5. maja, 2022

Katere novosti prinaša novela ZJN-3 B na področje javnega naročanja?

Novosti novele ZJN-3 B na področju javnega naročanja

Novela ZJN-3 B se je začela uporabljati 1. januarja 2022 zato v nadaljevanju članka predstavljamo kratek pregled novele ZJN-3 B in izpostavljamo ključne novosti na področju javnega naročanja.

Povečanje mejne vrednosti 

Novela prinaša dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju. Ohranijo se vrednosti, ki so veljale že s PKP zakoni in sicer:

  • 40.000 EUR za javno naročilo vlaga, storitev ali projektni natečaj,
  • 80.000 EUR za javno naročilo gradenj.

Prag za izvedbo postopka naročila male vrednosti povišan na vrednosti, za katere ni treba objaviti obvestil o javnem naročilu v Uradu za publikacije Evropske unije.

Nove izjeme za katere se zakon ne uporablja

Nove izjeme, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije ( v nadaljevanju: UL EU):

  • Javna naročila na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali izključnih pravic v zvezi s prodajo ali dajanjem predmeta takih javnih naročil v najem, drugi subjekti pa ga lahko prosto prodajo ali dajo v najem pod enakimi pogoji kot naročnik.
  • Javna naročila blaga, ki so namenjena za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije.
  • Javna naročila živil.
  • Javna naročila storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje.

Naročanje pravnih storitev

Novosti, ki jih predvideva novela so tudi na področju naročanja storitev pravnega svetovanja in zastopanja v sistemu naročanja.

S sprejemom novele ZJN-3 B ta spreminja da se pravne storitve, ki so bile v socialnih in drugih posebnih storitvah zajete pod CPV kodami 79100000-5 (Pravne storitve), 79110000-8 (Storitve pravnega svetovanja in zastopanja), 79111000-5 (Storitve pravnega svetovanja), 79112000-2 (Storitve pravnega zastopanja), 79112100-3 (Storitve zastopanja zainteresiranih strani) in 79140000-7 (Storitve pravnega svetovanja in informiranja), črtajo iz seznama socialnih in drugih posebnih storitev in se zanje izvajajo postopki javnega naročanja kot za vse ostale »navadne« storitve, pri čemer je mejna vrednost za uporabo zakona 40.000 EUR brez DDV na splošnem oz. 50.000 EUR brez DDV na infrastrukturnem področju.

Storitve pod CPV kodami, ki niso zgoraj posebej navedene ostanejo še naprej del seznama socialnih in drugih posebnih storitev in zanje še vedno veljajo določbe iz 4. poglavja ZJN-3.

Transparentnost

S sprejeto novelo je predviden dvig transparentnosti na področju javnih naročil. Sedaj je obvezna objava celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil, razen v posameznih delih, kjer to zaradi določenih lastnosti datoteke ni mogoče. Ključna je tudi objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, vključeno s tistimi, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave, ki so se doslej pošiljale po ZUP in niso bile javno objavljene.

Pri evidenčnih javnih naročilih naročnik ukinja možnost, da naročniki objavijo statistično poročilo na svoji spletni strani, in uvaja obvezno objavo na portalu javnih naročil.

V 88. členu ZJN-3 so določena pravila, kako ravnati v primeru nedelovanja sistema, ker postopek javnih naročil v celoti prehaja na elektronski način delovanja.

Odpiranje ponudb

Zakonodajalec sprejel novost, da se odpiranje ponudb ne sme izvesti prej kot eno uro po roku za oddajo ponudb oz. prijav. V primeru nedelovanja sistema naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb za 2 oziroma za 5 delovnih dni, odvisno od vrste postopka

Veljavnost izpiska o nekaznovanosti

Podaljšan rok veljavnosti izpiska o nekaznovanosti na 7 mesečni rok veljavnosti.

Diskrecijska pravica naročnika

Naročnik lahko po novem ob predhodni izvedbi zakonsko predpisanih predhodnih postopkov in ob posvetovanju s ponudnikom zavrne ponudbo, če je ta neobičajno nizka. Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

Prekrški

Uvedena sta dva nova prekrška za naročnike in sicer, če naročnik določi ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila v primerih, ko to ni dovoljeno in ne vroči odločitve kandidatom in ponudnikom na način, kot je določeno z zakonom.

Gospodarski subjekti z negativnimi referencami

Novela ZJN-3 B preimenuje evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. V navedeno evidenco ne bodo več uvrščeni subjekti, ki so storili prekršek zaposlitve tujca na črno po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, saj je ta kršitev zajeta v četrtem odstavku 75. člena ZJN-3.

 V primeru dodatnih vprašanj, ki se vam pojavijo v zvezi z javnimi naročili, pripravo razpisne dokumentacije ali priprave prijave za sodelovanje na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu nas lahko kontaktirate.

Avtor: Edwina Muratović dipl. prav. (UN)

Kontakt: pisarna@od-p.eu

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Javna naročila

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.