2. januarja, 2016

Družinsko podjetje postaja predmet urejanja na ravni EU

Družinsko podjetje postaja predmet urejanja na ravni EU

Družinsko podjetje kot specifična kategorija opravljanja gospodarske dejavnosti postaja predmet obravnave in spodbud tudi na ravni EU. V nadaljevanju so predstavljeni ključni poudarki iz poročila o družinski podjetjih (izhaja iz Predloga resolucije evropskega parlamenta o družinskih podjetji v Evropi – 2014/2210(INI), ki nakazujejo smer bodočega urejanja tega področja.

Družinsko podjetje in njegov pomen

Več kot 60 % vseh podjetij v EU predstavljajo družinska podjetja. Ta zaposlujejo 40-50% zaposlenih v zasebnem sektorju, ter 85% novih delovnih mest. Družinska podjetja so in še vedno precej prispevajo h gospodarski rasti v EU.

Družinsko podjetje – definicija

Strokovna skupina Evropske komisije je leta 2009 poskušala pripraviti opredelitev pojma družinsko podjetje. Na ravni EU torej ni pravno zavezujoče opredelitve pojma družinsko podjetje. Posledično so družinska podjetja, ki ne sodijo več med MSP niso upravičena do spodbud in oprostitev, ki za MSP veljajo. Družinska podjetja si zato pogosto prizadevajo, da ne dosežejo praga, ko niso več uvrščena med MSP. Ko družinsko podjetje preseže ta prag je namreč sistemsko obravnavan kot korporacija, kar je iz več vidikov (davčni, spodbude, birokracija) za podjetje manj ugodno.

Predlagano je, da se pri pripravi zakonodaje vključi test družinskih podjetij po vzoru testa za mala in srednja podjetja, in sicer zato, da bi se izognili nepotrebni birokraciji in obremenitvam za družinska podjetja.  Pri tem se je potrebno osredotočiti na združene učinke prava družb in zasebnega prava.

Družinsko podjetje in davki

Neposredno obdavčenje in dedno pravo – dedovanje sta na ravni EU v pristojnosti držav članic. Nekatere države članice so sprejele ukrepe s katerimi spodbujajo družinska podjetja in njihov način organiziranosti.

V resoluciji je podan poziv državam članicam, da nacionalne predpise o davku na dediščino in darila, dolgu, lastniškem kapitalu ter davčno ureditev obdavčitve pravnih oseb uredi tako, da bo za družinska podjetja prijazna. Poudarjeno je tudi, da naj bo, ko gre za družinsko podjetje, lastniško financiranje enako obravnavano kot dolžniško.

Podan je podatek, da se na ravni EU letno prenos podjetja (prodaja podjetja, dedovanj) letno izvede 480 000 krat. Ocenjuje se, da je zaradi številnih težav, povezanih s prenosi lastništva, letno do 150 000 (600 000 delovnih mest) preneha poslovati. Med temi podjetji so v veliki meri zastopana družinska podjetja za katere naj države članice omogočijo neoviran prenos v drugo generacijo in ohranitev dejavnosti znotraj družine kot družinsko podjetje.

Predlagane dobre prakse v zvezi z zgoraj navedenim so: znižanje davka na dediščin in darila, ugodna davčna obravnava ponovno investiranega dobička v primerjavi z davčno obravnavo dolžniškega financiranja ter dajanje prednosti uporabi neglasovalne delnice (delnice brez glasovalne pravice – prednostne delnice) zaradi izboljšanja dostopa do financiranja brez vpliva na upravljanje podjetja. Fiskalno, pravno in upravno okolje, v katerem delujejo družinska podjetja določa združeni učinek prava gospodarskih družb in zasebnega prava.

Nasledstvo in upravljanje v družinskem podjetju

Resolucija ugotavlja, da družinska podjetja v 87 odstotkih menijo, da je ohranitev nadzora nad podjetjem ključni dejavnik uspeha. Posledično je glede na akcijski načrt Komisije.

za podjetništvo 2020  prenos lastništva družinskega podjetja skupaj s prenosom upravljanja z ene generacije na drugo generacijo za družinska podjetja največji izziv.

Države članice EU so pozvane, da izboljšajo pravni okvir za prenos podjetja, ko gre za opredelitvi za družinsko podjetje, in zanj predvidi posebne finančne instrumente.  Na tak način bi preprečili pomanjkanje likvidnosti, ki je pogost razlog temu, da se družinsko podjetje ne nadaljuje. S tem bi bilo zagotovljeno, da bi družinska podjetja lažje preživela, s čimer bi se preprečila prisilna prodaja podjetja

Podan je tudi poziv Komisiji in državam članicam, da podprejo izobraževanje, namenjeno temam kot so: družinsko podjetje oz. družinsko podjetništvo, upravljanje podjetij, prenos podjetja, lastniška strategija družinskega podjetja. Poziv je podan zlasti državam v katerih zaradi zgodovinskih razlogov koncept družinskega podjetja ni ustrezno razvit.

Igor Pirc, univ. dipl. prav., EMBA


Poudarki iz Poročila o družinskih podjetjih v Evropi

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Družinska Podjetja, Družinsko podjetje - definicije

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.