni opravlja kot edini poklic, če ni v delovnem razmerju ali je v delovnem razmerju se polovico ali manj kot polovico delovnega časa in ne opravlja druge dejavnosti
glavni vrednostni papir: del serijskega vrednostnega papirja, na katerem so zapisanvsbistvensestavinvrednostnega papirja
gospodarska in denarna unija: ekonomska in monetarna unija gospodarska integracijazdruževanjin sodelovanjgospodarskih subjektov ali držav
gospodarska javna služba: javna služba za tistgospodarskdejavnosti, ki szaradi zagotavljanja javnih dobrin in javnih storitev opravljajo v posebnih oblikah in po posebnih pravilih, določenih z zakonom
gospodarska moč pravnosebe: proizvodna, nakupna in prodajna moč, ki temelji na finančnem stanju pravnosebin supošteva pri odmeri sankcijpravni osebi za kaznivo dejanjali prekršek
gospodarska politikav ekonomiji: ekonomska politika gospodarska rast v ekonomiji rast količinproizvedenih dobrin in storitev v času, navadno merjena kot rast realnega bruto domačega proizvoda
gospodarska sankcijav mednarodnem pravu: ekonomska sankcija
gospodarska skupnost v ekonomiji: ekonomska unija
gospodarski liberalizem zmav ekonomiji: ekonomski liberalizem
gospodarski posel: posel, ki ga opravi gospodarski subjekt ali jsklenjen med gospodarskima subjektoma
gospodarski razvoj: v ekonomiji napredek v gospodarstvu, ki snanaša na rast proizvoda, stopnjo zadovoljevanja materialnih in nematerialnih potreb, enakomernost v razdelitvi, zaposlenost
gospodarski spor: spor, v katerem sta stranki gospodarska družba, zavod, zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost
gospodarsko interesno združenjk: giz združenjdveh ali več gospodarskih subjektov zaradi pospeševanja gospodarskdejavnosti
gradbena knjiga: gradbeni dnevnik
gradbena odločba: gradbeno dovoljenje
gramatikalna razlaga: jezikovna razlaga
groba malomarnost: huda malomarnost

H

habitatio: služnost stanovanja
hčerinska družba: odvisna družba
heterogeni stek kaznivih dejanj steka: več različnih kaznivih dejanj, za katera sstorilcu sodi v istem kazenskem postopku
hibridna mirovna operacija: mednarodnem pravu skupna mirovna operacija dveh ali več mednarodnih organizacij
hibridno sodiščev mednarodnem pravu: mešano sodišč
hipni naklep: nenadni naklep
hipoteka: hipoteka jzastavna pravica na nepremičninah, ki obsega nepremičnino, kot tudi vsnjensestavinin plodovv kolikor niso ločeni od glavnstvari
hipotekarno zavarovana terjatev: hipotekarna terjatev
historična razlaga: zgodovinska razlaga
hišna preiskava: preiskava stanovanja in prostorov
hišni pripor: omejevalni ukrep, s katerim sdomnevnemu storilcu kaznivega dejanja prepovoddaljevanjiz poslopja, v katerem prebiva, lahko pa somejijo ali prepov tudi stiki z osebami, ki z njim nprebivajo in ga noskrbujejo
hišni zapor: kazen, s katero sstorilcu kaznivega dejanja omeji prostost tako, da določen čas nsmzapustiti določenstavbali dela stavb
hitri postopek o prekršku: postopek o prekršku, ki ga vodi prekrškovni organ, npr policija, inšpekcijskslužb0 hudodelstvo zoper človečnost h
holding: družba, ki ima v lasti večino deležev pravno samostojnih družb in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja teh družb
holografska oporoka: lastnoročna oporoka
homogeni stek kaznivih dejanj steka: več istovrstnih kaznivih dejanj, za katera sstorilcu sodi v istem kazenskem postopku
honorarni konzulm v mednarodnem pravu: častni konzul
honorarno delo: občasno in začasno delo
honorat: oseba, ki brez poziva zavezanca akceptira ali plača menico
horizontalni neposredni učinek: v pravu eu neposredni učinek, na katerega sposameznik pri uveljavljanju svojih pravic sklicujzoper drugega posameznika
hramba oporoke: način, s katerim oporočitelj zavarujobstoj oporoktako, da jo hrani sam, pri sodišču, notarju ali pri kateri drugi osebi ali depozitni ustanovi, npr banki, pošti
hramba zapuščine: postopek, s katerim sodiščv primerih, ko zapuščini grozi uničenjali poškodovanjzaradi ravnanja ali opustitev določenih oseb ali naravnih vzrokov, zaščiti zapuščino, npr oskrba živali na sosednji kmetiji, shranjevanjlistinpri notarju
huda telesna poškodba: telesna poškodba, ki lahko ogrozi življenjpoškodovanca, uniči del njegovega telesa ali organa, za vselej zmanjša njegovo zmožnost za delo ali ga začasno skazi
hudodelstvo proti miru: kaznivo dejanje, ki ogroža varnost in mir človeštva
hudodelstvo zoper človečnost: kaznivo dejanjzoper človečnost 0 humanitarna intervencija
humanitarno pravov mednarodnem pravu: mednarodno humanitarno pravo

I

iloro akreditiv: akreditiv, ki ga tuj uvoznik odprv korist domačega akreditivnega upravičenca
informacijska varnost: informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem
insolventnost: insolventnost ureja zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju zfppipp, ki določa, da insolventnost nastane, čdolžnik
interesni spor: nastankadar sstranki nmoreta sporazumeti o posameznih vprašanjih gledsklenitve, dopolnitvali spremembkolektivnpogodbe
izključna pravicaiizključna pravica: pravica, ki omogoča osebi, da edina izvaja določeno dejavnost na določenem področju
izključnost firme: načelo, da smora firma jasno razlikovati od vseh drugih firm
izknjižba: izbris
izknjižbena pobotnica: izbrisna pobotnica
izkrivljajoči učinek: učinek določene poslovne odločitve, ki negativno posega v konkurenčna razmerja na trgui
izločitev dokazov: procesno dejanjsodišča ali upravnega organa, s katerim snvoljeni dokazi izločijo iz spisa
izločitev državnega tožilca: pravni institut, s katerim szagotavlja, da bo državni tožilec nepristransko in objektivno opravljal svojdelo procesno dejanje, s katerim pristojni organ iz zakonskih razlogov državnemu tožilcu ndovoli več sodelovanja v določenem kazenskem postopku
izločitev iz stečajnmase: pravica lastnika stvari, da od stečajnega dolžnika zahteva vrnitev stvari, ker stečajni dolžnik ni njen lastnik, zaradi česar ta stvar nspada v stečajno maso
izločitev iz zapustnikovega premoženja: postopek, s katerim siz zapustnikovega premoženja izločijo nekaterkategorijpremoženja, ki nmorejo tvoriti zapuščine, npr premoženjpotomcev, ki so skupaj z zapustnikom živeli in pridobivali premoženje
izločitev iz zapuščine: postopek, s katerim spremoženjska masa izloča v korist upravičencev, ki jo dedujejo kot zakonito volilo
izločitev izvedenca: pravni institut, s katerim szagotavljata načelo materialnresnicin načelo zakonitosti v postopku, kadar obstaja dvom v nepristranskost izvedenca kot dokaznega sredstva procesno dejanjsodišča ali upravnega organa
izločitev sodnika: pravni institut, s katerim szagotavlja pravica do nepristranskega sojenja, kadar obstaja dvom o sodnikovi nepristranskosti procesno dejanjsodišča, s katerim siz zakonsko določenih razlogov iz sodelovanja pri sojenju izloči sodnik
izločitev uradnosebe: pravni institut, s katerim szagotavlja pravica do nepristranskega vodenja in odločanja v postopku, kadar obstaja dvom v nepristranskost uradnosebprocesno dejanje
izločitev v korist potomcev: postopek, v katerem siz zapustnikovega premoženja na zahtevo njegovih potomcev, ki so živeli skupaj z njim in mu pomagali pri pridobivanju premoženja, izloči premoženjska masa v vrednosti prispevka potomcev k povečanju ali ohranitvi premoženja
izločitev zagovornika: pravni institut, s katerim szagotavlja pravica do poštenega postopka, kadar obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da zagovornik nbo mogel učinkovito sodelovati pri obrambi obdolženca
izločitev zaradi pridobivanja socialnpomoči: postopek, v katerem siz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza vrednosti pridobljensocialnpomoči
izločitvena pravica: pravica lastnika premičnine, da od insolventnega dolžnika zahteva, naj mu izroči premičnino, ki je v posesti insolventnega dolžnika
izločitvena tožba: tožba, s katero tretja oseba zahteva, naj sodiščizvršbo izrečza npustno, ker ima na predmetu izvršbpravico, ki preprečujizvršbo ekscidenčna tožba
izločitveni razlog: mrazlog, zaradi katerega sodnik ali uradna oseba nsmsodelovati v postopku, ker obstaja dvom o njeni nepristranskosti razlog, ki ga lahko v izvršilnem postopku uveljavlja tretja oseba z ugovorom tretjega ali v pravdnem postopku z izločitveno tožbo
izločitveni upnik: upnik stečajnega dolžnika, ki ima pravico zahtevati izločitev določenih stvari iz stečajnmase
izmensko delo: organizacija dela v izmenah, pri čemer si delavci izmenično sledijo na istih delovnih mestih po določenem vzorcu, ki jlahko prekinjen ali neprekinjen, zaradi česar jnujno, da delavci delajo ob različnih urah v določenem dnevnem ali tedenskem obdobju
izobraževanjob delu: izobraževanjdelavca, pri katerem delavec npreneha opravljati svojega dela in spretežno izobražujv svojem prostem času, ima pa pravico do krajših odsotnosti s pravico do nadomestila plačin do povračila stroškov v zvezi izobraževanjem
izogibanjplačilu davkov: davčno izogibanje
izogibna zmota: neopravičljiva zmota
izokosta: ekonomiji premica, ki na grafu prikazujenakstroške
izokvanta: ekonomiji premica, ki na grafu prikazujenakkoličinproizvoda
izolacija: medicinskem pravu
izpeljana zakonodaja: zakonodaja, sprejeta na podlagi nekega predhodnega, hierarhično ali vsebinsko nadrejenega pravnega akta
izpisek iz matičnega registra o rojstvu: potrdilo iz matičnega registra, ki vsebujpodatko rojstvu in ima naravo javnlistinrojstni list
izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi: potrdilo iz matičnega registra, ki vsebujpodatko obeh zakoncih ter kraju in datumu sklenitvzakonskzvezin ima naravo javnlistinporočni list
izpisek iz matičnega registra o smrti: potrdilo iz matičnega registra, ki vsebujpodatko smrti in ima naravo javnlistinmrliški list
izplačilni ček: ček, pri katerem izda trasant nalog trasatu, naj izplača iz njegovega dobroimetja določeno vsoto denarja v gotovini
izplačilo plače: izpolnitev temeljnobveznosti delodajalca do delavca po pogodbi o zaposlitvi v denarni ali drugi obliki
izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj: pravica upnika, da zahteva razveljavitev nekaterih dolžnikovih pravnih dejanj, kadar jta prezadolžen, npr razveljavitev neodplačnih razpolaganj, razveljavitev dejanj v korist bližnjih actio pauliana, paulijanska tožba
izpodbijanje materinstva: spor, s katerim sizpodbija domneva materinstva
izpodbijanje modela: tožba, s katero tožeča stranka zahteva, da sjo razglasi za imetnika modela, čjbil ta registriran na imneupravičenosebe
izpodbijanje očetovstva: spor, s katerim sizpodbija domneva očetovstva
izpodbijanje patenta: tožba, s katero tožeča stranka zahteva, da sga razglasi za imetnika patenta, čjbil ta podeljen neupravičeni osebi
izpodbijanje znamke: tožba, s katero tožeča stranka zahteva, naj sjo razglasi za imetnika znamke, ker jpred osebo, ki jv register vpisana kot imetnica znamke, uporabljala enak ali podoben znak, ki jbil splošno znan za označevanjtovrstnega blaga ali storitev
izpodbojna pravica: pravica stranke, da zahteva razveljavitev pravnega posla, npr zaradi napak volje
izpodbojna pravna domneva: pravna domneva, ki velja, razen čsdokažnasprotno praesumptio iuris tantum
izpodbojna tožba: tožba, s katero suveljavlja zahtevek za izpodbijanjpravnega posla, npr pogodbzaradi zmote
izpodbojna zakonska zveza: zakonska zveza, ki jo jmogočrazveljaviti s tožbo pred sodiščem zaradi napakob njeni sklenitvi
izpodbojni pravni posel: mpravni posel, ki ga jmogočizpodbijati zaradi napak voljali pomanjkanja poslovnsposobnosti
izpolnitev s subrogacijo: izpolnitev tujobveznosti, pri čemer sizpolnitelj dogovori z upnikom ali dolžnikom, da izpolnjena terjatev preidnanj
izpolnitev z zamudo: izpolnitev po izpolnitvenem roku, s čimer jkršena obveznost
izpolnitvena zamuda: dolžnikova zamuda
izpolnitveni interes: pozitivni pogodbeni interes
izpolnitveni pomočnik: oseba, ki na strani pogodbenstranksodelujpri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti spolnitveni pomočnik
izpolnitveni rok: rok, v katerem mora dolžnik izpolniti svojo obveznost
izpolnitveno povelj: klavzula o izvršljivosti
izposojevalec: stranka posodbenpogodbe, ki sposodniku zavrniti prejeto stvar komodatarizpostava
izpovedba: izjava zaslišanosebo dejstvih, pomembnih za odločitev v postopku
izpraševanj: del zaslišanja pričali obdolženca, namenjen postavljanju vprašanj, da spripovvanjobdolženca dopolni, razjasni in preizkusi
izpraznitvena tožba: tožba za izpraznitev prostorov, ki so zasedeni brez pravnega naslova
izpraznitveni nalog: nalog, s katerim sodiščna predlog upravičenca naloži zavezancu izpraznitev nepremičnine
izpraznitveni rok: rok, določen za izpraznitev in izročitev nepremičnine, npr pri odpovedi najetih poslovnih prostorov
izravnalna carina: izravnalna dajatev
izravnalni ukrep: zakonodajni ali upravni ukrep za odpravo neravnovesij, npr zaradi dumpinga ali izvoznih subvencij za izvoz na trg euizravnani proračun
izrecna prorogacija: sporazum strank o pristojnosti, sklenjen kot prorogacijska klavzula v glavni pogodbi za spore, ki izvirajo iz tpogodbali v zvezi z njo, ali kot samostojna pogodba gledžnastalega spora
izrecno zakonsko pooblastilo: klavzula o izvršljivosti izrečno priznanj
izredna cena: vrednost stvari, ki nima tržncenpretium extraordinarium
izredna naturalizacija: državljanstvo z naturalizacijo
izredna odpoved: izredna odpoved jpodrobnejurejena v samem zakonu o delovnih razmerjih zdr za izredno odpoved pogodbo zaposlitvi jznačilno, da pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka
izredna odpoved: odpoved pogodbo zaposlitvi brez odpovednega roka, do katerega pridna pobudo delodajalca ali delavca v zakonsko določenih primerih
izredna oporoka: oporoka, npr ustna oporoka, ki slahko napravi samo v izrednih razmerah, ki so lahko subjektivnali objektivnnarave, npr nenadno hudo poslabšanjzdravja, naravna nesreča
izredna revizija: postopek, s katerim sugotavlja, ali so v računovodskih izkazih posameznpostavkpodcenjene
izredna seja: seja, razpisana zunaj časovnega okvira rednih sej, praviloma zaradi pomembnosti obravnavanega vprašanja, npr izredna seja državnega zbora
izredni dopust: upravičena plačana ali neplačana odsotnost delavca z dela zaradi osebnih okoliščin, npr poroke, smrti v družini, selitve
izredni in pooblaščeni veleposlanik: v mednarodnem pravu naziv vodjdiplomatskega predstavništva najvišjega razreda
izredno pravno sredstvo: pravno sredstvo, s katerim szahteva preizkus pravnomočnsodnodločbali pravnomočnali dokončnupravnodločbe
izročilna pogodba: pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja
izročitelj: stranka pogodbo izročitvi in razdelitvi premoženja, ki szaveže, da bo izročila in razdelila svojpremoženjsvojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem
izsiljevanj: uporaba silali grožnjs silo z namenom, da oseba kaj izvrši, opusti ali trpi
izsiljevanje priznanja krivd: uporaba silali grožnjs silo z namenom, da sdosežpriznanjkrivddomnevnega storilca kaznivega dejanja
iztek kazni: kpotek časovnega obdobja, v katerem jbila kazen v celoti prestana
izterjava: skupek dejanj, s katerimi sdosežporavnava neizpolnjenobveznosti, npr davkov, dolgov
izumiteljsko pravo: patentno pravo
izumiteljstvo: v ekonomiji proizvodni faktor, ki ustvarja novtehnološkprocese, orodja ali boljšo organizacijo poslovanja
izvajalec medicindela: pravna ali fizična oseba, ki z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za zdravje, v sistemu varnosti in zdravja pri delu izvaja nalogzdravstvenega varstva, npr sodelujpri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti
izvajalec zdravstvenih storitev: fizična ali pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki opravlja storitvv zdravstvu
izvajanjdokazov: delovanjsodišča ali upravnega organa, pri katerem z dokaznimi sredstvi ugotavlja dejansko stanje, pomembno za odločitev
izvedbeni akt: izvedbeni predpis v pravu eu nezakonodajni akt, ki ga na podlagi pooblastila v splošno zavezujočem zakonodajnem aktu eu sprejmevropska komisija ali izjemoma svet, kadar jto potrebno za zagotovitev enotnega izvajanja tega zakonodajnega akta implementacijski akt
izvedbeni predpis: predpis, s katerim somogoči uresničitev nekega drugega, navadno hierarhično višjega predpisa izvedbeni akt
izvedbeni ukrep: ukrep, ki omogoča izvajanjzakonodaje, sprejetna isti ali višji ravni, nda bi posegal v njeno vsebino
izvedbeno pooblastilo: pooblastilo za sprejemanje izvedbenih ukrepov
izvedena pravica: žpravica, pridobljena od pravnega prednika derivativna pravica stvarna pravica z izjemo lastninskpravicali v zakonu predvidena obligacijska pravica, ki svpisujv zemljiško knjigo derivativna pravica
izvedena priča: priča, ki na podlagi svojega strokovnega znanja izpovedujo dejstvih, pomembnih za odločitev, npr lečeči zdravnik o oškodovančevem zdravstvenem stanju ekspertna priča
izvedena pridobitev pravice: pridobitev pravicod pravnega prednika, npr pri dvanju derivativna pridobitev pravice
izvedenec: oseba z določenim strokovnim znanjem ali opremo, ki na zahtevo sodišča ali upravnega organa pripravi izvedenski izvid in mnenjo pravno pomembnih dejstvih
izvedeni prejemek: prejemek državali samoupravnlokalnskupnosti, pridobljen na podlagi suverenoblasti od fizičnih in pravnih oseb, npr davek, prispevek javni prejemek
izvedenina: nagrada za delo, ki ga opravi izvedenec na zahtevo sodišča ali upravnega organa, in povračilo stroškov, ki so mu pri tem nastali izvedenska nagrada
izvedeno pravno pravilo: pravno pravilo, izpeljano iz višjega pravnega pravila ali iz pravnega načela derivativno pravno pravilo
izvedenska nagrada: izvedenina
izvedenski izvid in mnenj: poročilo izvedenca, ki ga sestavljata objektivni izvid o pravno pomembnih dejstvih
izvensodna poravnava: poravnava, ki jo stranki skleneta izven sodišča kot pogodbo materialnega prava
izvensodna pripoznava zahtevka: pripoznava zahtevka, ki jo dolžnik poda upniku zunaj sodnega postopka in nmorbiti podlaga za izdajo sodbna podlagi pripoznave
izvensodno pobotanj: materialnopravno pobotanje
izvirna pravica: pravica, ki nastanna novo, neodvisno od obstoja pravnega prednika in njegovih upravičenj, npr lastninska pravica, pridobljena s priposestvovanjem originarna pravica
izvirna pridobitev pravice: pridobitev pravicna novo, neodvisno od obstoja pravnega prednika in njegovih upravičenj originarna pridobitev pravice
izvršba: izvršba jpravni postopek katercilj je, da dolžnika prisili k izpolni svojobveznosti do upnika
izvršilni naslov: listina, v kateri jupnikova terjatev ugotovljena kot izvršljiva in jtemeljna predpostavka za dopustitev izvršbe, npr izvršljiva sodna odločba, sodna poravnava, izvršljiva upravna odločba, izvršljivi notarski zapis izvršilna listina
izvršilni predpis: podzakonski akt, ki določa način izvrševanja hierarhično višjega akta, praviloma zakona, npr uredba vlade, pravilnik ministrstva
izvršilni sodnik: sodnik, ki vodi postopek in izdaja odločbv izvršilnem postopku
izvršilno dejanj: dejanje, ki ga opravi sodišče, davčni ali drug upravni organ, izvršitelj ali druga oseba, npr banka, zaradi prisilnizpolnitvdolžnikovobveznosti
izvršilno pravo: pravo, ki ureja materialnopravnpredpostavkza dopustnost izvršbe, materialnopravnposledicizvršbin izvršilni postopek
izvršilno sodišč: sodišče, pristojno za opravo izvršbe
izvršilno sredstvo: sredstvo za prisilno dosego izpolnitvdolžnikovobveznosti, npr rubež in prodaja premičnin, rubež in prenos denarnterjatve, odvzem stvari, denarna kazen sredstvo izvršbe
izvršitelj: oseba, ki jo imenujminister in ki kot samostojno zasebno dejavnost opravlja neposredna dejanja izvršbali zavarovanje a terjatev po nalogu sodišča in pod njegovim nadzorom uradna oseba pristojnega upravnega organa ali nosilec javnega pooblastila
izvršitveno ravnanj: ravnanje, s katerim sizpolnijo zakonski znaki kaznivega dejanja ali prekrška
izvršljiva odločba: odločba, ki izpolnjujpogojza prisilno izvršitev obveznosti ali za izvršitev priznanpravice
izvršljivi notarski zapis: notarski zapis, v katerem dolžnik pristanna neposredno izvršljivost upnikovterjatve, ki iz njega izhaja, in na podlagi katerega jmogočneposredno dovoliti izvršbo
izvršni direktor: član upravnega odbora družbe, ki ima v enotirnem sistemu upravljanja družbpristojnost voditi tekočposldružbin pooblastilo za zastopanjdružbeizvršnica
izvršnica: izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek

