6. januarja, 2016

Načrt finančnega prestrukturiranja in insolventnost

Načrt finančnega prestrukturiranja in insolventnost

Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezen dokument, ki ga pripravi podjetje pri kateremu je nastopila insolventnost in obenem niso še izpolnjeni vsi pogoji za njegov stečaj. Kot finančno prestrukturiranje štejemo celoto ukrepov usmerjenih v to, da se insolventnost podjetja odpravi.

Insolventnost in poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja

Če je insolventnost ugotovljena (14. člen ZFPPIPP ter glede ugotavljanja insolventnosti 33. člen ZFPPIPP) mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja (35. člen ZFPPIPP). Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja vsebuje mnenje ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe, pri čemer obstajajo naslednje možnosti:

 • če je mnenje o možnosti finančnega prestrukturiranja odklonilno mora poslovodstvo predlagati stečaj v treh delovnih dneh;
 • če je mnenje poslovodstva o najmanj 50% verjetnosti, da bo prisilna poravnava podjetja uspešno izvedena ob ustreznih sklepih skupščine in ti sklepi za odpravo insolventnosti niso sprejeti/realizirani mora poslovodstvo predlagati stečaj v treh delovnih dneh; (38. člen ZFPPIPP). Tak predlog mora vsebovati tudi načrt finančnega prestrukturiranja.
 • če je mnenje poročila, da se insolventnost lahko odpravi pritrdilno ima podjetje dve možnosti. Prva možnost predpostavlja, da se insolventnost odpravi tako, da se finančno prestrukturiranje izvede z ukrepi poslovodstva (npr. odprodaja poslovno nepotrebnih sredstev) skupaj z roki. Druga možnost se nanaša na finančno prestrukturiranje z ukrepi, o katerih mora (poleg ukrepov poslovodstva) potrditi skupščina skupaj z roki (npr. povečanje osnovnega kapitala).

V zvezi z ukrepi o katerih odloča skupščina mora biti podano mnenje poslovodstva ali obstaja najmanj 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti prisilno poravnavo podjetja, če skupščina ne bo sprejela ustreznega ukrepa, ki bi odpravil insolventnost ali ta ukrep ne bo realiziran s strani lastnikov. Ponovno imamo dve situaciji in sicer:

 • če je mnenje pozitivno mora vsebovati tudi opis predloga prisilne poravnave podjetja, ki vključuje tudi načrt finančnega prestrukturiranja (143 in 144. člena ZFPPIPP),
 • če je mnenje negativno sledi začetek stečaja v treh delovnih dneh od zasedanja skupščine, ki zavrne ukrepe oz. od izteka roka za vplačilo osnovnega kapitala (38. člen ZFPPIPP),

Na prejeto poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora nadzorni svet (to mora biti seveda slednjemu  dano v enem mesecu po tem, ko je insolventnost ugotovljena)  v 5 delovnih dneh podati mnenje, ki vključuje presojo ali je družba insolventna ter ali so predlagani ukrepi potrebni in ustrezni.

Sledi realizacija ukrepov finančnega prestrukturiranja za vsemi posebnostmi, ki ji določa ZFPPIPP (npr. krajši roki za sklic skupščine  – glej 36. člen).

Kdaj moramo pripraviti načrt finančnega prestrukturiranja

Predlog, da se prisilna poravnava začne lahko vloži dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. Prisilna poravnava podjetja mora biti vložena, ko so izpolnjene predpostavke, ki jih vsebuj poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Popoln predlog, da se prisilna poravnava začne mora biti vložen v treh mesecih po tem, ko je insolventnost ugotovljena. Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezna priloga predlogu s katerim je prisilna poravnava podjetja predlagana.

Kaj mora vsebovati načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja je vsebinsko opredeljen v 145. členu ZFPPIPP (»stečajni zakon«) in mora vsebovati:

 • opis okoliščin iz katerih je razvidno da je insolventnost podana,
 •  opis načina na katerega je predlagana prisilna poravnava podjetja, ki je odvisen od tega ali je prisilna poravnava predvidena z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev ali s pretvorbo terjatev v deleže,
 • navedbo kateri so drugi ukrepi finančnega prestrukturiranja (časovni načrt, ocena stroškov, ocena učinkov izvedbe ukrepov s katerimi se insolventnost odpravlja),
 • opis, ki utemeljuje, da bo dolžnik, ki je insolventen, sposoben zvesti obveznosti, ki jih vključuje načrt finančnega prestrukturiranja.

V primeru, ko se prisilna poravnava podjetja nanaša tudi na zavarovane terjatve mora načrt finančnega prestrukturiranja vsebovati tudi podrobnejši opis ukrepov in načina izvedbe prisilne poravnave s katerim se prestrukturirajo tudi zavarovane terjatve.

Igor Pirc, univ. dipl. prav., EMBA

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Prisilna poravnava

Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.