4. februarja, 2016

Prenos podjetja in vpliv na delovna razmerja

Prenos podjetja in vpliv na delovna razmerja

Pravni prenos podjetja ali njegovega dela, kakor ga opredeljuje ZDR-1 ne vpliva na pravice, ki jih imajo delavci do delodajalca.

Kaj pravni prenos podjetja pomeni

Ugotovitev, da pravni prenos podjetja nima vpliva na delovna razmerja terja pojasnilo, ki tako ugotovitev umešča v pravi kontekst.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) govori o “pravnem” prenosu podjetja. Kot tak se šteje prenos, ki je izveden na podlagi zakona, predpisa, pravega posla ali sodne odločbe. Kot pravni prenos podjetja se šteje tudi prenos v primerih, ko je izvedena združitev oz. pripojitev podjetja (pripojitev družbe) ali v primerih delitve pri katerih pride do spremembe delodajalca (M&A transakcije oz. statusno preoblikovanje). Vemo namreč, da velja za združitve in delitve univerzalno ravno nasledstvo, kar pomeni, da s prenosom podjetja preidejo tudi pravice in obveznosti subjekta, ki je predmet prenosa.

Ločevanje med terminom “pravni prenos podjetja” in terminom “prenos podjetja” je pomembno zato, ker je pojmovanje v slednjem primeru precej širše. Nakup podjetja tudi ne pomeni zgolj prenosa aktive podjetja, pač pa predstavlja celoto odnosov podjetniškega delovanja.

Posledice pravnega prenosa podjetja

V 75. členu ZDR-1 je določeno, da s spremembo delodajalca, ki je posledica prenosa preidejo na prevzemno družbo pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci na dan prenosa podjetja pri delodajalcu, ki je s prenosom prenehal.

Določno je tudi obravnavano vprašanje kolektivnih pogodb, ki so veljale pri delodajalcu prenosniku  za katere velja, da jih mora prevzemna družba oz. delodajalec prevzemnik spoštovati in upoštevati najmanj eno leto po tem, ko je bil izveden pravni prenos podjetja. Takšna obveznost ne velja zgolj v primerih, ko bi kolektivna pogodba prenehala veljati ali ko pride do sklenitve nove kolektivne pogodbe.

Urejanje pravic sega tudi v obdobje dveh let po izvedbi prenosa. Velja namreč, da gredo, v primeru objektivnih razlogov, ki povzročijo poslabšanje delavčevih pravic pri prevzemni družbi in posledični odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, delavcu enake pravice kot bi jih imel v primeru, če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal delodajalec iz poslovnega razloga.

Odgovornost delodajalca pri pravnem prenosu podjetja

Pravni prenos podjetja ima za posledico, da pri prenosni družbi nastopi solidarna odgovornost za terjatve, ki jih imajo delavci in so nastale do pravnega prenosa podjetja, ter za terjatve, ki so nastale v primer odpovedi znotraj posebnega odpovednega obdobja dveh let (glej zgoraj). Odgovornost delodajalca prenosnika zadane tudi v obdobju dveh let po prenosu, če je do odpovedi pogodbe o zaposlitvi prišlo, ker je bil začet stečaj ali je nastopila likvidacija podjetja (prenehanje družbe) in je obenem pretežni lastnik take družbe. Kriterij pretežnega lastništva se navezuje na 25% dele glasovalni pravic ali enak delež v kapitalu družbe. V primerih, ko ni izpolnjen kriterij pretežnega lastništva je v primeru pravnega prenosa podjetja delodajalec prenosnik subsidiarno odgovoren.

Načelo univerzalnega pravnega nasledstva pa zavezuje tudi delavce, saj velja, da v primeru, ko delavec, ki potem, ko je izveden pravni prenos podjetja odkloni opravljanje dela pri prevzemniku s tem izpolnjuje pogoje za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Prodaja podjetja, Združitve in delitve

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.