J

jamčevalna sankcija: sankcija za nepravilno izpolnitev, in sicer znižanjpogodbencene, odstop od pogodbe, poprava stvari ali zamenjava, povrnitev škode, ki jo lahko uveljavlja upnik v primeru stvarnih napak
jamčevalni rok: rok, v katerem smora napaka stvari pokazati, da dolžnik zanjo odgovarja, in začnteči od izročitvin prevzema stvari
jamstveno zavarovanje: zavarovanje odgovornosti
jamstvo: zavarovanje izpolnitve, pri katerem stretja oseba zave določenem
javljanjna policijski postaji: somejevalni ukrep, s katerim sod obdolženca zahteva, da redno prihaja na policijsko postajo, s čimer szagotovi, da smed kazenskim postopkom nbo skril, odšel neznano kam ali v tujino
javna agencija: pravna oseba javnega prava, ustanovljena za izvajanjdoločenih regulatornih in drugih upravnih nalog, npr javna agencija za knjigo, javna agencija za varstvo konkurence
javna cesta: državna ali občinska cesta, ki ima status javnega dobra in jo lahko vsakdo uporablja pod enakimi pogoji kot prometno površino splošnega pomena za cestni promet
javna listina: listina, ki jo v predpisani obliki v mejah svojpristojnosti izda državni organ, organ samoupravnlokalnskupnosti ali nosilec javnih pooblastil, npr izpisek iz zemljiškknjige, vozniško dovoljenje, spričevalo
javna naloga: naloga, ki jneposredno povezana z izvrševanjem oblasti ali varstvom javnega interesa, npr sprejem izvedbenih predpisov, vodenjupravnih postopkov ali uradnih evidenc
javna obravnava: obravnava, na kateri smejo biti navzočpolnoletnosebin o vsebini katerssmporočati v medijih
javna oporoka: oporoka, napravljena pred državnim organom ali drugim organom z javnimi pooblastili
javna pogodba: pogodba med javnim naročnikom in gospodarskim subjektom, s katero sta za plačilo zaveždobaviti blago ali izvesti gradnjali storitve
javna politika: cilji in ukrepi politično upravnih oblasti na določenem področju, kjer obstaja javni interes, npr davčna politika, šolska politika
javna površina: površina, katerraba jpod enakimi pogoji namenjena za rabo vsem, npr javna cesta, ulica, parkirišče, park
javna seja: seja, ki jo lahko spremljajo novinarji in druga zainteresirana javnost
javna služba: gospodarska ali negospodarska dejavnost, ki v javnem interesu zagotavlja javndobrinali javnstoritve
javna uprava: ždejavnosti v javnem interesu na ravni instrumentalnega javnega upravljanja, kot so izvajanjjavnih nalog, sprejem izvršilnih predpisov, odločanjv upravnem postopku, inšpekcijski nadzor, zagotavljanjizvajanja javnih služb
javni dolg: v ekonomiji
javni holding: družba, ki ima v lasti večino deležev družb, ki izvajajo gospodarskjavnslužbe, in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja teh družb
javni interes: splošen interes širšskupnosti, ki ima prednost pred pravicami posameznika in ga joblastni organ v pravnih postopkih, zlasti upravnih postopkih, dolžen upoštevati in zaščiti
javni naročnik: državni organ, organ lokalnskupnosti, pravna oseba javnega prava ali druga z zakonom določena oseba, ki jpri sklepanju javnih pogodb zavezana ravnati po pravilih o javnem naročanju in sklepanju koncesijskih pogodb
javni natečaj: javni razpis javni partner
javni razpis: javni poziv za sodelovanjv postopku oddajjavnega naročila javna objava, javni natečaj v pogodbenem pravu poziv javnosti za prijavo za pridobitev posla licitacija
javni red in mir: stanje oviranega izvrševanja pravic in obveznosti na javnem kraju ali v zasebnem prostoru, katerega kršitev predstavlja temelj za ukrepe v javnem interesu za zagotovitev pravice do varnosti in dostojanstva
javni red: obvezni predpisi in temeljna moralna načela določendružbenskupnosti v mednarodnem zasebnem pravudomačnorme, ki jim učinki uporabtujega prava ali priznanja tujodločbnsmejo nasprotovati, sicer sto pravo nuporabi ali tuja odločba nprizna
javni sektor: organi države, samoupravnih lokalnih skupnosti in pravnosebjavnega prava ter zasebni nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki izvajajo upravnnaloge, javnslužbin zagotavljajo drugjavnstoritvv družbi, ali dejavnost teh subjektov
javno dobro: stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih z zakonom določeno splošno rabo lahko uporablja vsakdo javna dobrina javno glasovanj
javno naročilo: javna pogodba, v kateri večino poslovnega tveganja prevzamjavni naročnik
javno podjetje: spodjetje, organizirano v obliki kapitalskdružbe, ki opravlja profitno dejavnost gospodarskjavnslužbpodjetje, nad katerim lahko državna, regionalna ali lokalna javna oblast neposredno ali posredno izvaja prevladujoč vpliv zaradi svojega lastništva
javno pooblastilo: pooblastilo, ki ga država ali občina podeli drugemu subjektu za izvajanjjavnih nalog, npr javni agenciji, zbornici ali koncesionarju, zaradi večjekonomičnosti ali potrebpo politično neodvisnem in strokovno avtonomnem upravljanju
javno pravo: pravo, ki na oblasten način ureja razmerja med posameznikom in državnimi organi, npr ustavno javno pravo, kazensko javno pravo
javno skladišče: skladišče, ki ponuja javnosti storitve skladiščenja
javno upravljanj: upravljanjjavnih zadev na političnonstitucionalni in tehničnonstrumentalni ravni s ciljem učinkovitega in demokratičnega izvajanja javnih politik
javnonaročniško partnerstvo: javno zasebno partnerstvo, pri katerem oseba zasebnega prava nnosi poslovnega tveganja
javnopravna pogodba: upravna pogodba
javnopravno razmerj: razmerjmed nosilcem oblasti in naslovnikom oblastnnormali dejanja, temelječna javnem interesu, npr socialno zavarovanje e, kaznovanje, opredelitev in izvajanjjavnih služb
javnozasebno partnerstvo: trajno razmerjjavnega in zasebnega partnerja, sklenjeno z javno pogodbo ali z ustanovitvijo posebnpravnosebz namenom financiranja in izvajanja gradenj ali storitev v javnem interesu
jemalec licence: oseba, ki jupravičena do izkoriščanja licenciranpravicpridobitelj licence
jezdenjna menici: izdajanje menic, ki niso krite s temeljnim poslom in jih diskontirajo finančne ustanove
jezikovna razlaga: razlaga, ki pri določanju pomena pravndoločbizhaja iz jezikovnih pravil gramatična razlaga, gramatikalna razlaga, slovnična razlaga
judikat: sodba
judikatura: sodna praksa jurisdikcija

K

kolektivna pogodba: kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati in delodajalci kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom
konstitutivna seja: prva seja kolegijskega organa, na kateri se organ oblikuje in določi vodstvo
konstitutivna sodba: oblikovalna sodba
konstitutivna tožba: oblikovalna tožba
konstitutivna upravna odločba: oblikovalna upravna odločba
konstitutivni akt: oblastni pravni akt, ki ustanavlja, spreminja ali ukinja pravno pravico, dolžnost ali pravno razmerje
konstitutivni prenos avtorske pravice 
konstitutivni učinek vpisa: oblikovalni učinek vpisa
konstitutivni vpis: konstitutivna registracija
konstitutivni vrednostni papir: vrednostni papir, pri katerem pravica iz vrednostnega papirja nastane z njegovo izdajo
konstruktivna nezaupnica: nezaupnica, ki jo je vladi mogoče izreči tako, da zakonodajni organ izvoli novega predsednika vlade
konsumpcijsko načelo: načelo konsumpcije
kontinentalni pravni sistem: pravni sistem, za katerega je značilno, da kot osrednji pravni vir določa zakonodajo celinskoevropski pravni sistem, kontinentalno pravo
kontinentalno pravo: kontinentalni pravni sistem
kontingentirani davek: reparticijski davek
konto: dvostranska preglednica vrednostno izraženih sprememb pri posamezni računovodsko obravnavani gospodarski kategoriji, ki omogoča spremljanjnjenega gibanja v obdobju in stanja na koncu obdobja
kontokorentni kredit: kredit, ki ga banka odobri komitentu, kadar ta prekorači dobroimetjna tekočem računu
kontradiktorna obravnava: obravnava, na kateri obstranki predstavita svoja stališča in odgovorita na navedbnasprotnstranke
kontradiktorna sodba: dvostranska sodba
kontragarancija: protigarancija
kontrakt: pogodba
kontratabularno priposestvovanj: izvenknjižno priposestvovanje
kontrola pisem in drugih pošiljk: prikriti preiskovalni ukrep, s katerim sugotavljajo vsebina pisem ali drugih pošiljk in drugokoliščine, nda bi za to vedela pošiljatelj in naslovnik
kontrola računalniškega sistema: prikriti preiskovalni ukrep, s katerim ss prikritim vstopom v računalniški sistem ugotavljajo podatki, ki njem hranijo ali prenašajo
kontrola ustavnosti: ustavnosodna presoja
kontrolor: uradna oseba davčnega organa, ki opravlja nadzor obračunov
kontumacijska sodba: zamudna sodba
konvalescenca: konvalidacija
konvalidacija: naknadno pridobljena veljavnost prvotno neveljavnega pravnega posla, npr po poteku roka za izpodbijanje, ob odpadu razloga za izpodbijanjkonvalescenca
konvalidacijakkonstitutivna registracija: zapis v javni knjigi, s katerim sustanovi stvarna pravica konstitutivni vpis
konvencionalna carinska stopnja: ždajatev, ki upošteva klavzulo o priznavanju največjih tarifnih ugodnosti
konvencionalna reka: mednarodnem pravureka, katerrežim uporabin izkoriščanja jurejen s konvencijo
konvertibilna valuta: ekonomiji valuta, ki jo jmogočbrez oblastnih omejitev menjati za drugvalute
konverzija: žsprememba ničnpogodbv veljavno, kadar izpolnjujpogojza veljavnost drugpogodbin jto v skladu z namenom pogodbenih strank v ekonomiji pretvorba valutv drugo tujo valuto
konzorcijska pogodba: pogodba dveh ali več oseb o skupnem nastopu na trgu konzorcialna pogodba, konzorcialni posel, konzorcij, kooperacijska pogodba, kooperantska pogodba, pogodba o ustanovitvi konzorcija
konzul: v mednarodnem pravu državni organ, ki na določenem območju drugdržavopravlja določena oblastna dejanja in v mejah pravil mednarodnega prava zastopa interesdržavpošiljateljicin njenih državljanov
konzularna agencija: mednarodnem pravuurad, ki ga vodi konzularni agent
konzularna faktura: račun, ki jizdan v uradni obliki in ga potrdi uradna oseba
konzularna konvencija: mednarodnem pravu navadno dvostranska mednarodna pogodba, ki opredeljujkonzularnfunkcije, privilegijin imunitete
konzularna oporoka: oporoka, ki jo slovenskemu državljanu v skladu z njegovo ustno izjavo v tujini sestavi konzularni predstavnik republikslovenije
konzularna služba: mednarodnem pravu
konzularna taksa: mednarodnem pravutaksa, ki szaračuna za določeno konzularno opravilo, npr za izdajo potnega dokumenta
konzularna zaščita: mednarodnem pravu
konzularni arhiv: v mednarodnem pravuvsgradivo konzulata, npr akti, dokumenti, korespondenca, knjige, filmi, magnetofonski trakovi in registri, gradivo za šifriranjin kodiranje, kartoteke, in vsak del pohištva, ki jnamenjen za njegovo zaščito in hrambo
konzularni funkcionar: v mednarodnem pravu član konzulata, pooblaščen za opravljanjkonzularnih funkcij
konzularni urad: dav mednarodnem pravu
konzularni vizum: v mednarodnem pravu vizum, ki ga država sprejemnica izda osebam, ki na njeno ozemljpotujejo in na njem določen čas bivajo zaradi opravljanja konzularnih nalog, navadno članom konzulata in njihovim družinskim članom
konzularno območj: v mednarodnem pravu območje, ki navadno sledi notranji teritorialni razdelitvi državnega ozemlja in jdoločeno konzulatu za opravljanje
kopičenje zahtevkov: objektivna kumulacija koprodukcijska pogodba
korespondenčna banka: banka v tujini, prek katerdomača banka poslujs tujino
korespondenčna seja: seja, ki poteka, nda bi bili člani kolegijskega organa fizično prisotni na istem kraju, temveč o predlaganih sklepih glasujejo dopisno, po pošti, elektronski pošti, telefonu
korespondenčno glasovanje: glasovanje, pri katerem volivec izjavi svojo voljo po pošti, faksu ali drugem komunikacijskem sredstvu glasovanjper rollam
korporacijsko pravo: gospodarsko statusno pravo
korupcija: kršitev dolžnega ravnanja zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene, danali zahtevane, sprejetali pričakovankoristi zasali za drugega
kosmata plača: bruto plača
kosmati dobiček v ekonomiji: bruto dobiček
kosmati dohodek dkav ekonomiji: bruto dohodek
kosmati domači proizvod odav ekonomiji: bruto domači proizvod
kosmati proizvod odav ekonomiji: bruto proizvod
kosovna delnica: delnica, ki ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe
kotacija: uvrstitev vrednostnega papirja na borzo in uradno borzno tečajnico
kovanec: v ekonomiji kos kovine, standardizirantežin oblike, ki služi kot zakonito plačilno sredstvo, običajno kot fiduciarni denar
kovkrvni delikt: kaznivo dejanjzoper življenjin telo
kraj izpolnitvkraja: kraj, na katerem mora dolžnik ob dospelosti izpolniti svojo obveznost
kraj izvršitvkaznivega dejanja kraja: kraj, kjer jstorilec kaznivega dejanja deloval, in kraj, kjer jnastala posledica njegovega delovanjak
krajevna veljavnost kazenskega zakona: veljavnost kazenskega zakona za obravnavanjkaznivih dejanj gledna kraj izvršitve
krajevna veljavnost predpisa: zavezujoča moč predpisa na določenem ozemlju
krajevni odbor: posvetovalno telo občinskega sveta, ki slahko ustanovi za ožji del občine, ki obsega območjdoločenega kraja, in ima pooblastilo, da občinskemu svetu predlaga odločitve, ki snanašajo na ožji del občine
krajevni upoštevni trg: komponenta upoštevnega trga, ki predstavlja bistveno enaktržnpogojna določenem ozemlju geografski upoštevni trg
kratkoročno financiranj: v ekonomiji financiranjz ročnostjo, krajšo od enega leta
kratkoročno posojilo: posojilo z zapadlostjo do enega leta
kreacijska teorija: teorija, po kateri za nastanek obveznosti iz vrednostnega papirja zadostujenostranska ustvaritev papirja z njegovo izpolnitvijo
kredit: izplačilo denarnih sredstev, ki jdogovorjeno s kreditno pogodbo
kreditna institucija: pravna oseba, ki sukvarja s sprejemanjem depozitov od javnosti in dajanjem kreditov v svojem imenu in za svoj račun
kreditna menica: finančna menica
kreditna pogodba: pogodba, ki zavezujbanko, da izplača uporabniku določen denarni znesek, ta pa szavrniti znesek in obresti
kreditna politika: sklop pravil in načel, ki določa, katerim kreditojemalcem naj banka dodeli kredit
kreditni ček: ček, ki ga izda banka kreditojemalcu in ta z njim plača blago tako, da ček indosira in izroči prodajalcu
kreditni posrednik: oseba, ki posredujpri sklenitvi kreditnpogodbe
kreditni trg: prostor, kjer ssrečata ponudba in povpraševanjpo kreditu
kreditno posrvanj: posrvanjpri sklenitvi kreditnpogodbe
kreditno tveganj: tveganjza nastanek izgube, ki jo zaradi neizpolnitvobveznosti dolžnika utrpi upnikkreditno zavarovanje
kreditodajalec: banka, ki szavežizplačati denarni znesek na podlagi kreditnpogodbe
kreditojemalec: stranka, ki prejmdenarni znesek na podlagi kreditnpogodbuporabnik kredita
kriminal belih ovratnikov: kazniva dejanja, ki jih pri opravljanju svojega poklica zagrešijo osebe, ki v družbi uživajo visoko stopnjo ugleda in imajo visok socialni status
kriminal: celota v določenem časovnem obdobju in na določenem območju izvršenih kaznivih dejanj
kriminalistika: veda, ki proučujin razvija metododkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj
kriminalna korporacija: delinkventna korporacija
kriminogeni dejavnik: okoliščina, ki prispeva k temu, da oseba izvrši kaznivo dejanje
kriminologija: veda o vzrokih kriminalitetin drugih odklonskih ravnanj, o njihovih pojavnih oblikah, odzivih državnanjin njihovem preprečevanju
kriminološka ekspertiza: analiza osebnosti storilca kaznivega dejanja
kriti ček: ček, za katerega ima trasant na računu pri trasatu dovolj denarja za njegovo izplačilo
kritična imisija: delovanje, vplivanjali učinkovanjna tujnepremičnine, premičninin osebnvrednote, ki jtik nad dovoljeno mero
kritjna računu: stanje, ko jna imetnikovem računu dovolj sredstev za izvršitev plačilnih nalogov
kritna klavzula: klavzula v menici, ki določa razmerjmed trasantom in trasatomkritna prodaja
kritni kup: rešilna kupna pravica
kritno načelo: načelo, po katerem izvršba ni dopustna, čugotovljena vrednost nepremičninvsaj delno nkrijterjatvupnika, ki zahteva izvršbo
kritno razmerj: pravno razmerjmed asignatom in asignantom
kriva izpovedba: izpovedba stranke, priče, izvedenca, cenilca, prevajalca ali tolmača v sodnem, upravnem ali drugem postopku, za katero ve, da ni resnična
kriva listina: ponarejena listina
kriva ovadba: kaznivo dejanje, ki ga izvrši ovaditelj, ki naznani osebo, da jizvršila kaznivo dejanje, pregonljivo po uradni dolžnosti, čeprav ve, da ga ni storila
kriva samoovadba: kazenska ovadba, ki jo ovaditelj poda zoper samega sebe, čeprav ve, da ni resnična
krivda: žravnanjoškodovalca, ki jv nasprotju z zahtevano skrbnostjo in jpogoj za odškodninsko obveznost storilčev subjektivni odnos do protipravnega dejanja
krožeči ček: cirkularni ček
kroženjdenarja: v ekonomiji kontinuirana uporaba posameznih enot gotovinza posrvanjtransakcij
krožna migracija: začasna in pogosto ponavljajoča sselitev delovnih migrantov med različnimi kraji ali državami gledna razpoložljivost dela, npr sezonska selitev
kršilec lc kršitelj , kršitelj: oseba, ki ravna v nasprotju s predpisi kršilec oseba, zoper katero szačnhitri postopek o prekršku pred prekrškovnim organom kršilec
kršitev določb postopka: nepravilna uporaba določb procesnega zakona procesna kršitev, procesna napaka
kršitev družinskih obveznosti: kaznivo dejanjneizvrševanja obveznosti, ki jih imajo drug do drugega zakonci in osebdrugih priznanih življenjskih skupnosti v času trajanja zvezin po njej, zlasti do družinskih članov, ki nmorejo skrbeti sami zase
kršitev kazenskega zakona: napačna uporaba kazenskega materialnega prava, zaradi katersizpodbija izdana sodba ali druga odločba v kazenskem postopku
kršitev ntakljivosti stanovanja: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki neupravičeno vstopi v tujstanovanjali zaprtprostorali sna zahtevo upravičenca od tam numakne
kršitev pravic intelektualnlastnine: kaznivo dejanje, prekršek ali civilni delikt, ki snanaša na neupravičeno uporabo pravic intelektualnlastnine
kršitev pravice: dejanje, s katerim sprotipravno pose pravico, npr z njenim odrekanjem, omejevanjem
kršitev tajnosti pisem in drugih občil: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki sneupravičeno seznani z vsebino tujega pisma ali sporočila, ki sprenaša po telefonu ali z drugim elektronskim komunikacijskim sredstvom
kršitev tajnosti postopka: kaznivo dejanjneupravičenizdajpodatkov, za katerjoseba izvedela v sodnih, upravnih ali nekaterih drugih postopkih, pa jz zakonom ali odločbo pristojnega organa določeno, da nsmejo biti objavljeni
krvoskrunstvo: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki spolno občujz mladoletnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom ali sestro incestkulturna izjema
kulturna manjšina: manjšina, ki jo opredeljujejo kulturnznačilnosti, po katerih srazlikujod večinskega prebivalstva
kulturna pravica: pravica, ki posamezniku ali skupini omogoča uresničevanjdoločenih interesov na področju kulture, npr uporabo lastnega jezika, gojenjsvojega izročila
kumulativna prednostna delnica: zbirna prednostna delnica
kumulativni prevzem dolga: ma
kumulativno navezovanj: medna­rodnem zasebnem pravu kolizijsko pravilo, po katerem čezmejnem razmerju uporabi več pravnih sistemov obenem
kumulirano glasovanj: nekaterih pravnih sistemih
kup na poskušnjo: prodajna pogodba, s katero kupec stvar kupi pod pogojem, da jo lahko prej preizkusi in ugotovi, ali jzanj ustrezna
kup nadejanstvari: prodajna pogodba gledbodočstvari, pri kateri kupec plača samo toliko nadejanstvari, kolikor jnastanemptio rei speratae
kup po poskušnji: prodajna pogodba, po kateri mora lastnost blaga ustrezati določenemu rezultatu preizkusa
kup po vzorcu: prodaja po vzorcu ali modelu
kupna moč denarja: v ekonomiji količina dobrin in storitev, ki jih jmogočkupiti z enoto denarja
kupna pogodba: prodajna pogodba
kupnina: vsota denarja v prodajni pogodbi, ki jo mora kupec za predmet prodajplačati prodajalcu
kupon: do leta 009 del tiskandelnice, ki imetnika upravičuje, da od delniškdružbali na pooblaščenem plačilnem mestu proti izročitvi zahteva izplačilo dividende
kuponska pola: do leta 009 del tiskandelnice, ki vsebujkuponza izplačilo dividend
kupoprodajna pogodba: prodajna pogodba
kurativna funkcija državnuprave: funkcija državnuprave, ki obsega spremljanjstanja v družbi in skrb za pripravo zakonov ter drugih predpisov za izboljšanjstanja
kurtoazija: mednarodnem pravu običaji gledspoštljivega in vljudnega občevanja v meddržavnih odnosih comitas gentium
kvalificirana absolutna večina: žvečina, večja od nadpolovičnega števila vseh članov kolegijskega ali volilnega telesa, ki szahteva za sprejem odločitve, npr dvotretjinska večina vseh poslancev
kvalificirana oblika kaznivega dejanja: težja oblika kaznivega dejanja, za katero zakon predpisujstrožjo kazen
kvalificirana relativna večina: žvečina, večja od nadpolovičnega števila navzočih članov kolegijskega ali volilnega telesa, ki szahteva za sprejem odločitve, npr dvotretjinska večina navzočih poslancev
kvalificirana večina: večina, večja od nadpolovičnega števila vseh ali navzočih članov kolegijskega organa ali volilnega telesa, ki szahteva za sprejem odločitve, npr dvotretjinska večina posebna večina, strožja večina
kvalificirani delavec: delavec, ki opravi predpisano izobraževanjali izpit v neki dejavnosti, npr gradbeništvu
kvalificirani naklep: p obarvani naklep
kvalificirani poskus kaznivega dejanja: poskus kaznivega dejanja, pri katerem jnastala posledica, ki jrazlična od nameravanin jsamostojno dokončano kaznivo dejanje, npr huda telesna poškodba pri poskusu umora
kvalifikacija: mednarodnem zasebnem pravuopredelitev pojmov v kolizijskem pravilu
kvalifikatorna okoliščina kaznivega dejanja: okoliščina, zaradi katerjkaznivo dejanjopredeljeno kot težjin jzanj predpisana strožja kazen
kvantitativna teorija denarja: v ekonomiji teorija, po kateri obstaja neposredna pozitivna povezava med ponudbo denarja in cenami

