30. septembra, 2015

Obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

Obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

Tik pred sprejemom je novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G), ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje prevzemne zakonodaje. Pomembnejša novost na katero morajo biti pozorni imetniki je ta, da Agencijo za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/) obveščajo o imetništvu delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb.

Da spomnimo, zakon o prevzemih velja v primeru nakupa delnic tistih delniških družb se trguje na organiziranem trgu, ali če ima družba na zadnji dan leta pred letom, ki je pomembno za presojo najmanj 250 delničarjev ali več kot 4 milijone eurov celotnega kapitala.

V 6. členu veljavnega ZPre-1 so določena pravila o izračunu deleža glasovalnih pravic posamezne osebe – prevzemnika v ciljni družbi. V prvem odstavku omenjenega člena so našteti pravni položaji, pri katerih se glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev in iz delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, ki niso inkorporirane v vrednostnih papirjih ciljne družbe, upoštevajo pri izračunu deleža glasovalnih pravic posamezne osebe. Iz delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb dejansko ne izhajajo nikakršne glasovalne pravice, temveč zakon vzpostavlja fikcijo, da je posamezna oseba, ki je izrazila namen po pridobitvi delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, le-te že pridobila. S tem je želel zakonodajalec razširiti krog oseb, ki so potencialno dolžne dati prevzemno ponudbo tudi na osebe, ki namena pridobiti kontrolo nad ciljno družbo še niso dokončno realizirale z realizacijo razpolagalnega pravnega posla, t.j. s preknjižbo delnic, ampak so zgolj navzven izkazale svoj namen po pridobitvi kontrole (s sklenitvijo specifičnega zavezovalnega pravnega posla – terminsko pogodbo oziroma pridobitvijo enostranskega oblikovalnega upravičenja).

S tretjim odstavkom 6. člena se imetnikom delniških nakupnih opcij in kupcem terminskih pogodb nalaga dolžnost obveščanja o tovrstnih poslih, s tem pa tudi ažuren nadzor ATVP. Dejstvo je, da predvsem pogodbene opcije in pogodbene terminske pogodbe niso znane tretjim osebam, so pa obenem bistvenega pomena za izračun deleža glasovalnih pravic osebe v ciljni družbi. Relevantno dejansko stanje, kot izhaja iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, je namreč zaradi morebitnega obstoja pogodbenih delniških nakupnih opcij oziroma pogodbenih terminskih pogodb – glede katerih seveda ne obstoji nikakršen (javni) register – lahko nepopolno. Dodatni razlog za vzpostavitev obveznosti poročanja je v preprečitvi morebitnega prilagajanja datuma sklenitve pravnih poslov potrebam strank. Za veljavnost pogodbene nakupne opcije oziroma terminske pogodbe zakon namreč ne predpisuje nikakršne oblike (npr. notarski zapis), ki bi zagotavljal večjo stopnjo zaupanja v podatek o datumu sklenitve pravnega posla. Trenutek prenosa »glasovalnih pravic« iz pogodbenih opcij in terminskih pogodb odvisen izključno od volje strank pravnega posla. Posli, ki so predmet poročanja (pridobitev delniške nakupne opcije ali terjatev na izročitev vrednostnih papirjev iz terminske pogodbe), pa so pogosto predmet sprememb. Ker je zaradi učinkovitega nadzora pomembno, da je ATVP seznanjena s spremembami posameznih elementov obravnavanih pogodb oziroma poslov (npr. podaljšanja roka izpolnitve pogodbe, sprememba pogodbene cene, ipd.), se obveznost poročanja v predlogu zakona širi tudi za primer sprememb posameznih elementov obravnavanih pogodb oziroma poslov. Rok za poročanje o navedenih spremembah je enak roku poročanja glede osnovne obveznosti.[1]


»Terminska pogodba« je prodajna pogodba, na podlagi katere stranka pridobi delnice ciljne družbe z glasovalno pravico z datumom izpolnitve na določen ali določljiv dan ali določene ali določljive dni v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni. Za določen ali določljiv dan v prihodnosti iz prejšnjega stavka se šteje dan, ki nastopi najmanj 3 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.

Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA


[1] Vir: http://www.mgrt.gov.si/…/VG_ZPre-1G_e-dem.pdf

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Prevzem, Ustanovitev podjetja

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.