18. marca, 2021

Menica

Menica

Menica je vrednostni papir v kateri je vsebovana obligacijska terjatev in katero podrobneje ureja Zakon o menici (ZM). Pojavlja v pisni predpisani obliki in s predpisano vsebino, ki vsebuje enostransko obljubo izdajatelja, da bo plačal menični znesek meničnemu upravičencu.

Lahko plačilno, jamstveno in kreditno funkcijo.

O menici kot plačilnem sredstvu govorimo, ko je izdana za prodano blago ali opravljeno storitev. Če je namen izročitve menice upniku zavarovanje dolžnikove obveznosti, govorimo o jamstvu. Poleg tega lahko uporablja pri nakupu blaga na kredit, ko se dolžniku z menico odloži plačilo za določen čas, do dospelosti menice.

Bistveni elementi menice

 • menična klavzula, ki predstavlja označbo, da gre za vrednostni papir menico,
 • menični znesek, znesek mora biti označen s številko in z besedo,
 • trasat, je označba osebe, katera je dolžna plačati menični znesek,
 • označba dospelosti,
 • kraj plačila,
 • remitent – menični upnik,
 • dan in kraj izdaje menice,
 • podpis trasanta – izdajatelja.

Vrste menic

 1. transirana,
 2. lastna in
 3. bianko menica

Trasirana

Pri nastanku trasirane menice sodelujejo tri osebe: transant (izdajatelj menice), trasat (pozvanec k plačilu) in remitent (menični upnik).

Trasirana ali z drugo besedo trata je klasična vrsta menice. Za trasirano menico je značilno, da izdajatelj menice pozove meničnega dolžnika, da ob dospelosti plača menični znesek meničnemu upniku. Po zakonu o menici je dovoljeno, da je trasirana menica izdana po odredbi transtata, da je trasirana na samega trasanta ali pa izdana na račun teretje osebe.

Lastna

Lastna ali solo menica je menica, s katero izdajatelj osebno prevzame obveznost, da bo ob dospelosti plačal upniku menično vsoto. Lastna menica se v praksi uporablja kot sredstvo za zavarovanje terjatev.

Bianko

Bianko menica je stranski izdelek poslovne prakse in ni urejena v Zakonu o menici. Uporablja se predvsem kot instrument za zavarovanje terjatev. Bianko menica je menica, ki ob izdaji po volji izdajatelja razen podpisa izdajatelja nima vseh bistvenih sestavin. Bistvene sestavine se lahko izpolnejo kasneje.

Aval menice

Aval menice je oblika meničnega poroštva s katerim oseba podpisana na menici, jamči za plačilo menice in s tem postane menični dolžnik. Porok jamči za plačilo v primeru, če menični zavezanec ni zmožen izpolniti obveznosti.

Zavarovanje menične terjatve

Menične terjatve se lahko zavarujejo z zastavno pravico. Dolžnik daje upniku v zastavo določeno terjatev kot instrument zavarovanja menične terjatve. Na podlagi pisne izjave meničnega dolžnika se imetnik menice lahko poplača iz zastave.


Pogosta vprašanja v zvezi s menico in praksa sodišč:

Ali se z menico lahko zavarujejo plačila?

Da bi menica lahko opravljala funkcijo zavarovanja plačil, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, povezani z lastnostjo menice. Temeljni lastnosti, ki menici dajeta učinke zavarovalne funkcije sta načelo abstraktnosti in menične strogosti. V zvezi z zavarovalno funkcijo menice je bistveno, da takšno funkcijo lahko opravlja le akceptirana trasirana menica, ko z akceptom postane primarni menični zavezanec trasat (akceptant) in remitent (menični upnik) lahko zahteva plačilo menice od njega oziroma od trasanta, če akceptant ne plača. Upniku akceptirana trasirana menica zagotavlja podobne učinke kot osebna zavarovanja (poroštvo) ali zavarovanja z zastavno pravico na terjatvi.

Vir: VSC Sodba Cpg 8/2020


Ali je kraj plačila bistvena sestavina menice?

Kraj plačila ni tista bistvena sestavina menice, brez katere bi bila menica neveljavna; gre namreč za nadomestno oz. domnevano bistveno sestavino, za katero, če ni navedena v menici, vsebuje zakon predpostavko, in sicer v tretjem odstavku 2. člena ZM.

Vir: VSL sodba I Cpg 610/2013


Ali je izvršba na podlagi bianco menice dovoljena?

Bianco menica z izpolnitvijo manjkajočih sestavin v skladu s pooblastilom postane prava menica in kot taka verodostojna listina v smislu določb ZIZ, zato je tudi izvršba na podlagi bianco menice dovoljena.

Vir: VSL sklep I Cpg 1065/2011


Katere ugovore lahko uveljavljamo pri menici?

Zoper imetnika menice ni mogoče uveljaviti ugovorov, ki so utemeljeni v njegovih osebnih razmerjih s trasantom ali s kakšnim prejšnim imetnikom menice. Zakon o menici opredeljuje le omejitev ugovorov meničnega zavezanca do imetnikov, ki so menico sprejeli, ne pa tudi ugovorov, ki jih ima menični zavezanec do remitenta, to je
prvega imetnika menice (1. odstavek 16. člena ZM).