L

ladijska hipoteka: hipoteka na ladji, pridobljena z vpisom v ladijski register
ladjar: stranka ladjarskpogodbe, ki szavežprepeljati tovor ali osebe
ladjarska pogodba: pomorska pogodba o izkoriščanju ladje, sklenjena med ladjarjem in naročnikom o prevozu blaga z določeno ladjo, s sorazmernim delom ladjali z določenim ladijskim prostorom, sklenjena za eno ali več potovanj ali za določen čas
laična vloga: vloga, ki jo vloži prava neuka stranka
last: lastnina lastna cenovna elastičnost ekonomiji odstotkovna sprememba količine, do katerpridzaradi spremembcendobrine, na katero selastičnost nanaša, za en odstotek
lastna ali solo menica: jmenica, s katero izdajatelj osebno prevzamobveznost, da bo ob dospelosti plačal upniku menično vsoto lastna menica praksi uporablja kot sredstvo za zavarovanje terjatev
lastna delnica: delnica, katerimetnik jdelniška družba, ki jo izda
lastna menica: jmenica, v kateri trasat ni naveden
lastna menica: menica, pri kateri sizdajatelj meniczaveže, da bo sam plačal menično vsoto
lastnik do polovic: lastnik, ki ima idealni delež na nerazdeljeni stvari v solastnini v višini enpolovice
lastnik gospodujočstvari: lastnik nepremičnine, v korist kateručinkujstvarna služnost
lastnik služečstvari: lastnik nepremičnine, ki jo bremeni stvarna služnost
lastnik: kdor ima pravno priznano pravico do stvari in vseh koristi, ki jih ta daje
lastnik: oseba, ki ima lastninsko pravico
lastnina: žstvari, na katerih ima oseba lastninsko pravico last v ekonomiji upravičenjpridobivati koristi nekstvari
lastninjenj: preobrazba družbenin zadružnlastninv drugobliklastnine, zlasti v zasebno privatizacija
lastninska pravica: lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način
lastninska pravica: pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati lastninsko upravičenje
lastninska tožba: tožba, s katero lastnik stvari uveljavlja vrnitev individualno določenstvari rei vindicatio, reivindikacija, reivindikacijska tožba, vindikacijska tožba, vrnitvena tožba
lastninski del: idealni delež
lastninsko pravo: pravo, ki ureja lastninska razmerja
lastninsko preoblikovanje podjetja: čpe odjetje izbere kot način lastninskega preoblikovanja prodajo vseh sredstev podjetja, prenese celoten družbeni kapital na sklad republike slovenije za razvoj s pisno listino
lastninsko upravičenj: lastninska pravica
lastniški posestnik: oseba, ki ima stvar v posesti, kot da jnjena
lastniški vrednostni papir: mvrednostni papir, ki imetniku dajpravico do sodelovanja pri upravljanju družbe, npr delnica
legalna cesija: zakonita cesija
legalna dokazna teorija: formalna dokazna teorija
legalna substitucija: nekaterih pravnih sistemih substitucija, pri kateri namesto odpadlega oporočnega dediča na podlagi zakona na njegovo mesto vstopijo njegovi potomci
legalna vlada: zakonita vlada
legat: volilo
legatar: volilojemnik
leges arti latv medicinskem pravu: pravila stroke
legislativa: zakonodajna oblast
legitimacija: upravičenje, ki stranki omogoča uveljavljanjdoločenega zahtevka, ki izvira iz njenega položaja kot subjekta pravnega razmerja ali iz zakonskega pooblastila
legitimacijski papir: izkazni papir
legitimatio ad processum: procesna
letni dopust: plačana odsotnost delavca z dela, do katerjupravičen in katernamen je, da si psihično in fizično odpočijin obnovi delovnsposobnosti za nadaljnjdelo, kar prispeva tudi k preprečevanju bolezni ali poškodb pri delu
levja družba: družba, pri kateri jen družbenik udeležen lpri dobičku, drugi pa lpri izgubi in bremenih societas
licenčna pogodba: pogodba, s katero sdajalec licenczavezuje, da bo jemalcu licencv celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja patenta, tehničnega znanja in izkušenj, znamkali modela, ta pa szavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo pogodba o licenci
licenčnina: nadomestilo za uporabo pravicindustrijsklastnine, ki jo plača jemalec licencdajalcu licence
licenčno razmerj: pravno urejeno razmerjmed dajalcem licencin jemalcem licence
licitacija: pogodbenem pravu
likvidacija po uradni dolžnosti: prisilna likvidacija
likvidacija: postopek prenehanja pravnega subjekta, v katerem spoplačajo vsobveznosti upnikom, preostala sredstva pa srazdelijo družbenikom ali ustanoviteljem pravnega subjekta likvidacijski postopek
likvidacija: prenehanjobstoja gospodarskorganizacije
likvidacijska bilanca: popis sredstev, obveznosti in terjatev pred likvidacijo
likvidacijska masa: sredstva pravnega subjekta, iz katerih spoplačajo upniki, presežek pa srazdeli v postopku rednlikvidacije
likvidacijska tožba: tožba upnika, katerega terjatev ni prijavljena v likvidacijo, zoper osebo, ki prevzamostanek premoženja
likvidacijski narok: srečanjlikvidacijskega upravitelja, sodišča in upnikov pri prisilni likvidaciji zaradi ugotavljanja terjatev upnikov
likvidacijski obračun: začetni in končni obračun, ki ga mora ob likvidaciji družbz neomejeno odgovornostjo sestaviti likvidacijski upravitelj
likvidacijski upravitelj: oseba, ki vodi postopek likvidacije, imenovana od organa, ki jsprejel sklep o začetku likvidacije
likvidacijsko podjetj: gospodarska družba ali podjetnik posameznik, ki sukvarja z vodenjem postopkov prenehanja gospodarskih družb po postopku rednlikvidacije
listinalistinski dokaz: zam dokaz pravno po membnega dejstva z javno ali zasebno listino
lizing družba: gospodarska družba, ki sukvarja s pogodbami o lizingu leasing družba
lizing: pogodba o lizingu
lizingodajalec: stranka pogodbo lizingu, ki szavežizročiti predmet pogodbo lizingu
lizingojemalec: stranka pogodbo lizingu, ki szavežzaradi uporabpredmeta pogodbo lizingu plačevati nadomestilo
ljudska iniciativa: pravica določenega števila volivcev, da predlagajo predstavniškemu telesu, da pravno uredi določeno vprašanjv ustavi, zakonu ali drugem pravnem aktu ali predlaga določenodločitve
ljudska ustava: ustava državz republikansko obliko vladavine, ki jo sprejmpredstavniško telo, npr ustavodajna skupščina, zakonodajni organ, ali ljudstvo neposredno na referendumu
ljudska zakonska iniciativa: žpravica določenega števila volivcev, da zakonodajalcu predlagajo zakonali njihovspremembe
lobiranec: predstavnik zakonodajnali izvršilnvejoblasti, pri katerem skuša lobist doseči določeno rešitev ali odločitev
lobiranj: zakonsko regulirana dejavnost nejavnega vplivanja na ključnodločitvfunkcionarjev in javnih uslužbencev v zakonodajni in izvršilni veji oblasti
lobist: oseba, ki opravlja dejanjlobiranja in jvpisana v register lobistov, ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in jzaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira, jnjen zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik
ločena direktiva: pravu eu
ločeno mnenj: utemeljena obrazložitev glasu enega ali več članov dela skupnosti, organa ali telesa, navadno sodnega, ki snstrinja z odločitvijo ali njeno obrazložitvijo, npr ločeno mnenjustavnega sodnika posebno mnenje, votum separatum
ločitev cerkvin države: ločitev državin verskih skupnosti
ločitev državin verskih skupnosti: ž ustavno načelo, ki zahteva vzpostavitev laičndržavin prepoveduje, da bi sdržava vmešavala v avtonomijo verskih skupnosti, verskskupnosti pa prevzemalizvrševanjdržavnih pristojnosti ločitev cerkvin države
ločitev plodu od glavnstvari: žstanje, ki nastopi v trenutku, ko plod ni več del glavnstvari in postanpravno samostojen ter s tem tudi predmet stvarnih pravic separacija
ločitev zapuščine: ukrep zapustnikovih upnikov, s katerim zahtevajo, da szapuščina nzdruži z dedičevim premoženjem, ampak siz njprednostno poplačajo separatio bonorum
ločitvena pravica: pravica upnika do plačila njegovterjatviz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja
ločitveni upnik: upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja terjatev, zavarovano z ločitveno pravico
logična razlaga: razlaga, ki pri določanju pomena pravndoločbizhaja iz pravil logičnega sklepanja
lokacijska informacija: potrdilo iz občinskuradnevidenco namenski rabi prostora za določeno zemljišče, ki investitorja nameravangradnjna tem zemljišču seznani z merili in pogoji, ki jih jpotrebno upoštevati pri načrtovanju nameravangradnje
lokalna javna služba: javna služba, za katerorganizacijo in upravljanjjodgovorna samoupravna lokalna skupnost, npr na področju predšolskvzgoje
lokalna samouprava: samostojno odločanjprebivalcev ožjteritorialnenote, npr občinali pokrajine, o zadevah lokalnega pomena lokalna avtonomija
lokalna uprava: upravni organi, ki dekoncentrirano izvršujejo upravnnalogna delu teritorija države, npr upravna enota
lokalni referendum: referendum, ki srazpišna območju občine, mesta, pokrajinali drugenotlokalnskupnosti
lokalno premirj: mednarodnem pravu premirje, ki velja med vojskujočimi sstranmi na delu območja mogočega izvajanja oboroženih sovražnosti
lombardna obrestna mera: obrestna mera, ki jo osrednja banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, dana na podlagi zastavvrednostnih papirjev
lombardni kredit: kredit, ki jzavarovan z zastavo vrednostnih papirjev ali drugih dragocenosti
lombardno posojilo: posojilo, ki jzavarovano z zastavo vrednostnih papirjev ali drugih dragocenost
loro garancija: garancija, ki jo banka sprejmod drugbankv korist svojega komitenta
lovna doba: čas v letu, ko jdoločeno vrsto divjadi dovoljeno lovitilovopust
lovska pravica: pravica gojiti in loviti divjad, ki ni vezana na lastništvo zemljišča
lucida intervalla: svetli trenutki
lukrativni pravni posel: neodplačni pravni posel
lumpsum špedicija: špedicija s fiksnim plačilom
luxuria: zavestna malomarnos

M

menica: menica je vrednosti papir v kateri je vsebovana obligacijska terjatev in katero podrobneje ureja zakon o menici
menična klavzula: predstavlja označbo, da grza vrednostni papir menico,
menični izdajatelj: trasant
menični plačilni nalog: nalog sodišča za plačilo meničnega dolga, ki ga sodiščizda na podlagi protestiranmenice
menični prednik: oseba, ki jupravičenja iz menicprenesla na indosatarja
menični protest: javna listina, ki potrjuje, da menični zavezanec ni izpolnil enmeničnobveznosti ali več meničnih obveznosti
menični regres: pravica terjati plačilo menicod regresnih zavezancev
menični ugovor: objektivni ugovor, ki izvira iz menicin ga menični dolžnik lahko uveljavi zoper vsakega imetnika menicsubjektivni ugovor, ki izvira iz osebnega razmerja z meničnim upnikom in ga zato lahko uveljavi samo določeni menični dolžnik
menični zavezanec: oseba, ki jdolžna poravnati menični znesek
menični znesek: znesek mora biti označen s številko in z bes,
menično poroštvo: aval
menjalna pogodba: pogodba, s katero svsak pogodbenik zavežsvojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta na njej pridobil lastninsko pravico
menjalni sektor gospodarstva: v ekonomiji sektor gospodarstva, s katerega proizvodi smednarodno trguje
menjalni tečaj: v ekonomiji
menjalno gospodarstvo: ekonomiji gospodarstvo, ki temelji na menjavi dobrin
menjava: ekonomiji faza gospodarjenja, v kateri dobrinspreminjajo lastnika cirkulacija
mentalna rezervacija: miselni pridržek
merilo: javnem naročanju okoliščina ali lastnost ponudbe, ki jo določi naročnik, ki tudi vnaprej določi način ugotovitvnajugod nejšponudbe
meritorna dobrina: ekonomiji dobrina, ki jpo ekonomskih lastnostih zasebna, oskrba z njo pa jv javnem interesu
meritorna odločba: žodločba, s katero sodiščodloči o tožbi po vsebini obravnavanzadeve, npr sodba, s katero sodiščugodi tožbenemu zahtevku ali ga zavrnupravna odločba, s katero upravni organ odloči o zahtevku ali predmetu postopka, uvedenega po uradni dolžnosti
meritorna sodba: žsodba, s katero sodiščodloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka sodba, s katero sodiščodloči o utemeljenosti kazenskobtožbe
meritorna upravna odločba: upravna odločba, s katero upravni organ odloči o vsebini obravnavanzadeve, npr odločba, s katero upravni organ ugodi strankinemu zahtevku ali ga zavrnali stranki naloži obveznost
meritorni preizkus: preizkus, ali jsodba ali druga odločba po vsebini pravno in dejansko pravilna vsebinski preizkus tujsodnali tujarbitražnodločbv postopku za njeno priznanjin izvršitev v drugi državi
meritum: glavna stvar mesečna preživnina
mestna občina: občina, ustanovljena za večjnaseljali mesto, ki ima poleg splošnih
mestni svetnik: član predstavniškega organa v mestni občini
mešana darilna pogodba: darilna pogodba, ki jdeloma odplačna, deloma neodplačna mešano darilo, negotium mixtum cum donatione
mešana družba: ždružba, ki jo ustanovi več držav ali teritorialnih enot do leta 993gospodarska družba, v kateri judeležen družbeni in zasebni kapital
mešana pogodba: pogodba, ki vsebujprvinveč različnih pogodb, ki tvorijo novo enotno pogodbo, npr mešana darilna pogodba
mešana sodba: sodba, s katero stožbenemu zahtevku deloma ugodi, deloma pa sga zavrne
mešani finančni holding: a nadrejena družba, ki ima v svoji sestavi vsaj eno podrejeno družbo s sedežem v državi članici, ki z drugimi družbami tvori finančni konglomerat in ni nadzorovana po zakonu
mešani pogoj: pogoj, katerega uresničitev jdelno odvisna od voljstranke, delno pa od naključja
mešani zavarovalni holding: družba, ki ji jpodrejena vsaj ena zavarovalnica, sama pa ni zavarovalnica
mešanjkrvi: prekrivanjdomnevočetovstva, ko jotrok rojen v 300 dneh po prenehanju zakonskzvezin hkrati novi zakonski zvezi materturbatio sanguinis
mešano darilo: ešana darilna pogodba
mešano sodišč: mednarodnem pravusodiščz mednarodnimi in nacionalnopravnimi elementi, npr sodniki in tožilci iz več držav, uporaba domačega in mednarodnega prava hibridno sodišče, internacionalizirano sodišče
mešano življenjsko zavarovanje: življenjsko zavarovanje e, pri katerem jzavarovalni primer smrt ali doživetjzavarovanosebe
mešetarska pogodba: posredniška pogodba
mešetarski dnevnik: posredniški dnevnik
migrant: oseba, ki spreseli iz svojdržavbivanja v drugo državo
mikro družba: gospodarska družba, ki nima povprečno več kot 0 delavcev v poslovnem letu, nima prihodkov, višjih od 700000 evrov, ali njena aktiva ni višja od 350000 evrov mikro podjetje
mikro podjetje: ikro družba
milostna smrt nekaterih pravnih sistemih: evtanazija
milostni rok: dodaten rok, ki jna voljo dolžniku za izpolnitev obveznosti, preden upnik zaradi zamudrazdrpogodbo
minimalna plača: zakonsko določena najnižja mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času
minimalni letni dopust: najkrajši zakonsko določen letni dopust v posameznem koledarskem letu, ki obsega štiri tedne
minimizirana cena: ekonomiji
minister brez listnictra: član vlade, ki jodgovoren za vprašanja, ki nspadajo v ustaljena delovna področja ministrstev minister brez portfelja, minister brez resorja
minister brez portfelja: inister brez listnice
minister brez resorja: inister brez listnice
ministrska odgovornostindividu: lna odgovornost ministra za delovanjnjegovega ministrstva in kolektivna odgovornost za delovanjvlade
ministrstvo: državni upravni organ, ki skrbi za ureditev in delovanjdoločenega področja državnuprave
minulo delo: sskupna delovna doba, na podlagi katersdoloči višina dodatka za delovno dobo, lahko tudi drugi denarni prejemki ali ugodnosti delovna doba pri posameznem delodajalcu, na podlagi katersdoloči višina dodatka za delovno dobo in morebitni drugi denarni prejemki
miroljubna okupacija: mednarodnem pravudopusten način pridobitvozemlja, ki jbilo pred tem v nikogaršnji lasti
mirovanjpostopka: v pravdnem postopkuzastoj v postopku, do katerega pride, čsobstranki pred koncem postopka o tem sporazumeta v upravnem postopku prekinitev postopka zaradi zakonsko določenih razlogov na podlagi sklepa upravnega organa ali zakona 3v javnem naročanju
mirovna konferenca: mednarodnem pravu konferenca po zaključku oboroženih spopadov, namenjena urejanju povojnih razmerij med državami
mirovna misija: mednarodnem pravuodposlanstvo državali mednarodnorganizacijv okviru mirovnega procesa z mandatom mirovnega posrvanjav mednarodnem pravu
mirovna operacija: mednarodnem pravu vojaška operacija pod vodstvom države, koalicijdržav, mednarodnorganizacijali več mednarodnih organizacij, ki sizvaja v podporo diplomatskim naporom za vzpostavitev in vzdrževanjmiru v državi ali regiji mirovna misija mirovna pogodba
mirovni kongres: v mednarodnem pravukongres najvišjih predstavnikov držav po zaključku oboroženih spopadov, namenjen urejanju temeljnih povojnih razmerij med državami
mirovni proces: v mednarodnem pravupogajalski proces, v katerem skušajo vpletenstrani doseči dogovor o trajnem miru in ureditvi medsebojnih razmerij
mirovni sporazum: v mednarodnem pravu
mirovno posrvanj: mednarodnem pravu diplomatsko posrvanjposameznika, skupine, državali mednarodnorganizacije, da sreši spor med sprtimi stran
misija dobrvolje: v mednarodnem pravu odposlanstvo, ki ga država ali več držav pošljv drugo državo zaradi izboljšanja in krepitvmedsebojnih odnosov
mladi delavec: delavec med 5 in 8 letom starosti, ki v delovnem razmerju uživa posebno varstvo
mladoletni storilec kaznivega dejanja: storilec, ki jv času izvršitve
mladoletnik brez spremstva: otrok brez spremstva
mladoletniški kriminal: kazniva dejanja, ki jih izvršijo mladoletni storilci kaznivih dejanj
mladoletniški zapor: prostostna kazen, ki sizrečstarejšemu mladoletniku za težjkaznivo dejanje
mlajši mladoletnik: storilec kaznivega dejanja, ki jv času izvršitvdejanja žstar 4 let, ni pa šdopolnil 6 let
mlajši polnoletnik: storilec kaznivega dejanja, ki jv času izvršitvžpolnoleten, ni pa šdopolnilleta starosti
mnenj: pravu eu nezavezujoči pravni akt, ki ga lahko sprejmejo političninstitucijeuin naslovnikom nnalaga pravnih obveznosti v pravu eu obvezujoča odločitev sodišča
mnenjustavnega sodišča: odločitev ustavnega sodišča v obliki zavezujočega mnenja, s katerim postopku ratifikacijizrečo skladnosti mednarodnpogodbz ustavo
mnogostranska pogodba: mednarodnem pravu
mnogostranski akt: v mednarodnem pravu
mnogotera diskriminacija: večplastna diskriminacija
množični morilec: oseba, ki v kratkem času, praviloma v istem dogodku, ubijveč ljudi
množično nasilj: mednarodnem pravunasilje, ki ssistematično izvaja nad prebivalstvom v določeni državi
množično oškodovanj: oškodovanjvečjega števila oseb zaradi nezakonitdejavnosti enali več fizičnih ali pravnih oseb, npr zaradi kršitvpravic potrošnikov, kršitvpravic delavcev, povzročitvokoljsknesrečemobiliarna hipoteka
mobiliarna izvršba: izvršba na premičnine
mobilizacija: prehod dela ali vseh enot oboroženih sil iz mirnodobnega delovanja v vojno pripravljenost z okrepitvijo števila osebja in poveljstva, s povečanjem vojaškopreme, lahko tudi z vzpostavitvijo novih poveljstev in novih enot za bojno delovanje
mobilni delavec: delavec, zaposlen kot član potujočega ali letalskega osebja v podjetju, ki opravlja prevoznstoritvpotnikov ali blaga po cesti, zraku ali notranjih plovnih poteh
mobing: šikaniranjna delovnem mestu
močnejši interes: interes, ki ima prednost pred šibkejšim interesom, npr interes otroka pred interesom pravnvarnosti, interes prvega dobrovernega kupca pred interesom drugega nbrovernega kupca, ki sjpred njim vpisal v zemljiško knjigo
močnejši pravni naslov: mpravni naslov, ki jv razmerju do drugih bolj upravičen do stvari
modaliteta kaznivega dejanja: oblika kaznivega dejanja, ki spo načinu ali sredstvih izvršitve, teži posledic ali po drugih okoliščinah razlikujod temeljnoblikkaznivega dejanja, zaradi česar jo zakon opredeljujkot privilegirano ali kvalificirano
model: izključna pravica industrijsklastnine, s katero szavarujvidez industrijskega ali obrtnega izdelka ali njegovega dela, ki jnov in ima individualno naravo
moderno pravo: pravo, za katero jznačilna visoka stopnja formaliziranosti, sistematičnosti, racionalnosti, sekularnosti in avtonomijv primerjavi z drugimi družbenimi podsistemi, npr politiko, religijo, znanostjo
modificirani akcept: akcept, ki jomejen na del meničnvsote
modra karta: dovoljenjza začasno prebivanjzaradi visokokvalificiranzaposlitvpo zakonu, ki ureja prebivanjtujcev in imetniku omogoča, da vstopi, prebiva in szaposli v državi
modus operandi: latnačin izvršitvkaznivega dejanja
modus procedendi: način, kako sodiščali upravni organ vodi postopek v konkretnem primeru
modus vivendi: latv mednarodnem pravu neformalni in začasni dogovor med dvema ali več državami o ureditvi določenih medsebojnih odnosov, o katerih sjpotrebno šdokončno dogovoriti
modus: nalog , modus acquirendi
mogoči pogoj: pogoj, ki objektivno lahko nastopi
mojstrski izpit: izobraževanjv obrti, s katerim posameznik pridobi srednjo strokovno izobrazbo in izpolni pogoj za opravljanjobrtndejavnosti
molčeči sprejem dediščin: ma
molčečpriznanj: konkludentno priznanje
molčizražena volja: volja, ki jizražena s konkludentnim ravnanjem ali z molkom
monarh: v nekaterih pravnih sistemih državni poglavar, ki jnavadno določen po dednem redu in za svoja ravnanja ni pravno ali politično odgovoren
monarhična oblika vladavine: v nekaterih pravnih sistemih vladavina, v kateri jvloga državnega poglavarja navadno dedna, oseba, ki jo opravlja, pa ni pravno ali politično odgovorna
monarhična ustava: nekaterih pravnih sistemih ustava državz monarhično obliko vladavine, v kateri joblast državnega poglavarja omejena z ustavo
monarhija: nekaterih pravnih sistemih država, v kateri jfunkcija državnega poglavarja navadno dedna, oseba, ki jo opravlja, pa ni pravno ali politično odgovorna
monetarna nevtralnost ekonomiji: denarna nevtralnost
monetarna politika: ekonomiji
monetarna unija: ekonomiji zveza držav z enotno denarno valuto denarna unija
monetarni agregat: v ekonomiji
monetarni multiplikator: v ekonomiji
monetizacija: ekonomiji pridobitev fizičnoblikdenarja v ekonomiji uporaba nekstvari v eni od funkcij denarja
monizem kazenskih sankcij zma: mpravna ureditev z eno samo vrsto kazenskih sankcij, praviloma kazni enotirnost kazenskih sankcij
monokratični organ: individualni organ
monokratični sistem: sistem, v katerem jza odločanjpristojna lena oseba ali en organ
monopol fizičnega prisiljevanja: osrtočenjmožnosti uporabprisilnih sredstev v rokah enorganizacije, navadno države
monopol: tržni položaj na posameznem upoštevnem trgu, pri katerem proizvod ali storitev ponuja len ponudnik
monopolist: podjetje, ki edino opravlja gospodarsko dejavnost na nekem upoštevnem trgu in ima na njem stoodstotni tržni delež monopolno podjetje
monopolistično ozko grlo: stanje, ki nastane, ko hkrati učinkujeta ekonomska ireverzibilnost in naravni monopol
monopolizacija faktorjev: v ekonomijio nemogočenjnelastnikom faktorja, da bi razpolagali s proizvodnimi faktorji
monopolna renta: ekonomiji dohodek, ki ga dobijo proizvajalci zunaj prostkonkurencob pogojih zasebnega lastništva
monopolno podjetj: monopolist
monopson: nabavni monopol
mora accipiendi: upnikova zamuda
moralna avtorska pravica: izključna avtorska pravica, s katero svarujejo avtorjevi nepremoženjski interesi v zvezi z avtorskim delom
moralno pravilo: pravilo, ki izhaja iz družbenali osebnmorale
morska ožina: mednarodnem pravuzoženi deli morja med dvema kopnima območjema, skozi katerjmogoča plovba in kot priznana mednarodna plovna pot povezujejo delodprtega morja ali izključnekonomskcone
motenjposesti: vznemirjanjposestnika z motilnimi ravnanji ali odvzemom posesti
motenjska pravda: pravda, v kateri tožeča stranka zahteva vrnitev odvzetstvari, vzpostavitev prejšnjega stanja ali prenehanjz dejanji, ki posegajo v njeno posest posesorna pravda
motenjska tožba: tožba zaradi motenja posesti
motilec posesti: oseba, ki stori dejanje, s katerim jposest motena oseba, ki odobri dejanje, s katerim jposest motena3 oseba, v korist katerjmotenjposesti opravljeno
motilno ravnanj: ravnanje, ki samovoljno spreminja ali ovira dosedanji način izvrševanja posesti
motiv: nagib
motorno vozilo: prometno sredstvo na motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu, ki ima dovoljenjza sodelovanjv prometu
mrežni učinek: tržni pojav, pri katerem uporabna vrednost določenega blaga ali storitvnarašča s številom uporabnikov tega blaga ali storitve
mrliški list: izpisek iz matičnega registra o smrti
mučenj: kaznivo dejanje, ki ga stori oseba, ki namerno povzroča hudtelesnali duševnbolečinali trpljenjdrugi osebi, zlasti zato, da bi od njali od tretjosebpridobila informacijo ali priznanjali da bi jo kaznovala za dejanje, ki ga jizvršila ona ali tretja oseba
multilateralna diplomacija: mednaro­dnem pravu vodenjzunanjih odnosov med več državami, navadno v okviru mednarodnih organizacij
multilateralna pogodba: mednarodnem pravu mednarodna pogodba z vnaprej nločenim številom pogodbenic, ki jo sklenejo vsaj trijsubjekti mednarodnega prava mnogostranska pogodba, multilateralni sporazum
multilateralni akt: v mednarodnem pravuakt, ki izraža politično zavezo ali mednarodnopravni dogovor med neomejenim številom subjektov na mednarodni ravni mnogostranski akt
multilateralni sporazum: v mednaro­dnem pravu
multinacionalna družba: družba, ki poslujv različnih državah
multipla diskriminacija: večplastna diskriminacija
multiplikator avtonomnega trošenja: v ekonomiji kazalnik, ki pove, za koliko enkratna sprememba trošenja spremeni dejanski proizvod vseh naslednjih obdobij
multiplikator: v ekonomiji kazalnik, ki pove, za koliko sendogena spremenljivka spremeni zaradi spremembeksogenspremenljivke
mutabilitetno načelo: načelo, po katerem smdržavni tožilec po uvedbi sodnega kazenskega postopka obtožbo spremeniti, razširiti ali umakniti

