20. septembra, 2021

Katere novosti prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1K?

Novela zakona o gospodarskih družbabh ZGD-1K

Novela Zakona o gospodarskih družbah je bila sprejeta v začetku letošnjega leta, ZGD-1K, s katero so se spremenila in dopolnile nekatere določbe ZGD-1. Ključne novosti predmetne novele predstavljamo v nadaljevanju.


Razlogi za sprejem novele ležijo predvsem na strani prenosov evropskih direktiv o sodelovanju delničarjev in o identifikaciji delničarjev v slovenski pravni red. Sočasno pa predmetna novela vnaša novosti na področju omejitev ustanavljanja družb, vpisov v register in revizij v podjetjih.

S prenosom Direktive (EU) 2017/828 se v ZGD-1 spreminjajo vprašanja prepoznave delničarjev, posredovanja informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev, spreminjajo se tudi prejemki poslovodij in nadzornikov, zaradi večje transparentnosti poslovanja s povezanimi osebami se dopolnjuje tudi obveznost soglasja nadzornega sveta ali upravnega odbora k takim poslom in preglednost le-teh. V zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (EU) 2018/1212 se kot novost v ZGD-1 uvajajo instituti upravljalcev premoženja, institucionalnih vlagateljev in svetovalcev za glasovanje.

Z novelo se razširjajo omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika tudi na fizične in pravne osebe iz druge države članice ali tretje države. Poleg tega se opazno razširja tudi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih oseba ne more postati ustanovitelj, družbenik ali podjetnik. Slednje po novem velja tudi za kazniva dejanja zoper človekovo zdravje ter kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Hkrati je določena dodatna omejitev ustanavljanja, pridobitve statusa družbenika ter opravljanja dejavnosti podjetnika za osebe, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu davčnih zavezancev, neplačnikov DDV. Dodatna omejitev za ustanavljanje in pridobivanje poslovnih deležev v skladu z novelo velja tudi za osebe, ki jim je bila s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z nedovoljenim posegom v osnovni kapital družbe.

Nadalje novela posega tudi v poslovanje družb z omejeno odgovornostjo, definicija subjektov javnega interesa se je uskladila z definicijo v Zakonu o revidiranju, tako da na novo določa obveznost oblikovanja nadzornega sveta v tistih d.o.o., ki štejejo za subjekt javnega interesa. V takšnih družbah mora nadzorni svet oblikovati tudi revizijsko komisijo, razen v primeru izjem za manjše, sistemsko manj pomembne družbe.

Spremembe na področju vpisov v register se nanašajo na vpis poslovnega naslova družbe, ki bo sedaj obvezen in vpis sedeža družbe ne bo zadostoval. Dopolnjena je tudi prijava za prvi vpis v register, podjetje bo moralo tako ob svojem prvem vpisu v register vpisati svoj poslovni in elektronski naslov.

Novela prinaša izboljšave tudi na področju pravic delavcev, saj ima poslovodstvo sedaj obveznost, da zagotovi, da sporazumevanje z delavci v družbi v zvezi z dajanjem navodil za njihovo delo, vodenjem postopkov, v katerih se odloča o njihovih pravicah, in sodelovanjem delavcev pri upravljanju (poslovno komunikacijo) poteka v slovenskem jeziku, na območjih, kjer živi italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa lahko tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

Novela Zakona o gospodarkih družbah prinaša tudi prenovo nekaterih prekrškov, hkrati pa uvaja tudi nekaj novih. Tako so določitev poslovnega naslova v nasprotju z zakonom, hramba osebnih podatkov o delničarjih družbe dlje od 12 mesecev, neobjava posla s povezanimi strankami ali neobjava politike prejemkov le nekateri od novouvrščenih prekrškov, ki so v svojem bistvu le skladna dopolnitev kazenskih določb z vsebinskim delom sprememb zakona.


V kolikor se vam pojavljajo vprašanja glede posega novele ZGD-1K v poslovanje vaše družbe, nas kontakirajte.

Tadej Marušič

pisarna@od-p.eu

5/5 - (1 glas)

Povezane teme: Korporacijsko Pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.