Vir: VSL sodba I Cpg 669/2005

Menica je enostranski in abstrakten vrednostni papir, zaradi česar menični dolžnik ne more uveljavljati ugovorov iz temeljnega pravnega posla, na podlagi katerega je bila menica izdana. 

Vir: VSM sodba I Cp 1616/2006


Ali se pri prenosu menice prenesejo ugovori?

Od načina prenosa menične terjatve – indosament ali cesija je odvisno, ali ima menični dolžnik proti novemu upniku vse ugovore, ki izhajajo iz osebnega razmerja dolžnika proti prejšnjemu upniku.

Vir: VSL sklep I Cp 774/99

Izdajatelj menice lahko uveljavlja zoper zahtevek imetnika, kateremu je izročil menico, tudi ugovore iz razmerja, ki je bilo podlaga za izdajo menice.

Vir: VSL sodba I Cpg 621/2011


Kaj je skriti aval?

Podpis revidentke na hrbtni strani menice pomeni t.i. skriti aval – žiro. Tako obliko poroštva se daje z indosamentom v obliki indosantovega podpisa na hrbtni strani menice.

Vir: Sodba III Ips 80/2005


Kdaj je menica neveljavna?

ZM določa, da se listina, v kateri ne bi bilo katerekoli izmed sestavin, naštetih v 1. členu, ne šteje za trasirano menico. ZM med obveznimi sestavinami zahteva, da menica obsega nepogojno nakazilo, naj se plača določena vsota denarja. Vsota denarja mora biti izrecno določena. Zgolj določljivost ali izračunljivost iz drugih navedb ne zadošča. Menica je zato neveljavna tudi takrat, kadar manjka navedba valute.

Vir: Sodba III Ips 102/2009


Kaj je lastna menica?

Pri trasirani lastni menici se domneva, da se z izdajo menice in podpisom trasanta šteje, da je menica tudi akceptirana. Pri trasirani lastni menici trasant ne podpisuje menice kot akceptant, vendar nastopa v vlogi akceptanta in se šteje, kot da je menica akceptirana.

Vir: VSRS sodba II Ips 18/2014

Lastna menica je menica, v kateri trasat ni naveden.

Vir: VSL sklep I Cpg 1130/2013

Trasatovo ime mora biti na menici jasno navedeno, sicer takšna listina ni trasirana menica. Pri lastni menici se izdajatelj zaveže nepogojno, da bo plačal določeno vsoto denarja, nalog za plačilo pa nadomešča obljuba izdajatelja, da bo plačal določeno vsoto denarja. Lastna menica pomeni izjemo od trasirane menice in to izhaja tudi iz nomotehnične ureditve ZM.

Vir: VSC sodba Cp 1069/2006

Ker uradnih formularjev za lastno menico ni, se zanjo pogosto uporablja obrazec za trasirano menico.

Vir: Sodba II Ips 806/2007


Kako se menica prenaša?

Menica se prenaša z indosamentom oziroma natančneje, z indosamentom se prenašajo menične pravice (pravice iz papirja), sam vrednostni papir pa z izročitvijo (tradicijo).

Vir: Sodba II Ips 288/2008 in II Ips 237/2010


Ali je pravice iz menice mogoče uveljavljati na podlagi fotokopije?

Meničnemu tožbenemu zahtevku ni mogoče ugoditi zgolj na podlagi fotokopije menice.

Vir: VSL sodba II Cpg 393/2011


Ali je terjatev iz menice mogoče uveljavljati na podlagi fotokopije?

Terjatev iz menice je mogoče uveljaviti le ob predložitvi originala menice.

Vir: VSL sodba II Cp 1941/2014


Kaj je poroštvena izjava?

Za ustanovitev poroštva je potrebna poroštvena izjava, to je izjava poroka, da bo poravnal dolžnikovo obveznost. Izjava, da izroča menico kot porok in plačnik, ne zadošča.

Vir: VSL sodba II Cp 1941/2014


Kdaj preneha menična obveznost?

Menična obveznost preneha le, če je v ustrezni pisni obliki to dogovorjeno in če upnik menico vrne.

Vir: VSL sodba I Cp 70/2009


Kje se mora nahajati podpis na menici?

Podpis trasata se po zakonu in pravni teoriji lahko nahaja kjerkoli na meničnem blanketu oz. licu menice. „Kjerkoli“ pa pomeni, da se njegov podpis lahko nahaja tudi na mestu izdajatelja menice. Z vidika meničnopravne obličnosti akcepta se torej zahteva le, da se na licu menice nahaja podpis osebe, ki je navedena kot trasat.

Vir: VSL sklep I Cpg 1263/2012


Kaj je bianco menica?

Bianko menica ni menica v pravnem pomenu vse do trenutka, dokler niso v njo vpisane bistvene menične sestavine.

Vir: VSL sodba III Cp 931/2009

Šele s pravilno izpolnitvijo postane bianco menica prava menica.

Vir: Sodba II Ips 683/2009

Nepravilno izpolnjena (bianko) menica ni menica (vrednostni papir).

Vir: VSL sodba II Cp 1168/2012

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Dolžniško upniška razmerja

Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.