N

nacionalni proizvodnnp: kratv ekonomiji
načrt finančnega prestrukturiranja: mora vsebovati
nadomestilo plače: delodajalec mora delavcu izplačati nadomestilo plačv primeru izrabletnega dopusta, plačanodsotnosti zaradi osebnih okoliščin bolniška odsotnost delavca do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost, a največ 0 delovnih dni v koledarskem letu
nadurno delo: jdelo preko polnega delovnega časa delavec ga je, na zahtevo delodajalca, dolžan opravljati samo v zakonsko določenih primerih nadurno delo mora biti odrejeno v pisni obliki pred začetkom dela in lahko traja največ 8 ur na teden in 70 ur na leto
neto dobiček: v ekonomiji dobiček, ki jrazlika med celotnim poslovnim izidom in obračunanimi davki čisti dobiček
neto dohodek: dkav ekonomiji dohodek, pri katerem so župoštevani davki in odbitki čisti dohodek
neto domači proizvod: odamk
neto investicijski učinek: v ekonomiji povečanjproizvoda brez upoštevanja prispevka proizvodnega faktorja zemlja, proizvodnega faktorja delo in proizvodnega faktorja izumiteljstvo, izzvano z vlaganjem dodatnega kapitala
neto nacionalni dohodek: dkav ekonomiji
neto nacionalni proizvod: odamk
neto naložba: ekonomiji
neto narodni dohodek: dkav ekonomiji
neto narodni proizvod: odav ekonomiji
neto plača: plača, ki jo mesečno dobi delavec za svojdelo po obračunu akontacijdohodninin prispevkov za socialna zavarovanja čista plača
neto proizvod: odav ekonomiji bruto proizvod, od katerega jodšteta amortizacija čisti proizvod
netrajna dobrina: ekonomiji dobrina, katerkoristno vrednost jmogočuporabljati kratek čas ali pa sizniči ob enkratni uporabi
netrajna potrošna dobrina: ekonomiji potrošna dobrina, katerkoristna vrednost sizniči ob enkratni uporabi
neunijsko blago: blago, ki ni v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju, ali blago, ki jbilo uvoženo iz držav, ki niso del carinskega ozemlja, in ni bilo sproščeno v prosti promet
neupravičena obsodba: kazenska sodba, s katero jbil obsojenec pravnomočno spoznan za krivega, vendar jbil kasnejv zvezi z izrednim pravnim sredstvom kazenski postopek ustavljen ali jbila izrečena zavrnilna sodba, oprostilna sodba ali pa jbil obtožni akt zavržen
neupravičena odsotnost z dela: odsotnost delavca z dela brez upravičenega razloga, kar predstavlja kršitev pogodbenih ali drugih delavčevih obveznosti
neupravičena pridobitev ž: neupravičena obogatitev
neupravičena proizvodnja in promet z drogami: ta
neupravičeni pripor: pripor obdolženca, za katerega sizkaže, da zanj ni bilo pravnpodlagali pa sjpostopek za obdolženca ugodno končal
neupravičeni zastopnik: zastopnik brez pooblastila
neupravičeno diskriminatorni pogoj: pogoj, ki v nasprotju s pravno priznanimi interesi javnega naročnika dajprednost določenemu ponudniku ali določenim ponudnikom
neupravičeno diskriminatorno merilo: merilo, ki v nasprotju s pravno priznanimi interesi javnega naročnika dajprednost določenemu ponudniku ali določenim ponudnikom
neupravičeno zastopanj: zastopanjebrez pooblastila
neuradna izjava: izjava, ki jo organ ali državni funkcionar poda brez namena, da bi jo šteli za njegovo uradno stališče
neuradno prečiščeno besedilo: sprečiščeno besedilo splošnega pravnega akta, ki ni potrjeno kot pravno zavezujoče
neuspelo napeljevanj: neuspešno vplivanjna posameznika, npr s prigovarjanjem, prepričevanjem, da izvrši kaznivo dejanje
neutemeljena pritožba: pritožba, za katero višjsodiščali višji upravni organ ugotovi, da pritožbennavedbniso utemeljene, niti niso podani razlogi, na katerpazi po uradni dolžnosti
neutemeljeni odvzem prostosti: ma
nevarna gradnja: gradnja, ki sizvaja ter ogroža premoženje, zdravjin življenjljudi, promet, sosednjobjektali okolico
nevarno delo: delo, pri katerem jdelavec izpostavljen možnosti nastanka poškodb pri delu ali poklicnim boleznim
nevarno sredstvo: stvar, s katero slahko izvrši težjkaznivo dejanje
nevarnost pri delu: okoliščina, ki pomeni tveganjza zdravjdelavca in jo mora delodajalec z ustreznim ukrepom omejiti na dopustno raven
neveljavna glasovnica: glasovnica, pri kateri ni mogočugotoviti voljvolivca
neveljavna oporoka: oporoka, za katero jugotovljeno, da jnična ali jbila uspešno izpodbijana pred sodiščem in testamentum ruptum, naknadno razveljavljena oporoka
neveljavna pogodba: pogodba, pri kateri manjka vsaj ena bistvena sestavina ali lastnost, zaradi česar jnična ali izpodbojna
neveljavna zakonska zveza: neobstoječa zakonska zveza
nevestno zdravljenje: malomarno zdravljenje
neviciozno pridobljena posest: pristna posest
nevladna organizacija: praviloma nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo zasebnopravnosebin jneodvisna od drugih oseb ter ni organizirana kot politična stranka, verska skupnost, sindikat ali zbornica
nevpoklicani kapital: pravna obveznost vplačila kapitalskega deleža v gospodarsko družbo na poziv poslovodstva družbe
nevtralna država: mednarodnem pravudržava, ki oboroženem spopadu nvključi v oboroženi boj, zaradi česar ima pravico, da ni napadena, in hkrati dolžnost ohranjanja nevtralnosti do vseh strani v tem spopadu
nevtralni bančni posel: v ekonomiji bančni posel, v katerem banka ni niti dolžnik niti upnik
nevtralni denar: v ekonomiji denar, ki vpliva lna nominalne, npa na realnspremenljivke
nevtralnostno pravo: mednarodnem pravu pravo, ki ureja pravicin obveznosti nevtralnih držav v oboroženem spopadu in odnos držav v oboroženem spopadu do nevtralnih držav
nevzdržnost zakonskzveze: stanjtrajnporušenosti odnosov med zakoncema v zakonski zvezi, zaradi katerega jmogočzahtevati razvezo s tožbo, npr zaradi neskladnosti značajev, neprimernega ravnanja, varanja
nezakoniti ribolov: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba z ribolovom na prepovedan način ali s prepovedanim sredstvom, npr z razstrelivom, elektriko, omamnim sredstvom divji ribolov
nezakonito posrvanj: ravnanje, s katerim oseba za nagrado izkoristi svoj uradni ali družbeni položaj in omogoči, da sopravi ali nopravi kako uradno dejanje
nezakonodajni akt: v pravu eu pravni akt, ki ga sprejmpristojna institucija eu, praviloma evropska komisija, s katerim dopolni ali spremeni nebistvensestavinzakonodajnega akta ali poskrbi za njegovo enotno izvajanje
nezakrivljena zmota: zmota stranke, ki pri sklenitvi pogodbravna s skrbnostjo, zahtevano v pravnem prometu
nezamenljivi bankovec: v ekonomijibankovec, ki ga ni mogočzamenjati za blagovni denar nezamenljivi papirnati denar
nezamenljivi papirnati denar: v ekonomiji
nezaposlena oseba: oseba brez zaposlitvali samozaposlitve, ki nizpolnjujpogojev za pridobitev statusa brezposelnosebe
nezasedeno sistemizirano delovno mesto: sistemizirano delovno mesto, za katero ni sklenjenpogodbo zaposlitvi prosto delovno mesto
nezastarljiva pravica: pravica, ki jo jkljub preteku določenega časa, ki navadno povzroči nezmožnost njenega pravnega varstva, mogočuveljavljati
nezastarljivo kaznivo dejanj: skaznivo dejanje, za katero pravica državdo njegovega pregona s časom nugasne
nezaupnica: odločitev zakonodajnega organa, da vlada ali posamezni minister nuživa več njegovega zaupanja
nezdružljivost funkcij: prepoved hkratnega opravljanja dveh ali več funkcij ali funkcijs pridobitno dejavnostjo ìnkompatibilnost funkcij
nezgoda pri delu: nepredviden dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki szgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca
nezgodno zavarovanje: osebno zavarovanje, pri katerem jzavarovalni primer smrt ali invalidnost kot posledica nezgode
nezmožnost za delo: socialni primer izgubdohodka, čjo povzroči bolezen, poškodba, poškodba pri delu, poklicna bolezen, materinstvo, invalidnost ali starost
neznani avtor: avtor, ki ga ni mogočidentificirati z osebnimi podatki
neznani dedič: dedič, katerega identitetzapuščinsko sodiščnpozna, zato uvedoklicni postopek
neznani lastnik: lastnik stvari, katerega identiteta ni poznana
neznani starš: oseba, kateročetovstvo ali materinstvo pravno ni določeno
neznatna napaka: napaka, ki jv mejah običajnih odstopanj in poslovnem prometu navadno dopušča
neznatna škodljiva posledica kaznivega dejanja: škodljiva posledica tako majhnega pomena, da job izpolnitvi šdrugih pogojev ta okoliščina lahko razlog, da snvodi kazenski postopek zoper storilca kaznivega dejanja
nična pogodba: pogodba, ki jzaradi nasprotja z ustavo, prisilnimi predpisi, moralnimi načeli ali nespoštovanja obličnosti npustna, zaradi česar nima pravnih uči
nikogaršnjozemlj: mednarodnem pravu ozemlje, ki npripada nobeni državi terra nulliusnnd
nkovnični pravni posel: pravni posel, ki jzaradi nasprotja z ustavo, prisilnimi predpisi, moralnimi načeli ali nespoštovanja obličnosti npusten, zaradi česar nima pravnih učinkov
nočno delo: delo med 3 uro in 6 uro naslednjega dnali pri izmenskem delu čas osmih nepretrganih ur med uro in 7 uro naslednjega dne, ki ga praviloma nsmejo opravljati delavkmed nosečnostjo ali z majhnim otrokom ali delavci v primerih, določenih z zakonom
nočno delo: za nočno delo sštejdelo med 3 in 6 uro naslednjega dne čjdoločeno izmensko delo in tudi nočna delovna izmena, sza nočno delo štej8 nepretrganih ur v času med in 7 uro naslednjega dne
nominalna obrestna mera: ekonomijiobrestna mera, ki jdoločena na trgu in iz katerni izločen vpliv spremembcen
nominalna podkapitalizacija: položaj, ko družba namesto lastnega kapitala uporablja tuji kapital, s čimer si zagotovi ugodnejšo davčno obravnavo
nominalna ustava: ustava, ki formalno velja, v družbeni praksi pa snuporablja
nominalna vrednost delnice: nominalni znesek delnice
nominalni davek na premoženj: davek na premoženje, katerega vir za plačilo ni obdavčeno premoženje, temveč drugo premoženjali viri davčnega zavezanca
nominalni devizni tečaj: v ekonomiji število enot envalute, potrebnih za eno enoto drugvalute
nominalni znesek delnicska: mvrednost delnice, ki nastane, čsosnovni kapital delniškdružbdeli s številom izdanih delnic, in smora glasiti najmanj na en evro ali njegov večkratnik nominalna vrednost delnice
nominatio auctori lat: imenovanjprednika
nominatna pogodba: pogodba, ki jkot poseben pogodbeni tip urejena v zakonu ali jkot poseben pogodbeni tip uveljavljena v teoriji imenska pogodba
nominatni vrednostni papir: mvrednostni papir, katerega poimenovanjjdoločeno z zakonom
nominirani podizvajalec: v javnem naročanju podizvajalec, ki jnaveden ponudbi za sklenitev pogodbo javnem naročilu
nomotehnika: veda o metodičnih, strukturnih in jezikovnih vidikih pripravljanja besedila pravnih predpisov
normativni del kolektivnpogodbe: vsebujdoločbe, s katerimi surejajo pravicin obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbo zaposlitvi, plačilo za delo
normiranjdela: določanjobsega dela, ki naj bi ga delavec opravil v nekem časovnem obdobju, npr izdelal določeno število izdelkov, obravnaval določeno število primerov ali zadev
nosilec dolžnosti: oseba, ki jdolžna ravnati v skladu z določeno dolžnostjo
nosilec funkcije: oseba, ki jpristojna za opravljanjdoločenfunkcije
nosilec javnega pooblastila: pravni subjekt izven državnali občinskuprave, pooblaščen za izvajanjjavnih nalog, ki nastopa v razmerju do naslovnikov norm v enakem položaju kot pooblastitelj, npr agencija za energijo, center za socialno delo, notar izvrševalec javnega pooblastila
nosilec oblasti: oseba ali organ, pristojen za izvrševanjdoločenih oblastnih nalog
nosilec patenta: imetnik patenta
nosilec pravic: oseba ali skupina oseb, katerih interes ali upravičenjsta pravno zavarovana imetnik pravic
nostro akreditiv: akreditiv, ki ga odprdomači uvoznik v korist tujega akreditivnega upravičenca
nostro garancija: garancija, ki jo banka izda po nalogu za svojega komitenta v korist tujega upravičenca
notar: univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom, ki kot oseba javnega zaupanja in na podlagi ministrovega imenovanja sestavlja uradnlistino pravnih poslih, izjavah volje, pravotvornih dejstvih in opravlja drugz zakonom določennaloge
notariat: javna služba, v okviru katernotar kot oseba javnega zaupanja sestavlja javnlistino pravnih poslih, izjavah volje, pravotvornih dejstvih in opravlja drugz zakonom določennaloge
notarska hipoteka: hipoteka, ustanovljena na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarska hramba: hramba, v katero notar sprejmlistine, denar in vrednostnpapirjter jih izroči upravičencu na njegovo zahtevo
notarska listina: javna listina, ki jo v predpisani obliki sestavi notar in vključujnotarski zapis, notarsko potrdilo in notarski zapisnik
notarska oporoka: oporoka, ki jsestavljena v obliki notarskega zapisa po ustni ali pisni izjavi oporočitelja
notarska prodaja: prodaja zastavljennepremičninzaradi uveljavitvprednostnpoplačilnpravichipotekarnega upnika, ki jo v njegovem imenu opravi notar
notarski pomočnik: univerzitetni diplomirani pravnik, ki ga imenujnotarska
notarski pripravnik: univerzitetni diplomirani pravnik, ki spri notarju usposablja za pridobitev pravice, da opravlja pravniški državni izpit
notarski zapis: javna listina, ki jo v celoti sestavi notar in potrjujdoločeno vsebino
notarsko pooblastilo: pooblastilo, dano pred notarjem, za zastopanjpri pravnih poslih, za katerszahteva notarska oblika
notarsko potrdilo: javna listina, s katero notar potrjujobstoj dejstev
notifikacijski akt: v mednarodnem pravu uradni akt, navadno pisni, ki ga posredujpristojna uradna oseba, s katerim snaslovnika obvešča o nekem dejstvu, sprejeti odločitvi, načrtovanem ravnanju ali izpolnitvi določenobveznosti
notorna znamka: nedvomno znana znamka za istovrstno blago ali storitve, za varstvo katersregistracija nzahteva
notorno dejstvo: splošno znano dejstvo
notranja bonitetna ocena: ekonomiji bonitetna ocena, ki jo izdela subjekt, na katerega snanaša
notranja neodvisnost sodnika: normativna vezanost sodnika lna ustavo, zakon in svojo vest pri sprejemanju sodniških odločitev
notranja pravna praznina: pravna praznina, ki jo zakonodajalec zaradi nepredvidljivosti dejanskih stanov nmorizrecno urediti, vendar nakaže, da spravno pravilo uporabi tudi v izrecno neurejenih, vendar v bistvenem podobnih primerih
notranja ratifikacija: mednarodnem pravu notranjepravni postopek, s katerim pristojni državni organ, navadno parlament ali vlada, potrdi, da bo država zavezana z mednarodno pogodbo
notranja revizija: revizija znotraj pravnosebe, ki jo izvaja revizijska komisija, ki jo imenujnadzorni organ tpravnosebe
notranja vrednost denarja: v ekonomijivrednost materiala, iz katerega jnarejen denar blagovna vrednost denarja
notranji izvajalec: izvajalec javnega naročila, ki ga javni naročnik obvladujkot svojo lastno službo in jv celoti v njegovi lasti ter večino dejavnosti opravlja za tega javnega naročnika in housizvajalec
notranji trg: v pravu eu trg vseh držav članic eu s prostim pretokom blaga, prostim pretokom kapitala, prostim gibanjem oseb in svobodo opravljanja storitev enotni trg, skupni trg
notranji zamik: v ekonomiji zamik med šokom in ekonomskopolitičnim ukrepom
notranjnaročilo: pogodba o javnem naročilu ali koncesijska pogodba, ki jo javni naročnik odda notranjemu izvajalcu brez izvedbpostopka oddajjavnega naročila ali oddajkoncesijskpogodbin housnaročilo
notranjpravo: nacionalno pravo
notranjrazseljena oseba: mednaro­dnem pravu oseba, ki zapusti svojprebivališčin spreseli znotraj meja svojdržavzaradi utemeljenega strahu pred oboroženimi spopadi, splošnim nasiljem ali kršenjem človekovih pravic
nova dejstva in novi dokazi h dejstev: dokazov dejstva in dokazi, ki jih stranknavajajo v postopku na prvi stopnji pozneje, kot bi bilto dolžnstoriti, ali v pravnih sredstvih novote
novacija: prenovitev
novela pravnega akta: splošni pravni akt, s katerim sspreminja ali dopolnjujdrug, prej sprejet splošni pravni akt
novost izuma: pogoj za pridobitev patenta, po katerem izum nsmbiti del stanja tehnike
novotnovotž mn: nova dejstva in novi dokazi
nuda proprieta lat: gola lastninska pravica
nujna cesija: odstop terjatve, ki jo stranki nalaga zakon
nujna delegacija: prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče, kadar noben sodnik določenega sodišča, ki jpristojno za odločanje, zaradi izločitvali varovanja videza nepristranskosti nmorpostopati
nujna gestija: opravljanjtujega posla, ki ga ni mogočodložiti, ker bi sicer nastala škoda
nujni dedič: zakoniti dedič, ki mu po kogentnih določbah zakona pripada del zapuščine, četudi ga jzapustnik v oporoki ali z nekaterimi neodplačnimi razpolaganji za časa življenja prezrl
nujni delež: del zapuščine, ki pripada posameznemu nujnemu dediču, npr ena polovica zakonitega dednega deleža zakoncu ali otroku zapustnika
nujni pogoj: gotovo dejstvo, ki časovno opredeljujnastop pravnih posledic
nujni ukrep: ukrep, potreben za zavarovanje javnega interesa, zlasti življenja in zdravja ljudi, javnvarnosti, javnega reda in miru ali premoženja večjvrednosti
nujno sosporništvo: pravdnem postopku enotno sosporništvo, pri katerem so sosporniki po materialnem pravu tako tesno povezani, da lahko s stvarmi ali pravicami upravljajo in razpolagajo lskupaj, zaradi česar morajo vsi skupaj nastopati v pravdi

O

obligacijski del kolektivne pogodbe: ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, ter morebitnnačinmirnega reševanja kolektivnih sporov
odmor: delavec, ki dela polni delovni čas, ima med delom pravico do odmora, ki traja 30 minut odmor pripada tudi delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom od polnega vendar najmanj 4 urna dan, sorazmerno s časom prebitim na delu čas odmora svšteva v delovni čas
odpoved pogodbo zaposlitvi: je lahko redna ali izredna
omejevalni ukrep: procesno dejanje, namenjeno zagotavljanju nemotenega poteka kazenskega postopka ali varstva ljudi in premoženja, npr varščina, hišni pripor
omejevanjkonkurence: podjetniško ali oblastno izključevanjvseh ali nekaterih tržnih tveganj, ki bi sicer obstajala, čbi bilo na trgu več tržnkonkurence
omejitev izvršbe: odločitev izvršilnega sodišča, da spredlagana izvršba omeji samo na nekatera sredstva izvršbali samo na nekaterpredmete, ki zadoščajo za uveljavitev upnikovterjatvzakonska določba, po kateri jizvršba na določen predmet dopustna samo v določenem obsegu
omejitev lastninskpravice: omejitev lastninskih razpolaganj, ki jv javnem ali zasebnem interesu, npr z ustanovitvijo služnosti, stavbnpravice, zastavnpravice
omejitev majhnega pomena: omejitev tržnkonkurence, ki formalno izpolnjujvsznakprepovedanih ravnanj, vsebinsko pa jnjen učinek na tržno konkurenco na posameznem upoštevnem trgu neznaten
omejitev trgovanja: umetno zmanjševanjobsega trgovanja med dvema državama, praviloma s postavljanjem odkritih ali prikritih ovir prostemu pretoku blaga
omilitev kazni: določitev kazni storilcu kaznivega dejanja, ki jnižja od predpisane, ali uporaba milejškazni, npr pri bistveno zmanjšani prištevnosti, pravni zmoti, poskusu kaznivega dejanja
omisivno kaznivo dejanj: opustitveno kaznivo dejanje
onerozni pravni posel: odplačni pravni poselonus probandi
opcija: pravna možnost, da oseba po svoji volji in z enostransko izjavo pridobi neko pravico, npr da kupi ali proda neko stvar v mednarodnem pravu institut mednarodnega pogodbenega prava, s katerim surejajo določena nasledstvena vprašanja, npr izbira državljanstva
opcijska pogodba: pogodba med kupcem in prodajalcem, ki enemu od njiju dajopcijo
opcijska pravica: mednarodnem pravupravica prebivalcev nekega območja, ki jiz endržavprešlo v drugo, da izberejo med njunima državljanstvoma, lahko pogojeno z izpolnitvijo določenih zahtev, kar snavadno ureja v okviru nasledstvenih vprašanj
opcijski papir: listina, ki dajimetniku pravico do opcije
opcijski rok: rok, v katerem ima imetnik opcijpravico kupiti ali prodati določeno količino česa po vnaprej določeni ceni
operacija na prostem trgu: v ekonomiji nakup in prodaja vrednostnih papirjev s strani centralnbankza uravnavanjkoličindenarja v obtoku
operacija ohranjanja miru: v medna­rodnem pravu mirovna operacija, napotena na ozemljdržavpo prekinitvi sovražnosti, da sohranja mir, npr po doseženem premirju
operativni lizing: pogodba o lizingu, ki traja vso obratovalno dobo predmeta tpogodbe, pri čemer lizing
opis kaznivega dejanja: navedba tistih dejstev v obtožbi ali sodbi o nekem preteklem dogodku, ki po presoji upravičenega tožilca ali sodišča predstavljajo znakkaznivega dejanja ali drugpomembnokoliščine
oporočitelj: zapustnik, ki s svojim premoženjem razpolaga v oporoki testat
oporočna odločba: oporočno določilo
oporočna odredba: oporočno določilo
oporočna priča: priča, ki jnavzoča pri nastajanju oporokoporočitelja in jamči za njeno pristnost, npr pri pisni oporoki pred pričami ali pri ustni oporoki
oporočna svoboda: pravica do svobodnega razpolaganja s svojim premoženjem za primer smrti svoboda testiranja
oporočni dedič: dedič, ki ga zapustnik določi v oporoki
oporočno določilo: posamezni vsebinsko in smiselno zaokroženi del oporokoporočna odločba, oporočna odredba
oporočno dvanj: prehod zapustnikovega premoženja na enega ali več dedi
oporočno razpolaganj: ravnanjoporočitelja, da v oporoki določi, komu in na kakšen način bo pripadlo v oporoki določeno premoženjpo njegovi smrti
oporoka na ladji: oporoka, ki jo oporočitelju po njegovi ustni izjavi sestavi poveljnik ladje
oporoka na letalu: oporoka, ki jo oporočitelju po njegovi ustni izjavi sestavi poveljnik letala
oporoka: enostranska, preklicna, oblična in strogo osebna izjava volje, s katero oporočitelj razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti poslednja volja, testament
opozicijski poslanec: poslanec poslanskskupine, ki npodpira vladnkoalicije
opozicijski razlog: razlog za ugovor dolžnika v izvršilnem postopku, zaradi katerega izvršba kljub obstoju izvršilnega naslova ni dopustna, ker jterjatev, ki naj sizvrši, prenehala, npr zaradi izpolnitve, ali jovirana, npr zaradi poteka zastaralnega roka za njeno prisilno izvršitev
opozicijski ugovor: ugovor dolžnika, s katerim uveljavlja katerega od opozicijskih razlogov
opozorilna sankcija: pravna sankcija, ki sizrečstorilcu kaznivega dejanja namesto kazni in vsebujopozorilo, da bo sodiščstorilcu v primeru nespoštovanja navodil ali ponovitvkaznivega dejanja izreklo kazen admonitivna sankcija
opravičenjpredznamb: opravičitev predznambe
opravičitev predznambe: predlog vknjižbpredznamovanpravicz učinkom od trenutka, od katerega učinkujpredznamba tpravicna podlagi listine, ki jpodlaga za vknjižbo tpravicopravičenjpredznambe
opravičljiva zmota: zmota stranke, ki pri sklenitvi pogodbravna s skrbnostjo, zahtevano v pravnem prometu zmota, ki sji storilec kaznivega dejanja kljub potrebni skrbnosti ni mogel izogniti neizogibna zmota
opravilna sposobnost: poslovna sposobnost
opravilna številka: številčna oznaka spisa v posamezni zadevi
opravljanjstoritev: obdavčljiva transakcija v sistemu davka na dodano vrednost, ki obsega vse, kar ni dobava blaga dobava storitev
oprostilna sodba: kazenska sodba, s katero jobtoženec oproščen obtožbe
oprostitev izvršbe: zakonsko izvzetjdoločenega predmeta iz izvršbe, npr rudnih in naravnih bogastev, zaradi česar izvršba nanj ni dopustna
oprostitev obdolženca: odločitev sodišča, da obdolženec ni storil kaznivega dejanja, da obstajajo okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost dejanja, da ni dokazano, da jobdolženec storil očitano mu kaznivo dejanjali da jpomen dejanja nesorazmeren posledicam kazenskega pregona
oprostitev pričanja: pravica osebe, da ji iz upravičenih razlogov, npr bližnjega sorodstva s stranko, ni treba pričati v določeni zadevi
optimizacija postopka: poenostavitev postopka
opustitev carin: opustitev nalaganja carinskih dajatev ob uvozu določenega blaga v okviru prostega trgovinskega območja za spodbuditev gospodarskaktivnosti ali konkurenčnosti
opustitev pomoči: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki npomaga drugi osebi v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storila brez nevarnosti zasali za koga drugega
opustitvena tožba: dajatvena tožba, s katero tožeča stranka zahteva, naj sodiščtoženi stranki prepovdoločeno dejanje, npr uporabo firme, kratenjslužnosti
opustitveno kaznivo dejanj: skaznivo dejanje, izvršeno tako, da storilec nizpolni svojega dolžnega ravnanja omisivno kaznivo dejanje
ordrska klavzula: klavzula, po kateri svrednostni papir prenesna drugo osebo po odredbi imetnika
ordrski ček: ček, ki sglasi na prejemnika plačila z dodatkom »po odredbi« ali brez tega dodatka ček na ime
ordrski vrednostni papir: mvrednostni papir, ki sglasi po nalogu določenosebin sprenaša z indosamentom vrednostni papir po nalogu, vrednostni papir po odredbi
organ samoupravnlokalnskupnosti: organ, ki jdel organizacijsamoupravnlokalnskupnosti in nima samostojnpravnosebnosti, ima pa zakonsko določene, praviloma oblastnpristojnosti, npr župan, občinski svet, redarstvo občinski organ
organ v sestavi ministrstva: mdržavni upravni organ, ki justanovljen znotraj ministrstva za opravljanjspeci
organ: oseba ali skupina oseb, ki opravlja določennaloge, pristojnosti ali funkcije
organizacija za plačilni promet: banka, hranilnica ali druga organizacija, ki jv skladu z zakonom pooblaščena za izvajanjstoritev plačilnega prometa
organizacijska svoboda: svoboda vseh delavcev in delodajalcev, da lahko ustanovijo ali svčlanijo v organizacije, ki so jih prosto ustanovili, za uveljavljanjin varstvo svojih interesov
organizator shoda: oseba, za račun katersizvedshod ali prireditev oseba, ki tej vlogi javno razglaša pred pristojnim organom
organizirana kriminalna združba: skupina oseb, ki szdružijo zaradi izvajanja kaznivih dejanj, pridobivanja protipravnpremoženjskkoristi ali družbenmoči in delujejo po načelih hierarhičnureditvin delitvdela
organizirana prekinitev dela: stavka
organizirani gospodarski kriminal: organizirani kriminal, pri katerem skriminalna združba ukvarja ali namerava ukvarjati z gospodarskimi kaznivimi dejanji
organizirani kriminal: kontinuirano, najpogostejhierarhično organizirano kriminalno delovanjvečjega števila ljudi, ki načrtno delujejo na širšem, pogosto tudi čezmejnem prostoru
originarna pridobitev pravice: izvirna pridobitev pravice
originarni dokaz: izvirni dokaz
oroporočiteljeva prava volja: volja, ki jo oporočitelj želi v resnici izraziti v oporoki, četudi morda na prvi pogled ni razpoznavna in potrebujustrezno razlago
orožni list: upravna odločba, s katero pristojni organ za določen čas dovoli posamezniku posest in nošenjregistriranega kosa orožja ali po preteku veljavnosti lnjegovo posest
osamitev obsojenca: ukrep zoper obsojenca, ki ovira delo in življenjv zavodu za prestajanjkazni zapora, da prestaja kazen ločeno od drugih obsojencev
oscilacija cen: v ekonomiji gibanjcen v času med dvema skrajnima vrednostma
osciliranjokrog ravnotežncene: ekonomiji gibanjcen v času zaradi počasnega prilagajanja ponudbpoložaju na trgu, do katerega pride, čimata krivulja povpraševanja in krivulja ponudbenak nagib
oseba brez državljanstva: v mednarodnem pravu
oseba civilnega prava: fizična ali pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu civilna pravna oseba
oseba javnega prava: oseba, ustanovljena z javnopravnim aktom z namenom uresničevanja in varovanja javnega interesa, zaradi česar sfinancira iz javnih sredstev in zanjo veljajo omejitvpri naročanju, zaposlovanju in posebnobliknadzora, npr država, občina, javni zavod, centralna banka
oseba pod skrbništvom: otrok, ki mu jpostavljen skrbnik, ker nima staršev ali ker starši zanj nskrbijo varovanecpolnoletna oseba, ki ji jpostavljen skrbnik, ker ji jodvzeta poslovna sposobnost, npr dementna oseba varovanec oseba z dvojnim državljanstvom
oseba z več državljanstvi: v mednarodnem pravu
osebna davčna olajšava: davčna olajšava, ki jvezana na okoliščinzavezanca za davek kot posameznika, npr na starost, poklic, zdravstveno stanje, študentski status
osebna družba: gospodarska družba, za obveznosti katervsaj nekateri družbeniki odgovarjajo z osebnim premoženjem, npr družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba osebna gospodarska družba
osebna gospodarska družba: osebna družba
osebna izkaznica: upravna odločba, s katero sdovoljujprehod državnmejz zakonom določenih držav, zlasti v eu, in ki kot potrdilo ali javna listina izkazujnpr istovetnost in državljanstvo imetnika
osebna krivda: subjektivna krivda
osebna lastnina: lastnina stvari za osebno rabo
osebna morala: pravila in načela, ki jih posameznik ponotranji kot vodila pri presojanju, kaj jpravilno in kaj zavržno
osebna obramba: obramba, ki jo izvaja domnevni storilec sam s svojimi procesnimi dejanjiosebna obveznostobveznost, ki jo lahko opravi ldolžnik
osebna pravica: pravica, ki jneločljivo vezana na osebo imetnika pravicin jneprenosljiva ter nepodedljiva, npr osebna služnost
osebna preiskava: preiskava oblačil, osebnih predmetov in površintelesa osebe, ki ssmopraviti, čjverjetno, da sbodo pri njej našli slvi ali predmeti, pomembni za kazenski postopek
osebna svoboda: človekova pravica, s katero svarujnjegova duhovna in telesna svoboda
osebna škoda: škoda, ki jposledica kršitvosebnostnih pravic
osebni interes: interes osebe, da uveljavlja določeno upravičenje, za kar pa nima nujno pravnpodlagindividualni interes, posamični interes
osebni podatki: so informacijv zvezi z določenim posameznikom to so informacije, ki lahko skupaj privedejo do identifikacijdoločenosebe
osebni prejemek: denarni prejemek, ki ga delavec v določenem obdobju prejmza svojdelo ali v zvezi z delom, npr plača, bonitete, regres, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina
osebni status: celota človekovih osebnostnih značilnosti, na katerpravni sistem veždoločenpravnposledice, razvidniz matičnega registra, npr spol, starost, državljanstvo, zakonski stan civilno stanje, osebno stanje
osebni stečaj: stečajni postopek zoper prezadolženo fizično osebo, s katerim prijavljeni upniki prejmejo poplačilo v enakih deležih
osebno delo: opredelilna lastnost delovnega razmerja, zaradi katerlahko delo v pogodbi o zaposlitvi opravlja ldelavec,
osebnostno pravo: pravo, ki ureja osebnostnpravice
osirotelo delo: avtorsko delo, za katero avtorja tudi po skrbnem iskanju ni mogočnajti ali opredeliti
oskrbovanjotroka v tuji družini: rejništvo
osnova za odmero pokojnine: pokojninska osnova
osnovna plača: določi sgledna zahtevnost dela, za katerega jdelavec sklenil pogodbo o zaposlitvi predstavlja fiksni del plače osnovna plača mora biti določena v pogodbi o zaposlitvi delovna uspešnost pa sdoloči upoštevajoč gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela
osnovna plača: plača, določena v pogodbi o zaposlitvi, ki pripada delavcu za delovno mesto ali vrsto dela gledna njegovo zahtevnost in josnova za obračunavanjdodatkov in nadomestil
osnovni kapital: z zakonom predpisan minimalni kapital, razdeljen na delnicali deleže
osnovni pravni posel: temeljni pravni posel
osnutek pravnega akta: delovno besedilo pravnega akta, ki spredloži pristojnemu organu v obravnavo
ostanek glasov: glasovi volivcev, ki pri volitvah v državni zbor ostanejo po opravljeni delitvi na ravni volilnenotin srazdelijo na ravni države
osumljenec: oseba, zoper katero v predkazenskem postopku pristojni državni organ opravi določeno dejanjali ukrep zaradi obstoja razlogov za sum, da jizvršila ali sodelovala pri izvršitvi kaznivega dejanja
oškodovalec: oseba, ki povzroči škodo
otvoritvena bilanca: bilanca stanja, ki izkazujstanjsredstev in obveznosti do virov sredstev stečajnega dolžnika na dan začetka stečajnega postopka
otvoritvena bilanca: prikazujsredstva in obveznosti do virov sredstev ob ustanovitvi organizacijali ob začetku novega poslovnega leta
otvoritveno poročilo: sestavljeno je iz opisa stečajne mase, ki mora vključevati podatko vrednosti stečajnmasin premoženju, ki jo sestavlja, predloga načrta poteka stečajnega postopka iz 3 člena tega zakona in predloga predračuna stroškov stečajnega postopka iz 356 člena
ovadenec: oseba, zoper katero jvložena kazenska ovadba
ovaditelj: oseba, ki vloži kazensko ovadbo
ovira za sklenitev zakonskzveze: ž
ovira za vstop: ovira, ki gospodarskim družbam ali posameznikom otežujali onemogoča prihod na določeno tržiščali trg delovnsile
oviranjuradnosebpri delu: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki uporabi zoper uradno osebo fizično silo, grožnjo ali ustrahovanjz namenom, da bi vplivala na opravljanjuradnih dolžnosti uradnosebv pravosodju, v organih odkrivanja in pregona v zvezi s kazenskim postopkom
ozemeljsko enotna država: unitarna država
označitev meje: določitev poteka urejenmejv naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra, ki jo izvedgeodetsko podjetje
ožja akrescenca: prirast dednega deleža odpadlega dediča dedu ali babici zapustnika ali liniji enega ali drugega v primeru, ko po zapustniku ndedujeden od njiju in tudi nnjuni potomci
ožja družina: družina
ožji družinski član: v medicinskem pravu oseba, ki ima pravico do nadomestnega odločanja v zakonsko določenih primerih, in sicer pacientov zakonec, zunajzakonski partner, oseba iz partnerskzveze, starši, posvojitelji, stari starši, otroci, posvojenci, vnuki ter bratjin sestre

