5. septembra, 2022

Aktualna vprašanja s področja dolžniško upniških razmerij

Dolžniško upniška razmerja

Ali potrjena prisilna poravnava učinkuje tudi v razmerju do porokov? 

Potrjena prisilna poravna skladno, z določbo drugega odstavka 213. člena ZFPPIPP, ne učinkuje na regresne zavezance, terjatve upnikov do porokov in solidarnih sodolžnikov insolventnega dolžnika. Med upnikom in porokom ne pride do učinka poenostavljene prisilne poravnave, saj lahko upnik, kateri ima terjatev do osnovnega dolžnika (nad katerim je prisilna poravnava) uveljavlja terjatev zoper poroka v neomejenem obsegu. 
 
Vir: VSL Sodba II Cp 1566/2017 


Kaj se zgodi, če je v izvršnici naveden napačen datum? 

O pravilnosti v izvršnici navedene zapadlosti terjatve izvršilno sodišče ne more presojati, ker je izvršnica izvršilni naslov in je na ta naslov izvršilno sodišče vezano po načelu stroge formalne legalitete. Na podlagi navedenega velja datum na izvršnici.

Vir: Sklep I Ip 1762/2020


Ali ima leasingojemalec v primeru razveze Pogodbe o finančnem leasingu po njegovi krivdi, pravico do izplačila presežka iz obračuna? 

Leasingojemalec v primeru razveze leasing pogodbe po njegovi krivdi, ni upravičen do izplačila morebitnega presežka po izvedenem obračunu s strani leasingodajalca, saj je sam s kršitvijo Pogodbe o finančnem leasingu povzročil njeno razvezo. Ker je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izgubil pravico izkoristiti opcijo odkupa in s tem pridobiti lastninsko pravico na predmetu leasinga, posledično nima nobene pravice do tistega dela ocenjene vrednosti vozila, ki presega dolg, ugotovljen po sklepu o izvršbi. 

Vir: VSM Sodba I Cpg 80/2021


Povezane teme: Dolžniško upniška razmerja

Vprašajte nas

Kontakt