23. februarja, 2021

Vavčer nepovratna sredstva

Vavčer nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti. Vavčerji so nepovratna sredsta v višini od minimalno 300, 00 EUR do 9. 999, 99 EUR, ki jih podjetja lahko prejmejo za sofinanciranje različnih poslovnih storitev. S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60% sofinanciranja upravičenih stroškov. Posamezno podjetje lahko koristi maksimalno 3 različne vavčerje na leto oziroma do maksimalne vrednosti 30. 000 EUR na leto.

Do kdaj je potrebno oddati prijavo za vavčerje?

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

Kdo je upravičen do koriščenja nepovratnih sredstev?

Vavčerje lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot:

 • d.o.o.
 • s.p.
 • zadruge

Kateri vavčerji so na voljo?

Slovenski podjetniški sklad je objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov.

 1. VAV-2 – Vavčer za patente, modele, znamke. Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino in s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. 
 2. VAV – 11 – vavčer za statusno preoblikovanje družb. Namen in cilj vavčerja je spodbuditi k statusnemu problikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali -zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
 3. VAV – 13 – vavčer za prenos lastništva. Namen in cilj vavčerja je spodbuditi k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika.

Na voljo so tudi drugi vavčerji, ki so dostopni prek: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Kateri so posebni pogoji za prijavo?

Specifični pogoji za posamezni vavčer so definirani v vsakem javnem pozivu za vsak vavčer posebej.

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje) so:

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
 • Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,..)
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
 • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
 • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
 • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Kje je potrebno oddati prijavo?

Postopek prijave za pridobitev vavčerjev je izredno enostaven in brez dodatnih stroškov. Za vsak vavčer je na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala.

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo

Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.