P

plača: je sestavljena iz osnovnplače, dela plačza delovno uspešnost in dodatkov
pogodba o zaposlitvi: pogodba med delavcem in delodajalcem, s katero sza določen ali nločen čas sklendelovno razmerjza delo na določenem delovnem mestu ali za določeno vrsto dela
poskusno delo: za poskusno delo se morata delavec in delodajalec dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi poskusno delo lahko traja največ 6 mesecev in se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela
poslovni del: poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam čpripada več osebam, uresničujejo pravicin so odgovornza obveznosti iz poslovnega deleža skupno družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, slahko sporazumejo, da so v razmerju med njimi samimi udeleženi
poslovodstvo: za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po tem zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle
pravno procesno pravo: pravo, ki ureja upravni postopek in upravni spor ter sodni nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo posamičnih upravnih aktov
premoženje: stvari, denar, ki jih ima kdo v svoji lasti
prenos deleža: poslovni deleži slahko odsvojijo in dedujejo čdružbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi en ali več deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost za odsvojitev deleža jpotrebna pogodba, ki jizdelana v obliki notarskega zapisa
presečni dan: zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
presežni delavec: presežni delavci so vsi tisti delavci, katerim delodajalec vroči odpoved pogodbo zaposlitvi iz nekega poslovnega razloga
prikrito delovno razmerje: do njega pridtakrat, ko jrazmerjmed delavcem in delodajalcem navzven drugačno, kot jv resnici glavni namen jizničenja ali zmanjšanja zaščite, ki szagotavlja delavcem oziroma zaradi izogibanja plačila davkov in prispevkov
prodaja podjetja: je kompleksen in dolgotrajen prodajni postopek, poleg potencialnih kupcev boste usklajevali tudi strokovnjake s pravnega, finančnega in davčnega področja
program presežnih delavcev: program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati razlogza prenehanjpotreb po delu delavcev, ukrepza preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delodajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve
prošnja za pomilostitev: prošnja, s katero obsojenec prosi predsednika republike, da smu odpusti kazenski pregon, delno ali popolno odpusti izvršitev kazni ali skako drugačublaži njegov pravni položaj
protekcionistična carina: carina, ki ščiti proizvajalcposamezndržavali državčlaniccarinskunijpred uvozom blaga iz tretjih držav varstvena carina, zaščitna carina
protekcionistična trgovinska politika: ekonomiji
protektorat: v mednarodnem pravu na mednarodni pogodbi temelječpokroviteljstvo nekdržavnad določenim nesamoupravnim območjem v mednarodnem pravu nesamoupravno območjpod pokroviteljstvom nekdržave
protest v odsotnosti: protest menice, ki sopravi, čmeničnega zavezanca ni mogočnajti v njegovi poslovalnici ali njegovem stanovanju protest v zrak
protest v zrak: protest v odsotnosti
protest: javna listina, ki potrjuje, da menični ali čekovni zavezanec ni izpolnil meničnali čekovnobveznosti v mednarod­nem pravu enostranski akt države, ki izraža nestrinjanjz določenim ravnanjem drugdržavin ima določenmednarodnopravnposledice
protestirana menica: menica, o kateri ss posebno listino ugotovi, da jdelno ali popolnoma odklonjen njen akcept ali njeno plačilo
protestna izjava: izjava, da menični ali čekovni zavezanec ni izpolnil meničnali čekovnobveznosti v mednarodnem pravu
protestna listina: listina, ki jo izda protestni organ po izvedenem protestu menice
protidokaz: nasprotni dokaz
protigarancija: bančna garancija, s katero sbanka zavežizplačati določen znesek izdajatelju bančngarancijza primer, da ta prejmzahtevo za plačilo ali izplača garantirani znesek kontragarancija
prvopostavljeni dedič: oseba, ki deduje, dokler npriddo substitucijskega primera in ga pri dvanju nadomesti nadomestni dedič institut
prvostopenjska odločba: odločba, ki jo izda sodišče, upravni ali drug organ, na prvi stopnji odločanja in s katero odloči o pravici, pravni koristi ali obveznosti strankna podlagi njenzahtevali po uradni dolžnosti
prvostopenjska sodba: sodba, s katero sodiščodloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka ali o obtožbi na prvi stopnji odločanja
prvostopenjska upravna odločba: upravna odločba, s katero upravni organ odloči o utemeljenosti zahtevka ali naložitvi obveznosti na prvi stopnji odločanja
prvostopenjski organ: organ, ki prvi odloča o sporu ali zahtevku
prvostopenjski upravni organ: upravni organ prvstopnje
prvostopenjsko sodišč: sodišče prve stopnje
psevdonimna kazenska ovadba: kazenska ovadba, katervložnik joznačen z lažnim imenom ali vzdevkom
publicijanska tožba: tožba, s katero domnevni lastnik uveljavlja enako pravno varstvo zoper odvzem stvari ali vznemirjanjkot pravi lastnik actio publiciana
publicitetno načelo: načelo javnosti publikacija predpisov
punktacija: zapis o bistvenih sestavinah pogodbe, ki vključujdogovor, da bosta stranki ostalsestavindoločili pozneje
putativna skrajna sila: skrajna sila, ko oseba izvrši kaznivo dejanjv zmotnem prepričanju, da z njim odvrača nevarnost namišljena skrajna sila
putativni riziko: v zavarovalnem pravu riziko pri zavarovanje u za nazaj, ki jzavarovan tudi, čnastanpred sklenitvijo zavarovalnpogodbe
putativno kaznivo dejanj: dejanje, za katero oseba zmotno misli, da je kaznivo
quasi ususfructu lat: nepravi užitek

R

razlog: nevzdržnost zakonskzveze, ki omogoča vložitev tožbza razvezo zakonskzveze
razvezni rok: rok, ko učinki pravnega posla prenehajo resolutivni rok
razvrednotenjvalut: v ekonomiji zmanjšanjvrednosti valutv razmerju do drugih valut
reaktiviranjupokojenca: ponovna sklenitev pogodbo zaposlitvi z župokojeno osebo, ki s tem ponovno pridobi status zavarovanca v pokojninskem zavarovanju in izgubi status uživalca pokojninponovna zaposlitev
realizacija vrednostnega papirja: unovčenje vrednostnega papirja
realna kolacija: kolacija, pri kateri zakoniti dedič vrnzapustnikovo darilo v zapuščino v naravi ali izročitvvolila nzahteva
realna obrestna mera: ekonomijiobrestna mera, iz katerjizločen vpliv inflacijin odraža realnstroškfinanciranja kreditojemalca in realen donos kreditodajalca
realna pogodba: pogodba, ki jsklenjena takrat, ko stranka izpolni določeno obveznost realni kontrakt
realna služnost: stvarna služnost
realna subrogacija: nadomestitev odsvojenstvari z denarnim zneskom ali drugo stvarjo, dobljeno zanjo
realna unija: skupnost dveh držav z istim državnim poglavarjem, ki v razmerju do tretjih držav praviloma nastopa enotno
realni bruto domači proizvod: v ekonomiji bruto domači proizvod, iz katerega jizločen vpliv spremembcen
realni davek na premoženj: mdavek na premoženje, katerega vir za plačilo jobdavčeno premoženje, zato ss plačilom davka zmanjšujobdavčeno premoženjdavčnega zavezanca
realni davek: objektni davek
realni devizni tečaj: v ekonomiji nominalni devizni tečaj, prilagojen relativnim spremembam cen doma in v tujini
realni dokaz: z materialni dokaz
realni kontrakt: realna pogodba
realni pravni akt: materialni pravni akt
realni stek kaznivih dejanj steka: mveč kaznivih dejanj, ki jih storilec izvrši z več ravnanji, za katera smu sodi v istem postopku
realno brem: na stvarno breme
realno načelo: varstveno načelo
recepcijska teorija: sprejemna teorija
recepis: pobotnica recidivist
recipročnost mednarodnem pravu: načelo vzajemnosti
recognitio: sodna prepoznava
redarstvo: upravni organ enali več občin, ki izvršujnalognadzora nad izvrševanjem občinskih predpisov, npr nadzor nad mirujočim prometom
redhibitorna tožba: tožba, s katero szahteva razdor dvostransko zavezujočpogodbzaradi napak blaga ali storitvin vzpostavitev prejšnjega stanja
redna cena: vrednost stvari, ki ima tržno ceno, ocenjena z objektivnimi merili pretium ordinarium
redna delnica: navadna delnica
redna odpoved: za redno odpoved pogodbo zaposlitvi jznačilno, da pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom
redni sodni postopek o prekršku: postopek o prekršku, ki ga vodi sodišče, kadar jizvršen prekršek, za katerega zakon ndovoljujhitrega postopka o prekršku
redno pravno sredstvo: pravno sredstvo, ki ga jmogočvložiti zoper nepravnomočno odločbo, npr pritožba
redno priposestvovanjlastninskpravice: priposestvovanjlastninskpravicna nepremičnini, ki ob izpolnjenih pogojih dobrovernin zakonitposesti nepremičnintraja določeno krajšo dobo pravo priposestvovanjlastninskpravice
redno sodišč: sodiščsplošnpristojnosti
redno upravljanj: posli, ki so potrebni za obratovanjin vzdrževanjstvari v solastnini za doseganjnjenega namena
redukcija oporočnih razpolaganj: odprava oporočnih razpolaganj
reeksekucija: nasprotna izvršba
reelekcija: ponovna izvolitev, predpisana za določenfunkcije
referenca: izkazovanje obstoja določene okoliščine, ki je zahtevana kot pogoj ali merilo
referenčna obrestna mera: obrestna mera, ki josnova za izračun nekdrugobrestnmere
referendum o spremembi ustave: ustavni referendum
referendum o ustanovitvi občine: referendum, na katerem prebivalci lokalnskupnosti odločijo o ustanovitvi novobčinali o njenem preoblikovanju
referendumska večina: predpisana večina volivcev, potrebna za sprejem odločitvna referendumu
referendumska zahteva: zahteva za razpis referenduma
referendumsko območj: teritorialno določeno območje, na katerem srazpišreferendum, npr država, samoupravna lokalna skupnost ali njen del
refleksni učinek sodb: posredni učinek sodnodločbna razmerja, ki neposredno niso bila predmet obravnavanja v postopku, v katerem jbila izdana
reformatorično pooblastilo: pooblastilo organu, ki odloča o pravnem sredstvu zoper odločbo, da izpodbijano odločbo spremeni in nsamo razveljavi
reformatorično pravno sredstvo: pravno sredstvo, na podlagi katerega smorgan višjstopnjizpodbijano odločbo spremeniti in nsamo razveljaviti
regija: oblika organiziranlokalnali širšpolitično, geografsko, gospodarsko ali drugačopredeljenskupnosti v nekaterih državah
register društev: uradna evidenca z upravno odločbo vpisanih društev v državi in podatkov o njih
register izobraževalnih obratovalnic: javna knjiga obratovalnic, ki izvajajo poklicno izobraževanjvajencev
register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin: javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljenali neposestno zastavljenin imajo določen enolični identifikacijski znak, npr številko parcelz oznako katastrske občine
register obrtnih dovoljenj: javna knjiga obrtnzbornice, v kateri so vpisanfizičnin pravnosebe, ki opravljajo obrtno dejavno
register pravic: uradna evidenca registriranih patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, modelov, znamk in geografskih označb
register protestiranih menic: enotni javni register, v katerega notarji vpisujejo podatko napravljenih protestih menic zaradi neplačila, čso menicizdali gospodarski subjekti protestni register
registracija mednarodnpogodbe: v mednarodnem pravu vpis mednarodne pogodbe v register sekretariata ozn, da se zagotovi njena objava, ki omogoči sklicevanje nanjo pred organi ozn
registrirana istospolna partnerska skupnostž: sklenjena partnerska zveza
registrska tablica: prometna oznaka motornega vozila, ki jo v upravnem postopku izda pristojni organ skupaj s prometnim dovoljenjem
reivindikacija: lastninska tožba
reivindikacijska tožba: lastninska tožba
rejenec: otrok, ki snamesti v rejniško družino na podlagi odločbo namestitvi otroka v rejništvo
rejnik: oseba, ki vsakodnevno negujin skrbi za otroka, ki začasno nmorprebivati v svoji družini, na podlagi odločbo namestitvi otroka v rejništvo
rejnina: povračilo materialnih stroškov za oskrbo rejenca in plačilo za rejnikovo delo
rejniška družina: skupnost rejnika in otroka, nameščenega v rejništvo
rejniška pogodba: pogodba med organom socialnega varstva in rejnikom, s katero sdoločijo pravicin dolžnosti rejnika pri izvajanju rejništva pogodba o rejništvu
rejništvo: oskrba in vzgoja otroka pri osebah, ki niso njegovi biološki starši, na podlagi odločbpristojnega organa oskrbovanjotroka v tuji družini
reklamacija: kupčeva izjava prodajalcu, da ima stvar napako
rekonstrukcija: preiskovalno dejanjv kazenskem postopku, pri katerem sponovi
rekreditiv: v mednarodnem pravu
rekta akcept: akcept, ki izključi odgovornost akceptanta proti indosatarju, vendar pa npovzroči neveljavnosti indosamentov
rekta ček: ček, ki sglasi na določenega prejemnika plačila s klavzulo »npo ukazu« ali s podobno oznako
rekta menica: menica, ki ni prenosljiva z indosamentom, ampak s cesijo
rekta vrednostni papir: imenski vrednostni papir
relativna cena: ekonomiji cena dobrine, izražena z drugo dobrino ali dobrinami
relativna človekova pravica: človekova pravica, ki jo jv skladu s pravom, zlasti načelom sorazmernosti, mogočomejiti zaradi varovanja pravic drugih ali javnega interesa
relativna neveljavnost: izpodbojnost relativna pravica
relativna večina: večina, potrebna za sprejem odločitve, ki sdoloči gledna število navzočih članov kolegijskega ali volilnega telesa
relativni nujni dedič: nujni dedič, ki mora poleg bližnjsorodstvenpovezanosti z zapustnikom izpolnjevati špogoj, da jtrajno nezmožen za delo in nima sredstev za življenje
relativni rok: rok, ki začnteči z nastopom določenega dogodka, njegovo trajanjpa jdoločeno v urah, dneh, mesecih ali letih, npr rok za pritožbo 5 dni od vročitvodločbe, rok za odpravo odločb5 let od njenizdajdies a quo
relativni zastaralni rok: rok, po preteku katerega preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti rok, po preteku katerega davka ni več mogočnapovedati, obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati, zahtevati njegovega vračila ali ga izterjati
relativno bistvena kršitev določb postopka: bistvena kršitev določb postopka, za katero jtreba izkazati, da vpliva ali bi lahko vplivala na zakonitost ali pravilnost odločbe
relativno nesposobna priča: priča, ki je sicer sposobna pričati, vendar v primerih, določenih z zakonom, ne sme biti zaslišana
relevantni trg: upoštevni trg
remonstrativno pravno sredstvo: nedevolutivno pravno sredstvo
remuneratorično darilo: darilna pogodba iz hvaležnosti
renta: denarna odškodnina, ki splačujperiodično v vnaprej določenih zneskih
rentna pogodba: pogodba, ki jlahko odplačna ali neodplačna in s katero sena stranka zaveže, da bo drugi stranki dajala občasndajatve
rentno zavarovanje: življenjsko zavarovanje, pri katerem szavarovalnica zavežplačevati upravičencu periodični znesekrenvoi
reparacija: mednarodnem pravu povrnitev škodzaradi protipravnega ravnanja državz vrnitvijo v prejšnjstanje, s plačilom odškodninali z zadoščenjem
reparatorna sankcija: pravna sankcija, ki zavezujstranko, da povrnpovzročeno škodo ali prikrajšanje
reparticijski davek: davek, pri katerem predpisi določajo skupni znesek davka, ki ga jtreba pobrati za potrebproračuna, ndoločajo pa, koliko jdolžan plačati posamezni davčni zavezanec kontingentirani davek
repatriacija: vrnitev razseljenih oseb nazaj v domovino, ki ga organizira in financira država trenutnega bivanja razseljenih oseb
represivna prevencija kriminala: preprečevanjkaznivih dejanj z represivnimi ukrepirepresivna ustavnosodna presoja
represivni ukrep: ukrep, s katerim država pose temeljnčlovekovpravicposameznika zatiralni ukrep
reprezentacijska pravica: vstopna pravica
reprezentativni mandat: mandat, pri katerem izvoljeni poslanec ni vezan na navodila svojih volivcev
reprezentativni sindikat: sindikat, ki smu priznajo posebnpristojnosti na podlagi objektivnih in vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev
reprodukcija: žkopija avtorskega dela v analogni ali digitalni obliki v ekonomijikrožni proces, v katerem sizmenjujejo in ponavljajo fazgospodarskega krožnega toka
republika: državna ureditev, v kateri jdržavni poglavar izbran na volitvah
res derelicta: opuščena stvar
res iudicata: pravnomočno razsojena stvar
res sub iudice: zadeva, o kateri teče postopek pred sodiščem
res transacta: zadeva, o kateri jsklenjena sodna poravnava
resna grožnja: grožnja, ki jizražena tako, da vzbudi pri osebi občutek ogroženosti, strahu, nemira
revizijska sodba: sodba, s katero vrhovno sodiščv pravdnem postopku ali upravnem sporu reviziji ugodi ali jo zavrne
revizijski razlog: razlog, zaradi katerega jmogočvložiti revizijo
revizijsko poročilo: zapis ugotovitev revizorja o pregledu poslovnega letnega poročila in izjavposlovodstva o upravljanju gospodarskdružbe
revizijsko sodišč: vrhovno sodišče, ki jpristojno za odločanjo reviziji
revizor: oseba, ki ima dovoljenjza opravljanjrevizorskih poslov
revizorska služba: organizirana skupina revizorjev, ki kolektivno opravljajo revizijo
revizorski posel: pregled letnih poslovnih in računovodskih poročil ter drugih listin o poslovanju, kadar to predpisujzakon in na način, ki ga ureja zakon
revocatio tacita: molčeči preklic oporoke
revolving akreditiv: obnovljivi akreditiv
revolving kredit: kratkoročni kredit, ki omogoča občasno črpanjlikvidnih sredstev
revolvinški akreditiv: obnovljivi akreditiv
revotacija: ponovno glasovanjsodnega senata o odločbi, ki šni bila poslana strankam
rezidenčna država: mednarodnem pravu
rigidna plača: ekonomiji plača, ki snprilagodi spremembi ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem po delu
rigidna ustava: toga ustava
rimesa: menica, namenjena za plačilo dolga
riziko: v zavarovalnem pravu bodoči negotovi dogodek, ki jneodvisen od izključnvoljpogodbenikov nevarnost ročna zastava
ročno znamenj: znamenjnepismenosebna listini, ki izvira od tosebe
roditeljska pravica: pravica in dolžnost starša, da skrbi za življenje, osebnostni razvoj, pravicin koristi svojih mladoletnih otrok
rojstni list: izpisek iz matičnega registra o rojstvu
rok za razglasitev: rok, ki začnteči naslednji dan po sprejemu zakona, v katerem državni poglavar razglasi zakon
rok zapadlosti: rok dospelosti
rok: časovno obdobje, v katerem jtreba opraviti določeno dejanjali pred potekom katerega določenega dejanja ni mogočopraviti
rop: tatvina, izvršena z uporabo silzoper kako osebo ali z grožnjo z neposrednim napadom na življenjali telo
roparska cena: cena, nižja od proizvodnih stroškov določenega proizvoda, s katero podjetjs prevladujočim položajem na upoštevnem trgu ta položaj zlorabi predatorska cena
roparska tatvina: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki jzalotena pri tatvini in uporabi silo ali zagrozi z uporabo silzato, da bi obdržala ukradeno stvar
rotativni akreditiv: obnovljivi akreditiv
rubežna zastavna pravica: zastavna pravica, ki jo upnik pridobi z vpisom rubeža v register ali s samim rubežem, ki ga sodiščali davčni organ opravi na upnikov predlog
rubrika: marginalna rubrika

