22. februarja, 2016

Uporaba IT pri izvedbi skupščine delničarjev po ZGD-1

Uporaba IT pri izvedbi skupščine delničarjev po ZGD-1

Zakon o gospodarskih družbah-1 je uvedel kar nekaj nastavkov za uporabo informacijske tehnologije v zvezi s sodelovanjem delničarjev na skupščini delničarjev.

Že v zvezi s pripravo same skupščine delničarjev določa, da se objava podatkov, torej tudi sklica skupščine, lahko izvede prek elektronskega medija družbe, ki ga določa statut. (185. člen ZGD-1)

Glede neposredne izvedbe seje skupščine nadalje določa, da je lahko seznam, ki ga podpiše predsednik in kateri se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine lahko prikazan na elektronskem mediju. (303. člen, 5 odstavek ZGD-1)

Predvsem pa sta za relevantnost te razprave pomembni določbi zakona, po katerih lahko statut družbe določi, da družba sme ali mora vzpostaviti povezavo med pooblaščencem na skupščini ter zastopanim delničarjem po elektronskem ali drugem primerljivem mediju (308. člen, 7 odstavek ZGD-1),  ter da lahko statut družbe ali poslovnik skupščine določi, kdaj lahko člani organov vodenja ali nadzora na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona ter, da se sme potek zasedanja skupščine slikovno in tonsko prenašati. (292. člen, 2 odstavek ZGD-1)

Zadnji dve določbi tako do določene mere že izpolnjujeta zahteve, ki bodo državam članicam EU postavljene v zvezi z uporabo informacijske tehnologije v primeru, da bo predlog zgoraj predstavljene direktive sprejet.

Neglede na to pa obstoječa zakonska podlaga družbam že omogoča izvedbo skupščine delničarjev na način, ki je zelo blizu neposrednemu uveljavljanju glasovalne pravice delničarjem, ki niso fizično prisotni (glej zgoraj). Res sicer je, da je pooblastilno razmere zgolj notranje razmerje med pooblastiteljem in pooblaščencem, kar pomeni, da pooblaščenec ni dolžan ravnati v skladu z navodili delničarja, vendar je iz izkušenj sodeč tako ravnanje pooblaščencev prej izjema kot pravilo, pa če do tega že pride je to bolj pomota pooblaščenca kot pa kaj drugega.

Ugotavljamo lahko, da je ZGD-1 v slovenski korporacijsko pravni prostor vnesel ustrezne spremembe, ki so podlaga za posamezne načine uveljavljanja delničarskih pravic s pomočjo informacijske tehnologije.


Prvi del: Skupščina delničarjev in razlogi ZA / PROTI uporabi IT pri glasovanju

Drugi del: Vrste izvedbe skupščine delničarjev s pomočjo informacijske tehnologije

Tretji del: Evropsko pravo in urejanje uporabe IT pri glasovanju skupščine delničarjev


Igor Pirc, Univ. dipl. prav., EMBA

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Korporativno upravljanje

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.