17. avgusta, 2022

Praksa DKOM – izpostavljena vprašanja s področja javnega naročanja

Praksa DKOM

Ali lahko naročnik za nazaj preveri podatke o izključitvenem razlogu (ne)kaznovanost po ZJN-3? 

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) v 75. členu določa izključitvene razloge, po katerih mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt. Za izključitveni razlog (ne)kaznovanost naročniki od ponudnikov zahtevajo obrazec ESPD ter izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev podatkov iz kazanske evidence, na dan oddaje ponudbe. Ministrstvo za pravosodje, podatkov ne more preverjati za nazaj, naročniki pa na podlagi pooblastil preverja podatke šele po roku za oddajo ponudb. 

V primeru, če ponudnik prihaja iz druge države in če država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, je ta dokazila mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.  

Takšno potrdilo lahko naročniki zahtevajo tudi, če v razpisni dokumentaciji zahteve po tem potrdilu ni, saj ima naročnik pravico in dolžnost preveriti (ne)obstoj razlogov za izključitev. 

Vir: DKOM, št. 018-135/2018-8 


Ali lahko naročnik spremeni višino zagotovljenih sredstev za javno naročilo? 

Višina zagotovljenih sredstev se po poteku roka za oddajo ponudb ne sme spremeniti, ker bi v tem primeru šlo za prilagojevanje višine sredstev določenemu ponudniku, spreminjanje je problematično je z vidika načela enakopravne obravnave ponudnikov.  

Vir: Odločitve DKOM – REVIZIJSKE ZADEVE 

V okviru, da naročnik izvede nov postopek npr. konkurenčni postopek s pogajanji po neuspešno izvedenem postopku javnega naročanja, pa velja drugače. ZJN-3 ne prepoveduje spreminjanja zagotovljenih sredstev v kolikor gre za nov postopek. Naročnike se napotuje, da se v primeru odločitve za ponovno izvedbo postopka oddaje javnega naročila, izvedba javnega naročila izvede skladno z določili ZJN-3, na transparenten način in ob zagotavljanju enakopravne obravnave ponudnikov.  

Vir: Odločitev DKOM št. 018-55/2022-7 


Ali lahko naročnik izključi ponudnika iz postopka javnega naročanja ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3?

Naročnik mora ob neposredni uporabi določbe 3. odstavka 2. točke 57. člena Direktive 2014/24/EU omogočiti ponudnikom popravni mehanizem ob ugotovitvi izključitvenega razloga iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3.

Vir: Odločitve DKOM – REVIZIJSKE ZADEVE


 

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Javna naročila

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.