S

sistematizacija delovnih mest: ureditev, razvrstitev po določenem sistemu, v določensisteme
sklep o prenosu podjetja: podjetnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri registrskem organu pred vložitvijo prijavprenosa podjetja za vpis v register mora podjetnik objaviti nameravan prenos predlogu za vpis prenosa podjetja jtreba priložiti sklep o prenosu podjetja in listine
skupno premoženje: partnerja upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno partnerja slahko dogovorita, da leden od njiju upravlja premoženjali njegov del ali da ga upravlja in z njim tudi razpolaga, upoštevajkoristi drugega partnerja dogovor o upravljanju skupnega premoženja
sodni register: sodni register jjavna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o gospodarskih družbah in nekaterih drugih pravnih osebah
spor o pravicah: o sporu o pravicah govorimo kadar sstranki nstrinjata z načinom izvajanja določb veljavnkolektivnpogodbali pa ena od strank ugotavlja njeno kršitev
sporazumna odpoved: sporazum o prenehanju delovnega razmerja, jdogovor med delavcem in delodajalcem, da delovno razmerjprekineta, pod pogoji, ki jih postavita sama sporazumno prenehanjdelovnega razmerja je, ko si oba želita, da se delovno razmerje preneha takoj
statusna preoblikovanja: preoblikovanjsp v doo
stečaj zapuščine: postopek stečaja zapuščinsvodi, da bi vsi upniki iz stečajnmasprejeli plačilo svojih navadnih terjatev do zapustnika hkrati in v enakih deležih
stečaj: prenehanjdoločendružbe postopek stečaja szačnnad dolžnikom, ki jdljčasa prezadolžen ali plačilno nesposoben
stečajna masa: stečajna masa jvspremoženjter prihodki dolžnika, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja in tudi premoženje, ki ga posameznik pridobi tekom postopka osebnega stečaja
stečajni postopek: namen stečajnega postopka jpoplačilo terjatev upnikov iz premoženja podjetja oziroma iz stečajnmase stečaj podjetja jdolžno predlagati predlagati poslovodstvo družbe predlog za začetek stečajnega postopka vloži tudi upnik
stečajni upravitelj: imenujga sodiščna predlog agencijza zavarovalni nadzor agencija za zavarovalni nadzor lahko za stečajnega upravitelja predlaga samo osebo, ki ima veljavno dovoljenjministra, pristojnega za pravosodje
stranka okvirnega sporazuma: oseba, ki ss sklenitvijo okvirnega sporazuma zaveže, da bo v določenem obdobju za javnega naročnika dobavljala blago ali izvajala storitvdvorni dobavitelj
stranka v postopku: procesni subjekt, ki zahteva odločitev sodišča ali upravnega organa ali zoper katerega szahteva taka odločitev v sodnem ali upravnem postopku
stranska intervencija: pridružitev tretjosebeni od pravdnih strank, ker ima pravni interes, da ta stranka zmaga
stranska kazen: kazen, ki sizrečza kaznivo dejanjpoleg glavnkazni
stranska kazenska zakonodaja: zakoni, ki poleg kazenskega zakonika opredeljujejo kazniva dejanja ali urejajo kakšen institut kazenskega prava drugače, kot jurejen v kazenskem zakoniku
stranska obveznost: akcesorna obveznost
stranska pravica: akcesorna pravica
stranska sankcija: pravna sankcija, ki sizrečza protipravno dejanjpoleg glavnsankcije
stranski pravni posel: akcesorni pravni posel
stranski udeleženec: oseba, ki ni stranka, vendar slahko udeležujpostopka, kadar tako določa zakon
stranski vrednostni papir: del serijskega vrednostnega papirja, ki jnamenjen uveljavljanju periodično zapadlih pravic iz papirja
striktno pravno pravilo: pravno pravilo z nedvoumno vsebino
stroga kazen: kazen, ki močno pose pravicstorilca kaznivega dejanja, npr v njegovo premoženje, svobodo
strogi rok: rok, ki jdoločen s kogentno pravno normo in ga stranknmorejo spreminjati po lastni volji
strogo osebna zadeva: zadeva, ki nprenesnadomestnega odločanja, npr priznanjočetovstvastrokovna kvalifikacija
strokovni delavec: delavec, ki izpolnjujposebej določenpogojza opravljanjnekega dela ali poklica, kar potrjujtudi z opravljenim strokovnim izpitom, npr za varnost in zdravjpri delu
strokovno izpopolnjevanj: poglabljanje, posodabljanje, dopolnjevanjin razširjanjznanja in spretnosti za delo v določeni stroki
strokovno usposabljanj: neformalno in neinstitucionalno izobraževanje, namenjeno ožji skupini oseb, pri katerem posamezniki sistematično pridobivajo in razvijajo znanja, veščine, vedenja, spretnosti in sposobnosti za opravljanjdoločenih del in nalog
stroški kazenskega postopka stroškov: stroški, ki nastanejo organom kazenskega postopka ali drugim osebam zaradi kazenskega postopka ali v zvezi z njim
stroški postopka stroškov: stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi njega, npr sodntakse, upravntakse, pričnine, izvedenine, odvetniški stroški v pravdnem postopku pravdni stroški
stroški za prehrano med delom stroškov: denarni prejemek, do katerega jupravičen vsak delavec in jnamenjen kritju stroškov obroka hranmed delovnim časom
stroški za prevoz na delo in z dela stroškov: denarni prejemek, do katerega jupravičen delavec zaradi stroškov, ki jih ima s prihodom na delo in z odhodom z dela
stroškovna cena: cena, ki odraža zgolj stroške, potrebnza izdelavo proizvoda, npa tudi marže
stroškovni izrek: odločitev sodišča ali upravnega organa, kdo in v kakšni višini jdolžan drugim udeležencem ali organu povrniti stroškpostopka
strožja večina: kvalificirana večina
strožje nadzorstvo staršev ali skrbnika: do leta 995 vzgojni ukrep, s katerim sodiščodloči, da mladoletni storilec kaznivega dejanja ostanpri starših ali skrbniku, ki ga morajo strožjnadzorovati in odstraniti zanj škodljivvplive
struktura pravnega pravila: formalna zasnova pravnega pravila, ki mora obsegati opredelitev dejanskega stanu, v katerem pravni subjekt mora ali smna določen način ravnati, in pravnposledice, lahko pa tudi dodatnsestavinzasnova pravnega pravila
stsubsidiarna obtožba: obtožba oškodovanca kot tožilca
stvar v pravnem prometu: stvar, ki jlahko predmet pravic in pravnih poslov
stvar v splošni rabi: stvar, ki jnamenjena enakopravni rabi državljanov, skladno s predpisano rabo, npr javnceste, trgi, vodv naravnih vodotokih, naravna jezera, obalno morje, pristanišča, letališča
stvar za osebno rabo: stvar, ki jnamenjena izključno rabi določenosebe
stvarna davčna olajšava: davčna olajšava, ki kot relevantno okoliščino upošteva objektivna dejstva, npr stanovanje, poslovni prostor
stvarna legitimacija: pravica osebe, da uveljavlja svojo pravico iz določenega materialnopravnega razmerja, oziroma pravni položaj osebe, zaradi katerega jproti njej mogočuveljavljati določeno pravico ali izpolnitev javnopravnobveznosti legitimatio ad causam
stvarna napaka: napaka, zaradi katerstvar nima običajnih lastnosti ali lastnosti, za katersta sstranki dogovorili
stvarna pravica: absolutna in premoženjska pravica na stvari, ki učinkujproti vsem, in sicer lastninska pravica, služnostna pravica, zastavna pravica, stavbna pravica, stvarno brempravica na stvari, stvarnopravna pravica
stvarna veljavnost predpisa: veljavnost predpisa gledna tvarino, ki jo ureja
stvarni dokaz: materialni dokaz
stvarni odkaz: v mednarodnem zasebnem pravu odkaz samo na substančnnormtujega prava
stvarno brem: zavezanost lastnika obremenjennepremičnink bodočim dajatvam ali storitvam realno breme
stvarno jamstvo: jamstvo, ki ga imetniku terjatvdajpravica na stvari, npr hipoteka, pridržek lastninskpravice
stvarno pravo: pravo, ki ureja razmerjpripadnosti in oblasti na stvareh in pravna razmerja med posamezniki
stvarnopravna pogodba: pogodba, ki kažsoglasjvolj, da sstvarna pravica prenese, ustanovi ali preneha
stvarnopravna pravica: stvarna pravica
stvarnopravna tožba: tožba, s katero tožeča stranka zahteva, da sodloči o stvarni pravici na stvari
stvarnopravni vrednostni papir: vrednostni papir, ki vsebujdoločeno stvarno pravico, posledica razpolaganja z njim pa jprenos lastninskpravicna stvari, ki jpredmet zapisanpravice
stvarnopravno razmerj: pravno razmerjpripadnosti in oblasti na stvareh med posamezniki
stvarnopravno razpolaganj: prosto razpolaganjs stvarmi, npr prenos lastninskpravicna stvari, obremenitev nepremičnins hipoteko
subjekt kazenskega postopka: procesni subjekt, ki opravlja temeljnprocesnfunkcijv kazenskem postopku, in sicer sodišče, upravičeni tožilec in obdolženec
subjekt mednarodnega prava sui generis: v mednarodnem pravu
subjektivna identiteta obtožbin sodbe: ujemanjobtožbin sodbv kazenskem postopku gledosebe, ki sji očita kaznivo dejanje
subjektivni zastaralni rok: rok, ki tečod trenutka, ko upravičena oseba izvza določeno pravno dejstvo
subjektivno neto načelo: načelo oblikovanja predpisov o obdavčitvi dohodka, zaradi katerega jtreba iz obdavčitvizvzeti tisti del, ki jnujno potreben za zadovoljevanjosnovnih življenjskih potreb davčnega zavezanca in za preživljanjoseb, ki jih jdolžan preživljatisubjektni davek
sublegat: volilo, naloženo volilojemniku, pri čemer jza volilo dolžan dati največ toliko, kolikor znaša njegovo volilo
sublicenca: podlicenca
subordinacija: osebna podrejeno
subsidiarna pristojnost: pomožna pristojnost
subsidiarna veljavnost predpisa: veljavnost predpisa, ki nastopi, čdoločenega vprašanja nureja matični predpis, ki prvenstveno ureja določeno tvarino
subsidiarna zaščita: mednarodna zaščita, ki sprizna državljanu države, ki ni članica eu, ali osebi brez državljanstva, ki nizpolnjujpogojev za status begunca, čobstaja utemeljen razlog, da ji ob vrnitvi v izvorno državo grozijo mučenje, nehumano ali ponižujočravnanje
subsidiarni dolžnik: oseba, ki jdolžna izpolniti obveznost, kadar glavni dolžnik tega nstori
subsidiarno jamstvo: jamstvo, pri katerem tretja oseba odgovarja šele, čglavni dolžnik nizpolni obveznosti
subsidiarno navezovanj: mednarodnem zasebnem pravu kolizijsko pravilo, po katerem se, čni mogočuporabiti določenega pravnega sistema, uporabi drug pravni sistem
subsidiarno sosporništvo: pravdnem postopku
substančna norma: mednarodnem zasebnem pravu pravno pravilo, ki vsebinsko ureja pravno razmerje
substitucija: oporočna določitev osebe, ki naj dedujnamesto prvopostavljenega dediča, čpriddo substitucijskega primera nadomestitev določitev nadomestnega odvetnika, čpooblaščeni odvetnik nmoropraviti procesnega dejanja, npr sudeležiti naroka
substitucijski primer: položaj, v katerem v skladu z oporočiteljevo voljo ndedujprvopostavljeni dedič, ampak njegov nadomestni dedič, npr ob smrti prvopostavljenega dediča, nastopu njegovdednnevrednosti, odpovedi dediščini, polnoletnosti nadomestnega dediča
substitucijsko pooblastilo: pooblastilo, ki ga prvotni pooblaščenec podeli svojemu namestniku, npr pooblaščenec odvetnik nadomestnemu odvetniku
substituirana škoda: škoda, ki nastanv primeru odvrnitvškodod drugega in nadomesti prvotno pretečo škodo
substitut: odvetnik, ki po pooblastilu odvetnika, ki ga stranka pooblasti za zastopanje, zaradi njegovzadržanosti opravlja posamezna procesna dejanja za stranko
subsumpcija: pravna subsumpcija
subvencija: znesek iz javnih sredstev, namenjen v javnem interesu in dodeljen praviloma v upravnem postopku za pomoč fizični ali pravni osebi, npr spodbuda pri zaposlovanju
suficitarni poklic: poklic, v katerem obstaja preveč izobraženih ali usposobljenih oseb, ki ga lahko opravljajo
sugestivno vprašanj: vprašanje, ki nakazujodgovor, kakršnega pričakujzasliševalec
sujet mixte: državljan dveh ali več državsukcesija
sukcesivni zapisnik: zapisnik, pri katerem sodnik ali uradna oseba povzema izjavudeležencev postopka in jih narekujzapisnikarju
sum: navadno nizka stopnja verjetnosti, da jpodano kako kazensko ali pravno pomembno dejstvo
superficies solo cedit: načelo povezanosti zemljišča in objekta
supergarancija: bančna garancija, pri kateri banka garant jamči za izpolnitev obveznosti iz bančngarancijkonfirmna garancija, potrdilna garancija
supletorno pravno pravilo: dopolnilno pravno pravilo
surogatno materinstvo: nekaterih pravnih sistemih
suspenz človekovih pravic in svoboščin: začasna omejitev določenih človekovih pravic in svoboščin zaradi vojnega ali izrednega stanja, ki ssmizvesti lv obsegu in času, ki ga tako stanjzahteva, nda bi sprejeti ukrepi povzročali neenakopravnost na temelju rase
suspenz pogodbo zaposlitvi: pravni institut, s katerim v primerih, ko delavec zaradi zakonsko ali pogodbeno določenih razlogov začasno nmoropravljati dela, nastopi mirovanjpogodbenih ter drugih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
suspenz: zadržanjali odložitev začetka veljavsplošnega pravnega akta ali izvršitvodločbe
suspenzivni referendum: naknadni referendum, katerega razpis odloži uveljavitev zakona ali drugega pravnega akta, ki ga jsprejelo predstavniško telo, do odločitvvolivcev
suspenzivni rok: odložni rok suspenzivni učinek nk odložni učinek
suspenzivni veto: odložilni veto
suspenzivno pravno sredstvo: spravno sredstvo, ki odloži izvršljivost sodnali upravnodločbe, npr pritožba
suverena država: mednarodnem pravu država, ki ima vrhovno oblast nad svojim ozemljem in prebivalstvom in jneodvisna od drugih držav
svoboda gibanja: pravica do svobodgibanja
svoboda gospodarskpobude: načelo, ki opredeljujgospodarski sistem državs prostim trgom in pošteno konkurenco
svoboda govora: pravica do svobodizražanja
svoboda izražanja: pravica do svobodizražanja
svoboda javnega zbiranja: pravica do javnega zbiranja
svoboda misli: svoboda vesti
svoboda sklepanja zakonskzveze: pravica do sklenitve zakonske zveze
svoboda testiranja: oporočna svoboda
svoboda veroizpovedi: pravica do svobodvere
svoboda združevanja: pravica do združevanja
svoboda znanstvenega ustvarjanja: pravica do svobode znanstvenega ustvarjanja
svobodna izbira poklica: pravica do svobodne izbire poklica
svobodna konkurenca: konkurenčno stanje, pri katerem vsi obstoječi in potencialni proizvajalci razpolagajo z enakimi proizvodnimi faktorji v enakih količinah prosta konkurenca
svobodna volilna pravica: pravica volivca, da svobodno izbira med kandidati in ssvobodno odloča, ali bo volil
svobodna volja: volja, ki jprosta silin grožnje
svobodni poklic: poklic, ki ga opravlja oseba kot glavno dejavnost, nda bi bila v delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas samostojni poklic
svoboščina: možnost ravnanja posameznika v pravnem položaju, ko njegovo ravnanjni pravno urejeno, temveč jprepuščeno njegovi svobodni volji

Š

šef države: državni poglavar
šef misijev mednarodnem pravu: vodja misije
šef protokolav mednarodnem pravu: vodja protokola
šibkejši interes: interes, ki nima prednosti pred močnejšim interesom, npr zasebni interes zavezanca v inšpekcijskem nadzoru pred javno koristjo
šibkejši pravni naslov: pravni naslov, ki ima v razmerju do drugih šibkejšupravičenjna stvari
šikaniranjna delovnem mestu: kaznivo dejanje, ki ga stori oseba, ki izvaja nasilje na delovnem mestu ali v zvezi z delom mobing
širša družina: družinsko povezanosebiz življenjskskupnosti, ki poleg staršev in otrok vključujšdrugsorodnikrazširjena družina
škoda: poseg v premoženjskpravice, npr navadna škoda, izgubljeni dobiček, ali nepremoženjskpravice, npr povzročitev telesnih bolečin, duševnih bolečin, ki jpravni temelj, na podlagi katerega ima oškodovanec pravico zahtevati odškodnino
škodljiva posledica kaznivega dejanja: posledica, ki nastanz izvršitvijo kaznivega dejanja poleg tistih posledic, ki jih zakon določa kot element kaznivega dejanja
škodljiva posledica: učinek škodnega dejanja ali škodnega dogodka v premoženjski ali nepremoženjski sferi oškodovanca
škodni test: ocena pri presoji razkritja tajnih podatkov in informacij javnega značaja, ali bi razkritjlahko povzročilo škodljivposledicza določeno pravico ali zakonsko zaščiten javni ali zasebni pravni interes, zaradi česar sinformacija nrazkrije
škodno dejanj: protipravno ravnanje, s katerim sdrugemu prizadenpremoženjska ali nepremoženjska škoda
škodno zavarovanje: zavarovanje, pri katerem szavarovalnica zavežupravičencu povrniti škodo, povzročeno z zavarovalnim primerom
šok: v ekonomiji nenadna intenzivna motnja v gospodarstvu, povzročena z eksogenimi dejavniki, npr z naravno nesrečo
šomažno zavarovanje: zavarovanje fiksnih obratovalnih stroškov ali izgubpri zavarovancu zaradi požara ali strojeloma
špedicija: špedicijska pogodba
špedicijska pogodba: pogodba, s katero e sšpediter zaveže, da bo za prevoz določenstvari sklenil v svojem imenu in na račun naročitelja prevozno pogodbo in drugza to potrebnpogodbter opravil drugobičajnposlin dejanja, naročitelj pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodba o odpravi blaga
špediter: stranka špedicijskpogodbe, ki za prevoz določenstvari v svojem imenu in na račun naročitelja sklenprevozno pogodbo in drugza to potrebnpogodbter opravi drugobičajnposlin dejanja
špediterjevo potrdilo o prevzemu blaga: pisna izjava špediterja, s katero potrjuje, da jprevzel določeno blago z namenom, da ga izroči določeni osebi v namembnem krajušpediterjevo potrdilo o prevzemu blaga na prevoz
špediterska pogodba: špedicijska pogodba
štipendijska pogodba: pogodba o štipendiranju
štipendist: upravičenec do kadrovskali državnštipendije, ki pridobi pravico do njin sklenpogodbo o štipendiranju
štipenditor: dajalec štipendije, ki s štipendistom sklenpogodbo o štipendiranju, in sicer država za državnin zoisovštipendije, delodajalec za kadrovskštipendije, samoupravna lokalna skupnost ali nosilec enotnregijskštipendijskshemza občinskštipendije
študijska praksa: praktično usposabljanjz delom za študentvišješolskih in visokošolskih ter univerzitetnih študijskih programov, da pri tem spoznavajo delovnprocese

T

terensko delo: delo, ki ga delavec redno ali občasno opravlja bodisi izven sedeža delodajalca ali poslovnenotbodisi izven kraja stalnega ali začasnega prebivališča, zaradi česar jlahko upravičen do dodatka pri plači
teritorialna kohezija: enakomerna porazdelitev gospodarskih in družbenih dejavnikov razvoja in primerjalnuspešnosti med vsregijdoločenpolitičnskupnosti
teritorialna suverenost mednarodnem pravu: ozemeljska suverenost
teritorialno morj: mednarodnem pravupas morja ob obali države, v katerem ima ta suverenost, ki srazteza največ morskih milj od temeljnčrte, pri čemer jzunanja meja tega pasu državna meja na morju
teritorialno načelo veljavnosti zakona: načelo, po katerem zakon načeloma velja za vsosebna ozemlju države
terjatev s pripadki: terjatev, ki poleg glavnicvključujtudi obresti in poleg plodov tudi stroške
terjatev več oseb: terjatev, pri kateri jveč upnikov in pri kateri jnačin uresničitvodvisen od tega, ali grza deljivo obveznost ali nedeljivo obveznost
terminska cena: cena, za katero sdogovorita kupec in prodajalec pri rokovni dobavni pogodbi za blago
terminska pogodba: pogodba o nakupu ali prodaji določenega števila finančnih instrumentov ali blaga, ki bo dobavljeno kasneje, pri čemer scena določi na dan, ko jpogodba sklenjena
terminski devizni tečaj: devizni tečaj, po katerem sena valuta menja z drugo na določen dan v prihodnosti
terminski posel: posel, sklenjen na organiziranem tržišču, ki temelji na fiksni pogodbi, a s poznejšim izpolnitvenim rokom
terra nulliu latv mednaro­dnem pravu: nikogaršnje ozemlje
test zasebnega podjetnika: test, ki suporablja za presojo klasičnih tržnih transakcij, s pomočjo katerega okviru presojobstoja državnpomoči ugotavlja obstoj gospodarskkoristi za vsaj eno podjetje
testator: oporočitelj
težjkaznivo dejanj: kaznivo dejanje, za katero jzaradi njegovnevarnosti in posledic predpisana visoka kazen
težka malomarnost: huda malomarnost
tiha privolitev ž: molčeča privolitev
tiha prorogacija: domnevni dogovor strank o krajevni ali mednarodni pristojnosti, kadar tožeča stranka vloži tožbo pri nepristojnem sodišču, tožena stranka pa temu nugovarja prekluzivna prorogacija
tiha razveljavitev predpisa: razveljavitev predpisa z novim predpisom, ki js prvim v nasprotju
tihi družbenik: vlagatelj določenega premoženjskega vložka v podjetjnosilca tihdružbe
tiho soglasj: soglasje, izraženo z določenim ravnanjem, npr prikimanjem, ali molkom
tihotapljenj: kaznivo dejanjprenašanja blaga brez carinjenja čez carinsko črto zaradi izognitvcarinskemu nadzoru
tihotapska mreža: organizirana skupina, ki prenaša blago čez carinsko črto tako, da sizogiba talna vojna
tovor: blago, ki jpredmet prevoznpogodbe
tovorni list: listina o tovoru, sprejetem za prevoz, in vsebini prevoznpogodbprevozni list, vozni list
tovtržna cena: ekonomiji cena, ki sz inter
tožba na varstvo služnosti: konfesorna tožba
tožba v pravdnem postopku: tožba, s katero szačnpravdni postopek in s katero tožeča stranka zahteva pravno varstvo za zatrjevano civilno pravico civilna tožba
tožba v upravnem sporu: tožba, s katero szačnupravni spor in s katero sizpodbija dokončni upravni akt ali zahteva odločitev v upravni zadevi, o kateri upravni organ ni odločil, pa bi moral, ali zahteva sodno varstvo človekovih pravic zoper drug akt
tožba za izdajo plačilnega naloga: tožba, s katero tožeča stranka od sodišča zahteva, naj toženi stranki naloži plačilo denarnterjatve, ki mora biti praviloma izkazana z verodostojno listino mandatna tožba
tožba za izjavo volje: dajatvena tožba, s katero tožeča stranka zahteva, da tožena stranka poda določeno izjavo volje, npr zemljiškoknjižno dovolilo
tožba za razveljavitev arbitražnodločbe: pravno sredstvo zoper arbitražno odločbo, ki ga jmogočvložiti kot tožbo na pristojno sodiščiz razlogov, določenih z zakonom, npr čjarbitražni sporazum neveljaven, čarbitraža prekorači svojo pristojnost, čjarbitražna odločba v nasprotju z javnim rm
tožba za razvezo zakonskzveze: ž tožba, s katero zakonec zahteva prenehanjveljavnzakonskzvezzaradi njennevzdržnosti razvezna tožba
tožba zaradi motenja posesti: tožba, s katero posestnik zahteva sodno varstvo pred motenjem ali odvzemom posesti motenjska tožba, posestna tožba
tožba zaradi nedelovanja: tožba na ugotovitev kršitvprava eu zaradi opustitvukrepanja, ki slahko pod določenimi pogoji vloži pri sodišču eu zoper institucijo eu ali drug organ tožba zaradi neizpolnitvobveznosti
tožba zaradi vznemirjanja: negatorna tožba
tožba: procesno dejanje tožeče stranke, s katerim zahteva pravno varstvo pred sodiščem
tožbena pravica: pravica pravnega subjekta, da pred sodiščem s tožbo zahteva pravno varstvo
tožbeni petit: tožbeni zahtevek tožbeni predlog og tožbeni zahtevek tožbeni temelj
tožeča stranka: stranka v pravdnem postopku ali upravnem sporu, ki od sodišča zahteva pravno varstvo tožnik
tožena stranka: stranka v pravdnem postopku ali upravnem sporu, proti kateri sod sodišča zahteva pravno varstvo toženec
toženec: tožena stranka
tožilstvo: državno tožilstvo
tožnik: tožeča stranka
tožniška varščina: varščina za plačilo pravdnih stroškov, ki jo mora na zahtevo toženstrankdati tožeča stranka, ki jtuji državljan ali oseba brez državljanstva
tradicija: izročitev tradicijska listina
traditio brevi manu: izročitev na kratko roko
traditio longa manu: izročitev na dolgo roko
traditio vera: dejanska izročitev
traditio: izročitev
trajajočkaznivo dejanj: skaznivo dejanje, s katerim storilec povzroči nastanek protipravnega stanja in ga vzdržujdoločen čas, npr ugrabitev
trajanjavtorskpravice: časovno obdobje, v katerem jzagotovljeno varstvo avtorskpravice
trajna dobrina: ekonomiji dobrina, katerkoristno vrednost jmogočuporabljati dljčasa in snizniči ob enkratni uporabi
trajna kazen: kazen, ki sizvršujdo smrti storilca kaznivega dejanja, npr dosmrtni zapor
trajna nezmožnost za delo: nezmožnost za delo, čoseba zaradi prirojenali pridobljenokoliščine, npr poškodbali bolezni, nmorveč opravljati dela
trajna potrošna dobrina: ekonomiji potrošna dobrina, ki jo jmogočuporabljati dljčasa
trajno nevtralna država: država v mednarodnopravnem položaju, navadno določenem z mednarodno pogodbo, ki ji trajno prepovedujsodelovanjv oboroženih spopadih
trajno nezaposljiva brezposelna oseba: brezposelna oseba v evidenci invalidov z izdano odločbo o nezaposljivosti, pri kateri ni mogočpričakovati povrnitvzmožnosti za delo
trasat: označba osebe, katera jdolžna plačati menični znesek,
trasirana menica: menica, v kateri trasant pozovtrasata, da plača menico
trasirana menica: trasirana ali z drugo bes trata jklasična vrsta menice za trasirano menico jznačilno, da izdajatelj menicpozovmeničnega dolžnika, da ob dospelosti plača menični znesek meničnemu upniku
trdna ustava: toga ustavatrdni devizni tečaj
trenutno kaznivo dejanj: skaznivo dejanje, ki spo svoji naravi lahko izvrši v trenutku ali v zelo kratkem času, npr umor
tretja država: država, ki ni pogodbenica določenega meddržavnega sporazuma država nepogodbenica država, ki ni članica določenmednarodnorganizacije, npr eu država nečlanica
tretja instanca: tretja stopnja
tretja oseba: oseba, ki ni stranka pravnega razmerja, vendar ima to razmerjvpliv na njen pravni položaj tretji tretja parentela
tretja stopnja: stopnja odločanja, na kateri vrhovno sodiščodloča o pravnih sredstvih zoper drugostopenjskodločbe, na podlagi zahtevza varstvo zakonitosti pa tudi o pravnih sredstvih zoper prvostopenjskodločbtretja instanca
tretjlžnik: dolžnikov dolžnik
trgovinska ovira: trgovinska praksa ali ureditev v državi, ki otežujčezmejno trgovanjin proti kateri mednarodna pravila trgovanja priznavajo pravico do ukrepanja
trgovinska pogodba: gospodarska pogodba
trgovinska politika: ekonomiji ekonomska politika, ki uravnava trgovino z gospodarstvi drugih držav
trgovinska zapora: mednarodnem pravu
trgovinski atašejav mednarodnem pravu: ekonomski ataše
trgovinski sporazum: sporazum, namenjen spodbujanju in lajšanju trgovanja med državami pogodbenicami, ki praviloma ureja carinjenjin obdavčitev uvoženega blaga, lahko pa tudi naložbin reševanjinvesticijskih sporov
trgovinsko pravo: scelota pravnih pravil in načel, ki snanašajo na trgovino ali na trgovc
trgovski potnik: oseba, ki zunaj prostorov gospodarskega subjekta pridobiva strankza nakup blaga
trgovski zastopnik: agent
trgovsko zastopanj: agencijska pogodba
trializem kazenskih sankcij zma: pravna ureditev, v kateri skazensksankcijdelijo na kazni, vzgojnukrepin varnostnukrepe
trialog: v pravu eu neuradno tristransko srečanje predstavnikov evropskega parlamenta, sveta in evropske komisije, ki jlahko organizirano v katerikoli fazi zakonodajnega postopka, da bi bil dosežen sporazum o možnih spremembah predloga zakonodajnega akta
tribunal: sodišče v nekaterih pravnih sistemih organ, ki opravlja enako ali podobno funkcijo kot sodišče
trinajsta plača: plača, praviloma izplačana zaradi uspešnosti poslovanja, ki jo delavci prejmejo ob koncu leta, upoštevajpravno ureditev v kolektivnih pogodbah ali morebitni dogovor v pogodbi o zaposlitvi
tristranski socialni dialog: začasno, občasno ali trajno sodelovanjmed vlado, predstavniki delodajalcev in sindikati pri oblikovanju ali uresničevanju politikna področju dela, socialnvarnosti ali ekonomskpolitike, ki ima lahko posvetovalno vlogo
trošarina: davek na potrošnjo, ki obdavčujporabo samo določenih predmetov, običajno takih, ki imajo negativnzunanjučinkna ljudi in okolje, npr naftni derivati, alkohol, tobak
trošenj: ekonomiji izdatki v gospodarstvu, ki jih sestavljajo izdatki za potrošnjo, investicije, državni izdatki in saldo izvoza in uvoza
trust: velika gospodarska družba z monopolističnimi težnjami, nastala z združitvijo več do takrat samostojnih gospodarskih subjek
tržna kapitalizacija: skupna tržna vrednost vseh delnic podjetja
tržna koncentracija: značilnost trga, ki jo opredeljujštevilo podjetij, ki na njem poslujejo, in njihovi tržni deleži v celotni proizvodnji
tržna konkurenca: konkurenca med vsaj dvema podjetjema na vsaj enem upoštevnem trgu ali za ta trg, ki jposledica neodvisnega prizadevanja doseči isti podjetniški cilj, ki ga ni mogočdoseči hkrati ali vsaj nv celoti
tržna vrednost delnice: vrednost delnice, ki soblikujna organiziranem trgu vrednostnih papirjev na podlagi ponudbin povpraševanja
tržni delež: delež, ki ga ima neka gospodarska enota ali proizvod na trgu
tržno gospodarstvo: gospodarstvo, v katerem na odločitvo naložbah, proizvodnji in delitvi ter na cendobrin in
tržno tveganj: tveganje, da sbo vrednost določenega finančnega sredstva, npr delnice, obveznice, terjatve, ali celotnega portfelja naložb spremenila zaradi sprememb v tržnih razmerah
tuja arbitraža: arbitraža s sedežem v tujini
tuja arbitražna odločba: arbitražna odločba, ki jo izda tuja arbitraža
tuja družba: gospodarska družba, ki ima sedež izven držav članic eutuja listina
tuja sodna odločba: sodna odločba, ki jo izda tujsodišče
tujpodjetjdržavčlanic: gospodarski subjekt, ki ima sedež v drugi državi članici eu
tujpodjetjiz tretjdržav: gospodarski subjekt, ki ima sedež v državi, ki ni članica eu
tujsko pravo: pravo, ki ureja položaj oseb brez državljanstva republikslovenijpravo tujcev
turistična nakaznica: vavčer
turistični ček: potovalni ček
tvegana pogodba: pogodba, pri kateri jobveznost enstrankodvisna od negotovega dejstva, npr zavarovalna pogodba, kup nadejanstvari, pogodba na srečo aleatorna pogodba
tvegani kapital: lastniški kapital, ki jvložen v mlada, hitro rastoča podjetja ali v posameznpodjetnike
tveganje: ekonomiji verjetnost nastanka nekega dogodka, npr škode, izgube

U

upnik: tisti, komur smora vrniti dolg, poravnati obveznost
upniški odbor: je organ upnikov, ki v postopku zaradi insolventnosti opravlja procesna dejanja, za katera zakon določa, da jih jpristojen opraviti upniški odbor, za račun vseh upnikov, ki so stranktega postopka
upravni ukrep: naložitev materialnobveznosti stranki v upravnem ali drugem javnem razmerju za zagotovitev javnega interesa, npr pobiranjdavka, odvzem statusa, ali procesna odločitev o načinu vodenja upravnega postopka, npr za zavarovanje dokazov, vzdrževanjreda
upravni zaostanek: zamuda pri reševanju upravnzadeve, kadar upravni organ nodloči v predpisanem roku, običajno v dveh mesecih od uvedbpostopka
upravnik: oseba, pooblaščena za izvajanjstoritev upravljanja skupnih delov stavbv imenu vseh etažnih lastnikov
upravno dovoljenj: upravna odločba, s katero upravni organ prosilcu po ugotovitvenem postopku izpolnitvzakonskih pogojev odobri uveljavljano pravico ali status
upravno kaznovanj: skaznovanjudeležencev v upravnem postopku, npr z denarno kaznijo za žaljivo vlogo prekrškovni ali drug kaznovalni ukrep zaradi nespoštovanja upravnih obveznosti, npr kaznovalnobresti pri odmeri neplačanega davka, globa v inšpekcijskem nadzoru
upravno materialno pravo: spravo, ki vsebinsko po upravnih področjih, npr notranjzadeve, davki, okolje, ureja pravna razmerja med posameznikom in oblastjo z namenom prednostnega varovanja javnega interesa
upravno pisanj: v predpisani obliki sestavljen zapis upravnega organa, npr vabilo, zapisnik, odločba, ki ga podpišza posamično dejanjali pisanjpooblaščena uradna oseba
upravno področj: resor
upravno poslovanj: pomožne dejavnosti upravnih organov, zlasti komunikacija s strankami in drugimi javnostmi, upravljanjin hramba dokumentarnega gradiva, upravljanjdelovnega in poslovnega časa ter uradnih ur
upravno pravo: pravo, ki ureja upravna razmerja med oblastjo in naslovniki norm, praviloma v javnem interesu, ureja pa tudi vsebinsko, organizacijsko in postopkovno delovanjjavnupravter nadzor nad njenim delomu
upravno sodišč: specializirano sodišče, ki praviloma na prvi stopnji odloča v upravnih sporih
upravnopravni akt: splošni ali posamični oziroma abstraktni ali konkretni pravni akt, ki ga izda na podlagi zakona upravni organ in povzroča pravnposledicza naslovnike, npr pravilnik ministrstva, upravna odločba
upravnopravno razmerj: razmerje, v katerem upravni organ oblastno opredeli pravico, obveznost ali pravno korist posa mičnstrankna področju upravnega prava, upoštevajoč s predpisom določen javni interes
urad: damorganizacijska enota v državni javni upravi, npr urad za tujcupravni ali drug državni organ, npr urad predsednika republike
uradna evidenca: baza podatkov, ki jo vodi državni ali občinski organ ali nosilec javnega pooblastila na podlagi predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanjjavnih pooblastil, npr matični register, zemljiška knjiga, evidenca diplomantov
uradna kazenska ovadba: kazenska ovadba, ki jo poda državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili službena kazenska ovadba
uradna oseba: oseba, ki jpri državnem ali upravnem organu pooblaščena za opravljanjuradndolžnosti ali ima uradno funkcijo
uradna skrivnost ždo leta 00: tajni podatek
uradni list: uradno glasilo, v katerem sobjavljajo državni in drugi predpisi ter drugi akti, čto določa zakon
uradni zaznamek: zapis uradnosebe, ki vodi postopek, o manj pomembnem procesnem dejanju, dogodku ali internem dejanju pri organu z zakonom določena oblika zapisnika ali odločbv upravnem postopku
uradnik: javni uslužbenec, ki v državnih organih ali organih lokalnskupnosti opravlja naloge, ki so neposredno povezanz izvrševanjem javnoblasti ali varstvom javnega interesa
uradno dejanj: dejanje, ki ga izvrši uradna oseba in snanaša na opravljanjnjenih nalog
uradno glasilo: glasilo, ki ga izdaja država ali lokalnskupnosti in jnamenjeno objavljanju državnih in lokalnih predpisov ter drugih aktov, čto določajo predpisi
uradno pismo: mednarodnem pravu oblika uradnega pisnega komuniciranja, napisana v prvi osebi ednine, navadno med vodjo diplomatskega predstavništva in ministrom za zunanjzadeve, na uradnem papirju z državnim grbom in naslovom, datumom in pošiljateljevim podpisom
uradno prečiščeno besedilo: sprečiščeno besedilo, ki ga kot pravno zavezujočpotrdi za njegov sprejem pristojni organ, npr državni zbor
urbanistična pogodba: pogodba med investitorjem načrtovanprostorskureditvin občino, sklenjena z namenom, da somogoči uveljavitev večjega zasebnega interesa pri realizaciji načrtovanprostorskureditvv javno korist
uredba o ratifikaciji mednarodnpogodbe: mednarodnem pravu akt, s katerim vlada potrdi, da so vsi podzakonski akti usklajeni z vsebino mednarodnpogodbe, in dajsoglasjk njeni mednarodnopravni ratifikaciji
uredba v sili: uredba z zakonsko močjo uredba z zakonsko močjo
uredba: splošni pravni akt, ki ga v okviru in na podlagi ustavali zakona izda organ izvršnoblasti, navadno vlada uredbeni predpis v pravu eu splošno in v celoti zavezujoč pravni akt sekundarnzakonodajeu, ki sneposredno uporablja v vseh državah članicah eu
uredbeni predpis: uredba ureditev dlegferenda
ureditev dleglata: ureditev s stališča veljavnega prava, do katersvrednostno nopredeljuje
ureditvena začasna odredba: začasna odredba, s katero sodiščali upravni organ uredi pravno razmerjdo pravnomočnosti odločbo glavni stvari
ureditveni načrt: dokument, s katerim spodrobnejdoločijo pogoji in oblikujejo rešitvza posegv prostor, npr za urejanjzelenih ali rekreacijskih površin
ureditveno območj: območje, za katero velja ureditev iz določenega pravnega akta, npr mednarodnpogodbe
urejanjmeje: postopek določanja mejali dela mejparcelter evidentiranja spremenjenih podatkov v zemljiškem katastru
uresničenjrizika: v zavarovalnem pravu nastop zavarovalnega primera, npr smrt zavarovanosebe, poškodovanjzavarovanstvari, uničenjzavarovanstvari
urna plača: plača, katervišina jodvisna od števila opravljenih ur dela in vrednosti posameznurdela plača od ure
usklajeno ravnanj: usklajevanje podjetij z enostransko ali dvostransko izmenjavo tržno relevantnih informacij, ki vodi v enako tržno ravnanjin omejevanje tržne konkurence
usklajevanjplač: zvišanje plač z rastjo življenjskih stroškov ali inflacij z namenom ohranitve realne vrednosti plač
usklajevanjpokojnin: obdobna sprememba zneskov pokojnin sorazmerno z rastjo povprečnplače, delno lahko tudi z rastjo cen življenjskih potrebščin valorizacija pokojnin
usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: dam preventivni zdravstveni pregled, s katerim določenih obdobjih ali ob pojavu določenih situacij, npr po hujši poškodbi, ocenjujzdravstvena ogroženost delavca in njegovo nadaljnjizpolnjevanjposebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo
uspešnost obrambe: uspešnost prizadevanj domnevnega storilca kaznivega dejanja ali njegovega zagovornika, da sdomnevni storilec oprosti ali da ssprejmdruga zanj ugodna odločitev
usposabljanjpri delodajalcu: načrtovan sistem učenja delavcev, katerega namen jposrvati znanja, spretnosti in veščine, ki jih morajo obvladati, da lahko ustrezno opravljajo delo, za katero so sklenili pogodbo o zaposlitvi
ustalitev pristojnosti: ohranitev krajevnali mednarodnpristojnosti sodišča, ki jpristojno v času začetka postopka, čeprav skasnejspremenijo okoliščine, od katerih jodvisna pristojnost perpetuacija pristojnosti, perpetuatio foriustaljena poslovna praksa
ustaljena sodna praksa: razlaga prava, ki jmed sodniki pretežno sprejeta in ima zato določeno stopnjo pravno zavezujočmoči
ustanova: premoženje za doseganje določenega namena, navadno splošnokoristnega ali dobrodelnega
ustanovitelj: fizična ali pravna oseba, ki ustanovi npr gospodarsko družbo, društvo
ustanoviteljska pravica: pravica, ki jo pridobi ustanovitelj s sprejetjem akta o ustanovitvi
ustanovitev hipoteke: ustanovitev zastavnpravicna nepremičnini
ustanovitvena pogodba: pogodba, sklenjena med ustanovitelji, s katero sustanovi zavod, ustanova ali druga oseba zasebnega prava, za katerustanovitev jpredpisan tak način v mednarodnem pravu mednarodna pogodba, s katero sustanovi mednarodna organizacija ustanovna listina
ustavitev postopka: končanjsodnega postopka brez vsebinskega odločanja o zadevi, npr zaradi smrti stranke, združitvobeh strank v eni osebi, umika tožbkončanjkazenskega postopka, praviloma brez vsebinskega odločanja o obtožbi, zaradi procesnih okoliščin
ustavitev preiskave: izdaja sklepa, s katerim sustavi sodna preiskava
ustavna demokracija: politični sistem, ki jvzpostavljen in temelji na ustavi in v katerem so ustavnvrednotsodno in ustavnosodno varovanpred samovoljo organov državnoblasti, tudi pred večinsko izraženo voljo na referendumu sistem državnoblasti
ustavna komisija: delovno telo, sestavljeno iz poslancev parlamenta, za pripravo, preučitev in predhodno obravnavo predlogov za sprejem novustavali za spremembo veljavnustave
ustavna pravica: pravica, ki jdoločena v ustavi ali izhaja iz njpravica, ki jdoločena z ustavo in jo gledna svojo naravo lahko uživa tudi pravna oseba
ustavna presoja: ustavnosodna presoja
ustavna ureditev države: sistem ustavnopravnih norm, ki določajo temeljni okvir delovanja državin družbe, navadno z opredelitvijo najpomembnejših organov državnoblasti, razmerij med državljani in državo, človekovih pravic in svoboščin, družbenih odnosov, delovanja pravnega sistema
ustavni akt: splošni pravni akt z ustavno močjo, npr ustava, ustavni zakon, ustavni amandma
ustavni amandma: v nekaterih pravnih sistemih sprememba ali dopolnitev ustave, navedena za prvotnim besedilom
ustavni običaj: pravilo ravnanja, ki sjizoblikovalo na podlagi daljšuporabe, a ni zapisano v ustavi
ustavni referendum: referendum, na katerem volivci neposredno odločajo o spremembi ustavali o novi ustavi referendum o spremembi ustave, ustavnorevizijski referendum, ustavodajni referendum
ustavni sistem: celota ustavno opredeljenih državnih organov temelji družbenin pravnureditve, kot jih določa ustava
ustavni sodnik: sodnik ustavnega sodišča
ustavno načelo: načelo, določeno v ustavi ali izpeljano iz nje
ustavno pravo: pravo, ki ureja temeljna pravna razmerja v družbi, ustavno ureditev države, zlasti organizacijo državnoblasti, bistvenprvinpravnega sistema, človekovpravicin svoboščine, odnosmed državo, nedržavnimi političnimi in drugimi subjekti
ustavno sodišč: sodišče, ki odloča o ustavnosti zakonov, ustavnosti ali zakonitosti drugih predpisov, o ustavnih pritožbah in drugih zadevah ustavnopravnega pomena
ustavnokonformna razlaga: ustavnoskladna razlaga
ustavnorevizijska iniciativa: pravica poslancev, vlade, volivcev in drugih subjektov, da zakonodajnemu telesu predlagajo spremembustavali novo ustavo ustavodajna iniciativa
ustavnorevizijska tehnika: način in postopek spreminjanja ali dopolnjevanja ustave
ustavnorevizijski referendum: ustavni referendum
ustavnoskladna razlaga: razlaga, ki dajmed več možnimi pomeni pravndoločbprednost tistemu, ki najbolj uresničujustavno varovanvrednotustavnokonformna razlaga
ustavnosodna presoja: presoja ustavnosti zakonov in drugih pravnih aktov, zlasti mednarodnih pogodb, za katero jpristojno ustavno ali drugo sodiščkontrola ustavnosti, ustavna presoja
ustavnosodna zadeva: zadeva, ki jv pristojnosti ustavnega sodišča
ustavnosodno varstvo: sodno varstvo ustavnosti in zakonitosti splošnih pravnih aktov, varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih ustavnih vrednot
ustavodajna iniciativa: ustavnorevizijska iniciativa
ustavodajna pravica: pravica, navadno organa, npr ustavodajnskupščine, državnega zbora, da sprejema ali spreminja ustavo
ustavodajna skupščina: nekaterih pravnih sistemih posebno predstavniško telo, izvoljeno za sprejem novustavali za njeno spremembo konstituanta
ustavodajni organ: organ, navadno predpisan z ustavo, pristojen za sprejem novustavali njeno spremembo, npr zakonodajno telo, ustavodajna skupščina, volivci
ustavodajni referendum: ustavni referendum
ustna kazenska ovadba: kazenska ovadba, ki jo ovaditelj poda ustno in szabeleži v zapisniku ali v uradnem zaznamku, čjpodana po telefonu
ustna obravnava: obravnava v posebnem ugotovitvenem postopku, na kateri upravni organ praviloma v prisotnosti javnosti strankam omogoči, da predstavijo svojzahtevkin ugovore, da sizjavijo o dejstvih, pomembnih za odločitev, in izveddokazza ugotovitev teh dejstev
ustna obtožba: kazenska obtožba, ki jo neposredno na glavni obravnavi ustno poda upravičeni tožilec
ustna oporoka: oporoka, ki jo oporočitelj izjavi ustno pred dvema pričama, ki morata biti sočasno navzoči
ustna pogodba: pogodba, ki jveljavna žz ustnim sporazumom
ustna pritožba: pritožba, ki spoda ustno na zapisnik pri organu, ki vodi postopek
ustna upravna odločba: upravna odločba, ki sizda prisotni stranki ustno zaradi takojšnjizvršljivosti nujnih ukrepov v javnem interesu
ustna vloga: vloga, ki jo poda stranka ustno na zapisnik pri organu, ki vodi postopek
ustno pooblastilo: pooblastilo, za katero ni zahtevana posebna oblika in jdano ustno
uvedba nepravdnega postopka: začetek nepravdnega postopka z odločitvijo sodišča, kadar so za to izpolnjeni zakonski pogoji
uvedba upravnega postopka: začetek upravnega postopka z vložitvijo popolnega zahtevka strankali v postopku po uradni dolžnosti s prvim dejanjem organa v razmerju do stranke
uveljavitev predpisa: trenutek, ko sprejeti predpis postanveljaven
uvodna določba: določba na začetku splošnega pravnega akta, ki vsebujsplošndoločbin nekaterdrugdoločbe, npr definicije, določbo osebni veljavnosti
uvozna carina: carina, ki splača ob uvozu blaga
uvozna licenca: licenca, s katero snjenemu imetniku dovoli uvoziti proizvode, ki so predmet licenčnpogodbe
uvozni davek: uvozna dajatev
uvozni multiplikator: v ekonomiji kazalnik, ki pokaže, za koliko enot enota uvoza spremeni ravnotežni proizvod
uzakonjeno pravo: kodificirano pravo
uzančno pravo: pravna pravila in pravna načela, ki so določena v uzancah
uzurpacija: neupravičena prisvojitev stvari
užitkar: imetnik užitka, ki jupravičen do naravnih in civilnih plodov in lahko izvrševanjužitka prenesna drugo osebo
užitnica: vrednostni papir, ki imetniku zagotavlja udeležbo v bilančnem dobičku, likvidacijski masi ali pravico do novih delnic
uživalec pokojnine: upokojeni zavarovanec ali družinski član, ki prejema pokojnino

V

variabilno nagrajevanje: variabilni del plačjtisti del, katerega si delavec prisluži na podlagi delovnuspešnosti jtisti del, kateri jnad osnovno, fiksno plačo
varovalno posrvanj: posli, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki za zavarovalcpri sklepanju zavarovalnih pogodb
vedba kazenskega postopka: začetek sodnega kazenskega postopka z odločitvijo kazenskega sodišča, da so za to izpolnjenprocesnpredpostavke
videonadzor: oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem objaviti obvestilo obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da sseznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko snad njim začnizvajati videonadzor
vista menica: menica vpoglednica
višina nadomestila plače: delavcu pripada nadomestilo v višini njegove povprečne mesečnplače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti
vloga: pisni sestavek strankali drugega udeleženca v postopku, naslovljen na sodiščali upravni organvloga na vpogled
vlom: nasilno odprtjzaprtih prostorov z uporabo večjfizičnsilin brez privolitvlastnika, npr z razbitjem vrat
vlomilska tolpa: skupina oseb, ki szdružijo zato, da izvršujejo vlomntatvine
vlomna tatvina: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki odvzamtujo premičnino z namenom prilastitvtako, da pridv zaprti prostor z vlomom, vdorom ali s premagovanjem večjih ovir
vloženi kapital: kapital, vložen v osnovni kapital družbali v določeno investicijo
vložišč: organizacijska enota organa, kjer szbirajo vsa nanj naslovljena pisanja in pošiljke
vložitev tožbe: procesno dejanjtožečstranke, s katerim szačnpravdni postopek
vložnik: oseba, ki pošljvlogo na sodiščali upravni organ
vmesna država: mednarodnem pravu
vmesna odločba: odločba, s katero sodiščodloči o vmesnem vprašanju, npr o pristojnosti ali v pravdnem postopku o pravici intervenienta, da svključi v tujo pravdo incidenčna odločba
vmesna sodba na podlagi sporazuma strank: vmesna sodba, ki jo sodiščizda, kadar ugotovi, da med strankama ni sporno, da jtožbeni zahtevek po materialnem pravu utemeljen, odločitev o njegovi višini pa odloži do njenpravnomočnosti
vmesna sodba o ugovoru zastaranja: vmesna sodba, s katero sodiščodloči, da ugovor zastaranja ni utemeljen
vmesna sodba: sodba, s katero sodiščodloči o tem, da jtožbeni zahtevek po materialnem pravu utemeljen, odločitev o njegovi višini pa odloži do njenpravnomočnosti
vmesna ugotovitvena tožba: tožba, s katero tožeča stranka zahteva, naj sodiščodloči o predhodnem vprašanju, ki je postalo sporno med obstoječo pravdo incidenčna tožba
vnaprejšnja dokazna presoja: dokazna presoja, pri kateri sodiščali upravni organ vnaprej zavzamstališčo rezultatu dokazovanja anticipirana dokazna presoja
vnaprejšnji cenovni sporazum: upravna pogodba med davčnim zavezancem in davčnim organom o metodologiji, kritičnih predpostavkah in drugih primernih merilih za določanjtransfernih cen
vnaprejšnji nadzor: nadzor pristojnega oblastnega organa, ki poteka pred izvršenim neželenim ravnanjem, da bi podjetja usmeril k želenemu tržnemu ravnanju ali tržnemu stanju ex antnadzor
vnaprejšnjplačilo: predujem
vodilni delavec: delavec, ki ima pooblastila za sklepanjdoločenih pravnih poslov ali za sprejem samostojnih kadrovskih in organizacijskih odločitev vodstveni delavec, do leta 003 delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
vodja diplomatskega predstavništva: v mednarodnem pravu diplomat, ki vodi diplomatsko predstavništvo in jimenovan v prvem razredu, npr veleposlanik, nuncij, v drugem razredu, npr poslanik, internuncij, ali v tretjem razredu, npr odpravnik poslov šef diplomatskmisije
vodja diplomatskega zbora: v mednarodnem pravu prvi po rangu med vodji diplomatskih predstavništev, ki sdoloči po datumu in uri prevzema funkcij s predajo poverilnic, ali gledna običaj v državi
volilna abstinenca: neudeležba volivca na volitvah
volilna enota: eno od območij, na katera spred volitvami razdeli celotno ozemlje, na katerem sizvedejo volitvvolilni okoliš, volilni okraj volilna formula
volilna geometrija: oblikovanjvolilnih enot, s katerim svpliva na izid volitev
volilna komisija: kolegijski volilni organ, ki skrbi za zakonitost volitev in jih vodi, imenovan za daljšobdobje
volilna lista: kandidatna listavolilna pravica
volilna svoboda: svoboda opredelitvvolivca na volitvah in referendumu
volilna udeležba: delež volivcev, ki sudeleži volitev
volilni imenik: seznam volivcev, ki ssestavi za posameznvolitve
volilni količnik: število glasov, potrebnih za izvolitev enega poslanca
volilni molk: zakonsko določeno obdobjpred ali med volitvami ali referendumom, ko jprepovedano pozivati volivce, naj volijo za določeno stranko ali glasujejo za določen predlog na referendumu
volilni mož: elektor
volilni odbor: volilni organ, ki vodi volitvna volišču
volilni okoliš: volilna enota
volilni okraj: del volilne enote, v katerem spri volitvah v državni zbor glasujo posamičnih kandidatih
volilni organ: kolegijski organ, ki jimenovan za vodenjopravil, povezanih z volitvami in referendumi, in ugotavljanjrezultatov volitev in referendumov
volilni seznam: kandidatna lista
volilni sistem absolutnvečin: volilni sistem, po katerem jizvoljen kandidat, ki dobi večino glasov vseh volivcev, npr pri volitvah predsednika republike, župana balotaža, dvokrožni volilni sistem
volilni sistem relativnvečin: volilni sistem, po katerem jizvoljen kandidat, ki dobi več glasov od drugih kandidatov, npr pri volitvah v občinski svet enokrožni volilni sistem
volilni sistem: skupek predpisov o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in tehniki volitev, razdelitvi mandatov način delitvposlanskih mandatov na volitvah, npr proporcionalni volilni sistem, večinski volilni sistem
volilno kaznivo dejanj: kaznivo dejanje, s katerim sogrožata volilna pravica in zakonitost volitev
volilno pravo: pravo, ki ureja aktivno in pasivno volilno pravico, sestavo in obliko volilnih organov, njihovo delovanje, volilni sistem in druga vprašanja, povezana z volitvami
volilno telo: s telo, sestavljeno iz izvoljenih oseb, ki volijo članpredstavniškega telesa ali nosilcdrugvoljenfunkcijelektorat, elektorsko telo
volilo: premoženjska korist, ki jo zapustnik v oporoki nakloni določeni osebi, ki ni dedič legat
volilojemnik: oseba, ki ji zapustnik nakloni volilo v obliki dajatve, storitve, opustitvali dopustitve, izjemoma določena z zakonom, npr pri zakonitem volilu gospodinjskih predmetov legatar
volivec: oseba, ki dejansko odda svoj glas na volitvah ali referendumu
voljna sestavina naklepa: odnos storilca do posledicprotipravnega dejanja, ki spri direktnem naklepu ka hotenju posledice, pri posrednem naklepu pa v privolitvi vanjo voluntaristična sestavina naklepa
volonterski pripravnik: pripravnik, ki pripravništva nopravlja na podlagi pogodbo zaposlitvi, temveč na podlagi pogodbo volonterskem opravljanju pripravništva, zaradi česar so mu z delovno zakonodajo priznanlnekaterpraviciz delovnega razmerja prostovoljni pripravnik
vpogledna vloga: vloga, ki imetniku računa omogoča, da lahko kadarkoli prosto razpolaga s sredstvi na računu vloga na vpogled
vpoklicani kapital: poziv upravza vplačilo pogojnega ali odobrenega povečanja osnovnega kapitala
vračanjdaril: postopek, s katerim sodpravi prikrajšanjnujnega deleža v primerih, ko tega ni mogočdoseči z zmanjšanjem ali odpravo oporočnih razpolaganj restitucija daril
vračilo davka: materialno dejanjna podlagi odmernodločbali samoobdavčitve, s katerim sznesek preplačila davka vrnna transakcijski račun davčnega zavezanca ali ss tem zneskom pobotajo njegovi davčni dolgovi do davčnega upnika
vrednost spornega predmeta: denarni znesek, ki ustreza dejanski ali ocenjeni vrednosti glavnega zahtevka v pravdnem postopku
vrednostna carina: carina, odmerjena po predpisani stopnji v odstotkih gledna carinsko vrednost blaga carina ad valorem
vrednostna cena: ekonomiji cena, ki jv sorazmerju s količino vloženega dela, npa tudi vloženega kapitala
vrednostni papir na ime: imenski vrednostni papir
vrednostni papir na prinosnika: prinosniški vrednostni papir
vrednostni papir po nalogu: ordrski vrednostni papir
vrednostni papir po odredbi: ordrski vrednostni papir
vrednostni papir: listina, na kateri jcivilnopravna pravica zapisana tako, da jo lahko uveljavlja samo zakoniti imetnik skupaj z listino ali drugim potrdilom, ki dokazuje, da ima zakoniti imetnik listino vsaj v posredni posesti in da jtretji osebi onemogočeno uveljavljanjistpravice
vrhovni državni tožilec: državni tožilec, ki opravlja svojo funkcijo pred vrhovnim sodiščem in nižjimi sodišči
vrhovni poveljnik obrambnih sil: najvišji državni vojaški poveljnik, navadno predsednik države, ki ima na področju obrambnavadno lformalnin simbolnpristojnosti
vrhovno državno tožilstvo: državno tožilstvo, pristojno za celotno območjdržave
vrhovno sodišč: najvišje sodišče v državi, pristojno za odločanjo izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe nižjih sodišč in za opravljanje drugih zadev, določenih z zakonom
vrnitev v prejšnjstanje: vrnitev sodnega ali upravnega postopka v stanje, kakršno jobstajalo, preden jstranka zamudila procesno dejanjin jzaradi tega utrpela negativnposledicrestitutio in integrum vrnitvena tožba
vročanj: dejavnost sodišča ali upravnega organa, s katero naslovnika seznani z vsebino dokumenta, ki mu jnamenjen
vročevalec: oseba, pooblaščena s strani sodišča, upravnega ali drugega organa, da opravi vročanjpisanj udeležencem v postopku
vročilnica: javna listina, ki potrjujvročitev in čas vročitvpisanja, vročenega v sodnem ali upravnem postopku
vrstna stvar: generična stvar
vrstni red poplačila upnikov: vrstni red, po katerem spoplačajo upniki, ki imajo pravico biti poplačani iz istega predmeta izvršbe, in ki jv izvršilnem postopku odvisen od trenutka, ko posamezni upnik pridobi poplačilno pravico na tem predmetu
vrstni red zastavnih pravic: vrstni red, po katerem sustanovijo zastavnpravicna isti stvari ali pravici
vrstno pooblastilo: pooblastilo za sklepanjdoločenvrstpravnih poslov, npr poslov, ki so povezani z določeno zaposlitvijo generično pooblastilo
vsakokratni imetnik: imetnik, ki obstaja v določenem trenutku
vsakokratni lastnik: lastnik, ki obstaja v določenem trenutku
vzajemna pogodba: pogodba, pri kateri jizpolnitev enstrankodvisna od izpolnitvdrugstranksinalagmatska pogodba
vzajemno darilo: darilo, za katero sštejsamo vrednost izpolnitvenstranke, ki presega vrednost izpolnitvdrugstranke
vzajemno kapitalsko udeležena družba: kapitalska družba s sedežem v republiki sloveniji, ki jz drugimi družbami povezana tako, da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev drugdružbe
vzajemno povezana družba: družba, ki ni v razmerju odvisnosti od drugih družb in uresničujsvojpravicv drugi družbi največ do enčetrtindeležev v drugi družbi
vzajemnost mednarodnem pravu: načelo vzajemnosti
vzgojni ukrep: kazenska sankcija za mladoletnstorilckaznivih dejanj, namenjena vzgoji ali prevzgoji
vzorčna konvencija: mednarodnem pravu vzorec besedila konvencije, ki suporablja za reševanjmeddržavnih vprašanj na izbranem področju, npr o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
vzorčna pogodba: tipska pogodba
vzporedno zdravstveno zavarovanje: zasebno zdravstveno zavarovanje za kritjstroškov zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanje a
vzpostavitev prejšnjega stanja: vzpostavitev stanja, kakršno jobstajalo pred nastankom škodrestitutio in integrum vzpostavitev zemljiškoknjižnlistine
vzročna zveza: zveza med škodnim dogodkom in škodo kot posledico tega dogodka kavzalna zveza, kavzalni neksus

Z

začasna odredba: začasna odredba jčasovno omejeno sredstvo zavarovanje a značilnosti začasnodredbso
zaključno poročilo: poročilo ali sredstvo, s katerim sprikaždelovanjpodjetja ter vsdoseženrezultattekom leta
zakon o informacijski varnosti: ureja področjinformacijskvarnosti in ukrepza doseganjvisokravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v republiki sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje
zakonska zveza: zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev sklenspred pristojnim državnim organom zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon država
zavarovalno obdobj: pogodbeno dogovorjen čas, v katerem zavarovalnica jamči za kritjdoločennevarnostiza
zavarovalno pravo: pravo, ki obsega statusno zavarovalno pravo, ki ureja pravni položaj zavarovalnic, in pogodbeno zavarovalno pravo, ki ureja pravicin obveznosti zavarovalnicin zavarovalca
zavarovalstvo: zavarovalništvo
zavarovana oseba: obveznem zdravstve­nem zavarovanje u zavarovanec in po njem zavarovani družinski član v pogodbenem zavaroval­nem pravu oseba, na kateri suresniči riziko
zavarovanec: oseba, ki je upravičena do plačila zavarovalnine iz zavarovalne pogodbe oseba, ki je vključena v socialno zavarovanje
zavarovanje dokazov: predčasna izvedba dokazov, kadar grozi, da jih poznejnbi bilo mogočizvesti ali pa bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami
zavarovanje e zapuščine: ukrepi, s katerimi sodiščohrani in varujzapuščino pred uničenjem ali poslabšanjem, npr z izročitvijo v hrambo zanesljivi osebi
zavarovanje pred odgovornostjo: zavarovanje odgovornosti
zavarovanje v davčni izvršbi: ukrep v primeru odloga ali obročnega plačila davčnobveznosti, s katerim želi davčni organ zagotoviti, da bo davek kasnejplačan
zavarovanje za določen čas: zavarovanje, pri katerem sta določena njegov začetek in konec
zavarovanje za nazaj: zavarovanje , pri katerem so kriti tudi riziki, ki nastopijo pred sklenitvijo zavarovalnpogodbretro zavarovanje e
zavarovanje za nločen čas: zavarovanje, pri katerem jdoločen samo njegov začetek
zavarovanje za primer brezposelnosti: socialno zavarovanje za zaposlenin samozaposlenosebe, iz katerega sjim ob nastanku brezposelnosti zagotavljajo denarndajatve, npr denarno nadomestilo, plačilo prispevkov za socialna zavarovanje a
zavarovanje za primer odgovornosti: zavarovanje odgovornosti
zavarovanje za primer smrti: zavarovanje, pri katerem szavarovalnica zavežzavarovalnemu upravičencu izplačati zavarovalno vsoto, čzavarovana oseba umre
zavarovanje: dejavnost, ki zagotavlja ekonomsko varstvo pred posledicami določenih nevarnosti
zavarovano območj: območjnaravnih vrednot, določeno z zakonom ali upravno odločbo, v katerem so določenmeje, vrsta, način upravljanja in finančni viri za zagotavljanjzavarovanje a ter razvoj lokalnega prebivalstva, npr naravni park
zavestna sestavina prištevnosti: psihično stanjstorilca v trenutku izvršitvkaznivega dejanja, ki razumpomen svojega dejanja intelektualna sestavina prištevnosti
zavetišč: socialnem varstvu program socialnpreventive, v katerem posamezniki lahko pridobijo zavetjin določeno oskrbo, npr zavetiščza brezdomce
zavezanec za davek: oseba ali skupnost oseb brez pravnosebnosti, ki jdolžna državi plačati svoj ali tuji davek, npr davčni zavezanec, plačnik davka, pravni naslednik, davčni porok pasivni davčni subjekt
zavezanec: oseba ali skupnost oseb brez pravnosebnosti, ki jv določenem materialnem ali procesnem pravnem razmerju zavezana nekaj storiti ali opustiti, npr plačati davek, urediti nelegalno stanjv inšpekcijskem nadzoru
zavezniška država: mednarodnem pravu država, ki jnavadno na podlagi mednarod npogodbzavezana pomagati napadeni državi
zavezniška pogodba: mednarodnem pravumednarodna pogodba o zavezništvu med državami
zavezovalni pravni posel: pravni posel, ki ustvarja obveznost prenosa, obremenitve, spremembali ukinitvpravice, npr prodajna pogodbazdruženjdelodajalcev
združevanjzahtevkov: objektivna kumulacija združitev delnic
združitev kazenskih postopkov: odločitev, da so več kaznivih dejanjih ali o več obdolžencih hkrati vodi en kazenski postopek
združitev pravd: odločitev sodišča, s katero zaradi pospešitvpostopka ali zmanjšanja stroškov združi v skupno obravnavanjveč pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih jista oseba nasprotnik različnih tožečih strank ali toženih strank
zelena knjiga: vladno poročilo o izhodiščih za možno zakonodajno ukrepanjv pravu eu dokument evropskkomisije, s katerim ta sproži razpravo zainteresiranjavnosti o možnih ukrepih na določenem področju
zeleno javno naročilo: javno naročilo, v katerem so določeni višji okoljevarstveni pogoji in merila ter zdravstveni pogoji in merila
zemljiščpod stavbo: navpična projekcija preseka stavbz zemljiščem na ravninozemljiška knjiga
zemljiška parcela: prostorsko odmerjeni del zemeljskpovršinskupaj z vsemi sestavinami
zemljiška renta: ekonomiji dohodek, ki ga prejmlastnik proizvodnega faktorja zemlja
zemljiški dolg: zastava nepremičnine, s katero szahteva poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičninpred drugimi upniki s slabšim vrstnim rm in ki sprenaša izključno zunajknjižno s prenosom zemljiškega pisma
zemljiško pismo: stvarnopravni ordrski vrednostni papir, ki sprenaša z indosamentom in z izstavitvijo katerega sustanovi zemljiški dolg
zemljiškoknjižna komisija: komisija, ki jo sestavljajo zemljiškoknjižni sodnik in dva zemljiškoknjižna sodniška pomočnika in odloča o dejanjih v postopku dopolni zemljiškknjige, o katerih nodloča zemljiško knjižni sodnik
zemljiškoknjižni predlog: vloga zemljiškoknjižnega upravičenca, s katero szačnzemljiškoknjižni postopek
zemljiškoknjižni sodnik: sodnik, ki odloča o ugovorih in o tistih zemljiškoknjižnih zadevah, o katerih nodloča zemljiškoknjižni sodniški pomočnik ali zemljiškoknjižna komisija
zgornja premisa: pravna norma v miselni operaciji, na kateri temelji odločba, za katero sodiščali upravni organ oceni, da jo jtreba uporabiti gledna ugotovljeno dejansko stanjv konkretnem primeru praemissa maior, zgornji stavek
zgornji stavek: zgornja premis
zlati standard: v ekonomiji denarni sistem, pri katerem jvrednost denarja vezana na zlato, denar pa jpo vnaprej določenem tečaju prosto zamenljiv za zlato zlata podlaga denarja
zlitj: spojitev tekočin ali plinov, s katero lastniki združenih snovi postanejo solastniki,
zloraba notranjinformacije: borzni delikt, pri katerem posameznik pridobi ali odsvoji vrednostni papir ali drug finančni instrument zaradi neupravičenuporabpodatka, ki ga pridobi v zvezi s svojim delom ali lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja insajderstvo
zloraba pravne oblike: sprejem pravnega akta v določeni obliki lza to, da sdosežsicer prepovedan namen, npr sprejem zakonskmaterijv ustavni obliki, da sprepreči ustavnosodna presoja
zloraba procesne pravice: uporaba procesnpravicz namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki jv nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, npr uveljavljanjočitno neutemeljenega zahtevka z namenom vznemirjanja nasprotnstranke
zloraba prostitucije: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki sodeluje pri prostituciji drugosebzaradi izkoriščanja tosebe
zloverna posest: viciozna posest
zloverni posestnik: viciozni posestnik
zložena pogodba: pogodba, sestavljena iz več samostojnih pogodb, ki so vsebinsko povezansestavljena pogodba
zmanjšanjoporočnih razpolaganj: postopek, s katerim sodpravi prikrajšanjnujnega deleža tako, da somejijo razpolaganja, ki jih zapustnik določi z oporoko
zmešanj: združitev tekočin ali staljenih kovin, s katero nastansolastnina dotedanjih lastnikov v sorazmerju z vrednostjo, ki so jo imelposameznkoličinpred tem confusio zmota
zmota v bistvenih lastnostih: zmota, pri kateri sizkaže, da ima zakonec lastnosti, ki bi drugega zakonca odvrnilod sklenitvzakonskzveze, čbi zanjvedel žob sklenitvi zakonskzveze, in zaradi katerih jskupno življenjpo sklenitvi zakonskzveznevzdržno
zmota v civilni osebnosti: zmota, pri kateri sizkaže, da eden od zakoncev ni oseba, za katero sjizdajal
zmota v fizični osebi: zmota pri drugem zakoncu gledosebe, npr pri dvojčkih
zmota v izjavi: zmota, ki nastane, ker stranka izjavi nekaj drugega, kot hočnepristna zmota
zmota v predstavi: zmota, ki nastanzaradi izjavkot posledicnapačnpredstavpristna zmota
zmotna ugotovitev dejanskega stanja: nepravilna ugotovitev dejanskega stanja
zmotna uporaba materialnega prava: napačna uporaba materialnega prava
znamka eu: v pravu eu izključna pravica, s katero svarujznak in ki nastane, sprenesin preneha na celotnem območju eu
znamka: pravica industrijsklastnine, s katero szavarujkakršenkoli znak ali kombinacija znakov, ki jih jmogočgrafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanjblaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja blagovna znamka
znanstvena razlaga: dogmatična razlaga
zožitev pooblastila: zmanjšanjobsega pooblastila v notranjem pooblastilnem razmerju
zožujoča razlaga: razlaga, ki dajizrazu v pravni določbi ožji pomen, kot ga ima v splošnem jeziku restriktivna razlaga, utesnjujoča razlaga
zračni mejni koridor: v mednarodnem pravu del zračnega prostora na zračni poti nad določenim krajem na državni meji, ki jdoločen za prihod letal v državni zračni prostor in za odhod iz njega
zračni prostor: v mednarodnem pravuprostor nad kopnim ozemljem, notranjimi vodami in teritorialnim morjem do višine, ki omogoča letenjs pomočjo kisika in v katerem ima država polno suverenost
zunajknjižno priposestvovanj: izvenknjižno priposestvovanjzunajobravnavni senat
zunajzakonski partner: oseba, ki jv zunajzakonski skupnosti z osebo nasprotnega spola
zunanja bonitetna ocena: ekonomijibonitetna ocena, ki jo izdela zunanja bonitetna institucija
zunanja neodvisnost sodnika: institucionalna ureditev položaja sodnika, ki omejujin preprečujvpliv na sodnikovo odločanje, zlasti vpliv zakonodajnali izvršilnvejoblasti ali drugih sodnikov, šposebej čopravljajo vodilno funkcijo v pravosodju
zunanja vrednost denarja: v ekonomijivrednost, ki jzapisana na denarju
zunanjetrgovinska arbitraža: mednarod nem zasebnem pravu institucionalna arbitraža za čezmejnspore
zunanji delničar: delničar odvisndružbe, ki hkrati ni delničar obvladujočdružbe
zunanji pas: v mednarodnem pravu morski pas, ki leži ob teritorialnem morju obalndržave, v katerem ima obalna država pravico nadzora, ki jpotreben, da bi spreprečilkršitvnjenih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih ali imigracijskih predpisov in skaznovalkršitvteh predpisov
zunanji zamik: v ekonomiji zamik med ekonomskopolitičnim ukrepom in njegovim delovanjem na gospodarstvo
zvezna država: nekaterih pravnih sistemihdržava, sestavljena iz dveh ali več načeloma enakopravnih teritorialnih enot, ki imajo v najvišjem pravnem aktu, navadno v ustavi, zagotovljeno visoko stopnjo samostojnosti
zvezna ustava: nekaterih pravnih sistemihustava zvezndržave, ki jnjen najvišji pravni akt in jnadrejena ustavam zveznih enot, npr dežel
zvijača: prevara

Ž

žaljiva obdolžitev: kaznivo dejanje, ki ga izvrši oseba, ki o določeni osebi trdi kaj, kar lahko škodujnjeni časti in dobremu imenu
železniška prevozna pogodba: prevozna pogodba v železniškem prometu
ženevsko pravo: mednarodnem pravu mednarodno humanitarno pravo, vsebovano v ženevskih konvencijah, ki ureja zaščito žrtev oboroženih spopadov
žirant: indosant
žiratar: indosatar
žiriranj: indosiranje
žiro: indosamentžiroaval
življenjski minimum: v ekonomiji
življenjsko zavarovanje za doživetj: življenjsko zavarovanje, pri katerem nastopi zavarovalni primer, ko zavarovana oseba doživi določen datum
življenjsko zavarovanje: osebno zavarovanje, pri katerem jzavarovalni primer smrt ali doživetjzavarovanosebe
župan: funkcionar, izvoljen na splošnih in neposrednih volitvah, ki predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira občinsko upravo
žvižgač: oseba, ki prijavi ali razkrije protipravna ali škodljiva dejanja v organizaciji javnega ali zasebnega sektorja, v kateri je ali je bila zaposlena

Viri in literatura

Accetto, M., et al. (2018). Pravni terminološki slovar. Ljubljana: Zbirka Slovarji/Založba ZRC, ZRC SAZU.

Obligacijski zakonik (OZ). Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631.

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Uradni list RS, št. 27/16.

Zakon o javnem naročanju. Uradni list RS, št. 91/1514/18121/2110/2274/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS.

 

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.